Opatření rektora UK č. 6/2006

Název:

Postup ve věci poplatků spojených se studiem

K provedení:

Zákona č. 552/2005 Sb.

Účinnost:

20. března 2006


Postup ve věci poplatků spojených se studiem


Čl. 1


 1. Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 552/2005 Sb. se podle čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 3 věty druhé, čl. 3, čl. 4 odst. 2, čl. 4 odst. 3 věty první, čl. 5 a čl. 8 odst. 2 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, (dále jen „příloha č. 6 statutu“) již nepostupuje.

 2. Výše poplatku uvedeného v § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, (dále jen „zákon o vysokých školách“) činí za každých započatých šest měsíců studia šestinásobek výše tohoto poplatku, která byla pro akademický rok 2005/2006 (čl. 1 odst. 4 přílohy č. 6 statutu) postupem podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, (dále jen „statutu“) orgány fakulty, na které je student zapsán, stanovena za každý měsíc studia.

 3. Výše poplatku uvedeného v § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách je za každý započatý rok studia shodná s výší tohoto poplatku, která byla pro akademický rok 2005/2006 (čl. 1 odst. 4 přílohy č. 6 statutu) postupem podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, (dále jen „statutu“) orgány fakulty, na které je student zapsán, stanovena za každý rok studia.

 4. Rozhodnutí o tom, že studentovi vznikne povinnost hradit poplatek podle odstavce 1 nebo odstavce 2, vydá v zastoupení rektora prorektor pro studijní záležitosti nejpozději 90 dnů před termínem splatnosti poplatku. Toto rozhodnutí se zasílá do vlastních rukou a zpřístupňuje se fakultě, na které je student zapsán.

 5. Náležitostí rozhodnutí podle odstavce 1 je výrok o vyměření poplatku, odůvodnění, proč povinnost hradit poplatek vznikne, sdělení termínu splatnosti poplatku a formy jeho placení (bezhotovostní způsob, platba na číslo bankovního účtu stanoveného fakultou s použitím jednotných identifikačních symbolů) a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí s tím, že součástí této žádosti může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku.

 6. Student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání se podává rektorovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí studentu doručeno.

 7. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně nebo byla podána neoprávněnou osobou. Rektor jinak změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem o vysokých školách nebo vnitřním předpisem univerzity, jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí, nejde-li o případ podle odstavce 10.

 8. Rozhodnutí rektora podle odstavce 7 musí být vydáno nejpozději 30 dnů před termínem splatnosti poplatku a musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 9. Žádost o přezkoumání a rozhodnutí rektora odstavce 7 se bezodkladně zpřístupňuje fakultě, na které je student zapsán.

 10. K žádosti studenta o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku podané v rámci žádosti o přezkoumání se vyjadřuje děkan fakulty, a to ve lhůtě 10 dnů od jejího zpřístupnění fakultě. Rektor může následně této žádosti vyhovět, zčásti vyhovět, anebo nevyhovět.

 11. K posuzování žádostí o úlevy na poplatcích se zřizuje poradní komise rektora. Doporučení komise k jednotlivým žádostem se předkládají rektorovi spolu s odůvodněním; rozhodne-li rektor jinak, než komise navrhla, musí takové rozhodnutí zvlášť odůvodnit.

 12. Den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 2 písm. b) přílohy č. 6 statutu nebo ve kterém studuje (čl. 8 odst. 2 písm. a) přílohy č. 6 statutu) se pro účely výpočtu délky studia (čl. 8 odst. 2 přílohy čl. 6 statutu) započítává pouze jednou.


Čl. 2


 1. Toto opatření se nevztahuje na postup ve věci poplatků spojených se studiem, které byly vyměřeny před 1. lednem 2006.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti 20. března 2006.

 3. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti Změna přílohy č. 6 statutu provádějící ustanovení zákona č. 552/2005 Sb. týkající se poplatků spojených se studiem.V Praze dne 17. března 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 6/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám