Opatření rektora UK č. 12/2006

Název:

Poskytování Sociálních stipendií na UK

K provedení:

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

3. květen 2006


Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK

 1. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen "žádost", "stipendium") se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce "Sociální záležitosti/Stipendia/Všeobecné informace" http://www.cuni.cz/UK-1569.html. Žádost se doprovází písemnostmi podle bodu 3, které se doručují na adresu "Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1", a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci, resp. dnem doručení písemností.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení - číslo účtu studenta; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Stipendium se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vyplácí studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního předpisu1). Nárok na stipendium prokazuje student originálem nebo ověřenou kopií písemného oznámení o přiznání přídavku na dítě úřadem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje. Platnost písemnosti se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem.

 4. Žádost se vždy podává na období do konce běžného akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce běžného akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 3. Za překážku vyplácení stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.

 5. Žádosti lze podávat průběžně, ve lhůtách podle bodu 6; za žádosti podané z hlediska termínu řádně se považují i žádosti podané před nabytím účinnosti tohoto opatření na základě informací zveřejněných 10. dubna 2006 na webovské adrese dle bodu 1.

 6. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2005/2006 takto:

  Lhůta:

    první výplata na konci měsíce:

  12.5.2006 

    květen 2006

  15.6.2006

    červen 2006

 7. Studenti, kteří si žádost o přiznání stipendia podají ve lhůtě do 12.5 2006 nebo do 15.6.2006 a jejichž žádosti bude vyhověno, obdrží v akademickém roce 2005/2006 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 3.

 8. Ustanovení bodu 7 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT v oblasti podmínek přiznávání a využívání příspěvku nebo dotace na tato stipendia jinak.

 9. Stipendium je vypláceno v těchto termínech:

  • konec května 2006 - výplata za měsíce leden až květen 2006

  • konec června 2006 - výplata za měsíc červen 2006 (u studentů, kteří si podali žádost až ve lhůtě do 15.6.2006 za měsíce leden až červen 2006 - viz bod 7)

  • konec září 2006 - výplata za měsíc září 2006.

 10. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 3, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 11. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů2) v akademickém roce 2005/06 vypláceno ve výši 1 620 Kč za kalendářní měsíc.

_____

1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platné znění a nařízení vlády č. 122/2006 Sb.


V Praze dne 2. května 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 12/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám