Opatření rektora UK č. 11/2006

Název:

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

K provedení:

čl. 6 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

3. květen 2006


Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově


 1. Systém přiřazování identifikačních kódů předmětům1) (čl. 6 odst. 1 a související ustanovení Studijního a zkušebního řádu UK) vyučovaným nebo jinak uskutečňovaným na Univerzitě Karlově stanovuji takto:

    a. 

  Délka kódu předmětu je alespoň pět a nejvýše devět znaků.

    b. 

  Kód předmětu se skládá z písmen a číslic a obsahuje vždy alespoň jednu číslici.

    c. 

  Kód předmětu vždy začíná písmenem označujícím fakultu nebo další součást garantující výuku předmětu:

  A = FF UK, B = 1.LF UK, C = 3.LF UK, D = 2.LF UK, E = LFP UK, F = LFHK UK, G = FaF UK, H = PF UK, J = FSV UK, K = KTF UK, L = HTF UK, M = PřF UK, N = MFF UK, O = PedF UK, P = FTVS UK, Y = FHS UK, R = ETF UK, S = další součásti

 2. Pravidla pro určení znaků na druhé a dalších pozicích v kódu předmětu vyučovaném na fakultě stanoví fakulta tak, aby přiřazení kódů předmětům na dané fakultě bylo jednoznačné; jednoznačnost přiřazení se rozumí včetně předmětů, které již aktuálně nejsou vyučovány.

 3. Pravidla pro další součásti stanoví ředitel ÚVT UK obdobně jako podle odstavce 2 s tím, že jednoznačnost přiřazení se zde rozumí na dalších součástech jako celku.

 4. Za dodržování výše uvedeného systému a pravidel podle odstavce 2, nebo 3 na dané fakultě, nebo další součásti zodpovídá osoba pověřená děkanem, nebo ředitelem.

 5. Metodickou pomoc fakultám a dalším součástem v oblasti identifikačních kódů předmětů poskytuje Ústav výpočetní techniky a koordinuje ji osoba jmenovaná ředitelem ÚVT UK. Tajemníci fakult a ředitelé součástí sdělí pravidla podle odstavce 2 nebo 3 a jména osob podle odstavce 4 řediteli ÚVT UK nejpozději do 31. října 2006.

 6. Výše uvedený systém identifikačních kódů předmětů je závazný počínaje akademickým rokem 2007/2008, a to včetně aktivit, které souvisí s přípravou tohoto akademického roku a jeho zabezpečením.

 7. Nebrání-li tomu závažné technické překážky, doporučuje se fakultám a dalším součástem výše uvedený systém identifikačních kódů předmětů aplikovat již počínaje akademickým rokem 2006/2007; v takovém případě se termín podle odstavce 5 stanoví na 15. června 2006.

_____

1) Za předmět se též považuje souborná zkouška (čl. 6 odst. 8 písm. d) SZŘ UK) a postupová zkouška (čl. 3 odst. 3 Změny SZŘ UK ze dne 28.4.2006).V Praze dne 2. května 2006


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

Opatření rektora UK č. 11/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám