Opatření rektora UK č. 15/2006

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2006/2007

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

22. květen 2006


Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2006/2007


Čl. 1 Úvodní ustanovení


 1. Tyto Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2006/2007 (dále jen "zásady") upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále "ŘVŠK") ubytování studentů v akademickém roce 2006/2007 na kolejích Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") v Praze a Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Hradci Králové a Plzni. Ubytování o prázdninách v roce 2007 bude řešeno dodatkem k těmto zásadám.

 2. Pro účely těchto zásad se zavádí pojem "ubytovací oblast", která se dělí na:

    a. 

  ubytovací oblast Praha - zahrnuje Prahu, Brandýs nad Labem a Starou Boleslav,

    b. 

  ubytovací oblast Plzeň,

    c. 

  ubytovací oblast Hradec Králové.

 3. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a dále na internetové adrese http://www.ubytovani.cuni.cz (dále "síť" nebo "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 4. Dodržování termínů, systému a organizace podávání a vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK zajišťuje do 15. srpna 2006 Rektorát UK (dále "RUK") a v dalším období Koleje a menzy (dále "KaM"). Dodržování termínů, systému a organizace nástupu na kolej, podpisu ubytovací smlouvy, vybírání záloh, plateb za ubytování a služby s ním spojené (dále ubytování) zajišťují KaM. Ve věcech upravených těmito zásadami a záležitostech s těmito zásadami souvisejících, zejména probíhajících do 15. srpna 2006, jedná prorektor pro vnější vztahy (dále "prorektor").

 5. Harmonogram termínů je uveden v čl. 11.

 6. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na síti.

 7. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení, a k podávání námitek slouží do 15. srpna 2006 elektronický systém "Mašinka" přístupný na síti na adrese http://www.ubytovani.cuni.cz (dále "systém"). V tomto systému budou jednotlivým žadatelům k dispozici výsledky hodnocení žádostí a výsledky řízení o námitkách.

 8. Informace k ubytování lze získat zejména z ŘVŠK, těchto zásad, webových stránek http://www.ubytovani.cuni.cz a http://www.kam.cuni.cz a ze stránky odpovědí na často kladené dotazy umístěné také na adrese http://www.ubytovani.cuni.cz. Pro získání nezbytných informací k ubytování, které na těchto místech nejsou uvedeny, slouží do 15. srpna 2006 výhradně tzv. "Ubytovací poradna". Ubytovací poradna je součástí webového systému "Mašinka", kontaktovat ji lze pouze prostřednictvím tohoto systému. Po 15. srpnu 2006 podávají informace k ubytování jednotlivé ubytovací kanceláře.

 9. K identifikaci žadatele v systému "Mašinka" slouží tzv. číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK. Žádost o ubytování tedy může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří pouze žadatelé, kteří v ak. roce 2004/05 až 2006/07 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), nebo studenti přijatí do prvního ročníku.


Čl. 2 Skupiny osob ubytovávaných za standardní ceny


Za standardní ceny jsou ubytovávány tyto skupiny osob:

  a. 

Studenti UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce a uchazeči přijatí ke studiu na UK v prezenční či kombinované formě studia v českém jazyce v akademickém roce 2006/2007 - žádají o ubytování dle čl. 4.

  b. 

Studenti jiných VŠ (mimo UK), studující v českém studijním programu - mohou požádat o ubytování od 17. srpna 2006 v ubytovacích kancelářích jednotlivých kolejí na základě předložení dokladu o studiu (index, potvrzení o studiu, popř. průkaz studenta VŠ).

  c. 

Účastníci CŽV UK - mohou být ubytováni na základě písemné objednávky fakulty UK, popř. osobně na základě předložení dokladu o studiu. Nestudující osobní asistent resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP-P - může být ubytován na základě předložení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a kopie studentova průkazu ZTP.

  d. 

Nestudující partner ubytovaný společně se studentem a dítětem v manželské koleji - může být ubytován na základě předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů.

  e. 

Stážisté - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky fakulty UK.

  f. 

Studenti programů Erasmus/Sokrates - jsou ubytováváni na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK.

  g. 

Zaměstnanci UK - jsou ubytováváni na základě předložení platného zaměstnaneckého průkazu.


Čl. 3 Žadatelé se zvláštními potřebami


Žadateli o ubytování, který je

  a. 

osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

  b. 

oboustranným sirotkem nebo

  c. 

studentem sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, § 4 a následující,

se vyhoví vždy, je-li studentem UK a je-li požadovaný typ pokoje možné poskytnout.


Čl. 4 Podávání žádostí


 1. Studenti UK a uchazeči o studium na UK (čl. 2 písm. a)) podávají elektronickou žádost prostřednictvím systému "Mašinka" v termínu od 2. června do 10. července 2006. Výjimku tvoří žadatelé, kteří požadují zvýhodnění podle čl. 3 - žádost o ubytování se zvýhodněním dle čl. 3 lze podat pouze do 30. června 2006. Neúspěšní žadatelé a noví zájemci o ubytování (studenti UK) mohou o ubytování dále požádat od 17. srpna 2006 na ubytovacích kancelářích příslušných kolejí.

 2. Studenti studující studijní program v cizím jazyce, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2005/2006 či dříve, žádají o ubytování v ubytovací kanceláři koleje, na které byli ubytovaní v akademickém roce 2005/2006. Uchazeči o studium programu v cizím jazyce přijatí ke studiu v akademickém roce 2006/2007 podávají žádost o ubytování na zahraničním oddělení dané fakulty. Ubytování zájemců o ubytování přijatých a studujících v rámci CERGE je řešeno dohodou mezi ředitelem KaM a CERGE; další ustanovení se na studenty studující v cizím jazyce a studenty přijaté a studující v rámci CERGE nevztahují.

 3. Studenti jiných vysokých škol mohou požádat o ubytování od 17. srpna 2006 na ubytovacích kancelářích příslušných kolejí. Žádostem bude vyhověno na základě volných kapacit. Seznam volných kapacit bude zveřejněn také na webu na adrese http://www.ubytovani.cuni.cz. Další ustanovení se na studenty jiných VŠ nevztahují.

 4. Pokud nebude možné žadateli - studentu UK (čl. 2 písm. a)) v rámci hromadného hodnocení (čl. 5 odst. 1) přidělit ubytování požadovaného typu, bude mu případně nabídnuta k ubytování jiná vhodná volná kapacita. Dále bude žadatel elektronickou formou informován o volných ubytovacích kapacitách. Na základě těchto nabídek si bude moci vybrat a požádat o ubytování na příslušné ubytovací kanceláři. Žadatel bude mít dále možnost na ubytovací kanceláři požádat o ubytování ve volné ubytovací kapacitě uveřejněné na webu na adrese http://www.ubytovani.cuni.cz.

 5. V případě studentů - rodičů s dětmi podává společnou žádost jen jeden z partnerů, v žádosti uvádí svého partnera a děti. Obdobným způsobem žádá student - držitel průkazu ZTP-P o ubytování pro svého asistenta.

 6. Žadatel - uchazeč o studium na UK, který má podanou platnou přihlášku k doktorskému studijnímu programu (dále "DS"), je posuzován jako student DS. V případě, že příslušná fakulta nepotvrdí včas přijetí tohoto uchazeče, bude uchazeč vyzván při nástupu ubytování, aby předložil v ubytovací kanceláři potvrzení o přijetí do doktorského studia. V případě nedoložení přijetí bude ubytován, pokud bude volná kapacita.

 7. Pokud uchazeč přijatý ke studiu DS požádá o ubytování až v době od 17. srpna 2006 v ubytovací kanceláři, předkládá k žádosti vždy potvrzení o přijetí ke studiu DS. Tito žadatelé budou ubytováváni ve volné kapacitě.

 8. Veškerá potvrzení, kromě potvrzení o přijetí ke studiu, potřebná pro žádost (např. doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria - čl. 9 odst. 3) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu (do 30. června 2006), a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na síti. Potvrzení žadatel doručí na RUK jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně, (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době),

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1),

    c. 

  faxem na číslo uvedené na síti (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 9. Nepovinnou přílohou elektronické žádosti pro studenty vyšších ročníků (mimo studenty DS) je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 9 odst. 5). Žadatel studující fakultu, která dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít pro usnadnění vyplňování v systému připravený seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel seznam zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 12 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK.

  Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 30. června 2006. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová i části státních zkoušek). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu zahrnují v případě uvádění studijních výsledků na Lékařské fakultě v Plzni, jinak při opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka. V případě, že některá fakulta UK užívá jiný způsob hodnocení než je uveden ve Studijním a zkušebním řádu UK, je povinna své studenty před začátkem podávání žádostí (viz. harmonogram) informovat o způsobu převodu tohoto hodnocení na hodnocení podle uvedeného řádu.

 10. Žadatel uvádí v nepovinné příloze výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v ak. roce 2005/2006 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v ak. roce 2006/2007 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro ak. rok 2006/2007 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v ak. roce 2005/2006 či dříve žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

    c. 

  v případě postupu žadatele z bakalářského programu do prvního ročníku navazujícího magisterského programu pro ak. rok 2006/2007, uvádí žadatel studijní výsledky bakalářského programu.

  Žadatel - student již studující navazující magisterský program v ak. roce 2005/2006 či dříve, který hodlá ve studiu tohoto programu pokračovat v ak. roce 2006/2007 a požaduje pro něj ubytování, uvádí studijní výsledky jen z tohoto navazujícího studia, výsledky předchozího bakalářského studia neuvádí.

  Nezadání studijních výsledků nevyřazuje žádost z hodnocení, takováto žádost je hodnocena s nulovým počtem bodů za studijní výsledky.

 11. Žadatel v elektronické žádosti uvádí nejvýše 6 preferenčních skupin ubytování, v každé takové skupině nejvýše 4 konkrétní typy ubytování (s rozlišením koleje, typu a příp. vybavenosti pokoje a délky ubytování). Preferenční skupiny vyjadřují pořadí preferencí žadatele. Typy ubytování uvedené v rámci jedné preferenční skupiny jsou považovány za rovnocenné a pořadí se u nich nerozlišuje. Pro zvýšení šancí získat ubytování je doporučeno vyplnit více typů preferovaného ubytování. Délkou ubytování se rozumí ubytování buď na období školního roku nebo na celý akademický rok (včetně prázdnin).

 12. Neobsahuje-li žádost patřičné náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě dle harmonogramu. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost v systému ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Nebude-li k žádosti přiloženo potvrzení k některému z požadovaných absolutních kritérií, ale jinak bude bez vad, bude žádost dále považována za řádně podanou, ale nedoložená kritéria nebudou uznána.

 13. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze do termínu uzávěrky podávání žádostí (čl. 11).

 14. Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského (vč. navazujícího) studia, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na síti. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. Termín pro podání žádosti stanoví děkan tak (zpravidla 9. června 2006), aby výsledek jejího posouzení byl žadateli znám nejpozději dne 21. června 2006. Fakulty předají prorektorovi ke stejnému datu seznam takto preferovaných studentů. Zvýhodnění děkana podle tohoto odstavce může být žadateli při hodnocení žádosti dle čl. 5 uznáno pouze v případě, že žadatel ve své žádosti o ubytování (odstavec 1) uvede zároveň požadavek na děkanské zvýhodnění.

 15. Pokud chce žadatel uplatnit zvýhodnění za absolutní kritérium (čl. 9 odst. 3), musí požadavek na zvýhodnění uvést ve své elektronické žádosti. Výjimku tvoří pouze případy zvýhodnění za studium DS (čl. 9. odst. 3 písm. d) a i)).Čl. 5 Vyřizování žádostí


 1. Hodnocení žádostí bude provedeno v jednom hromadném kole (dále "hromadné hodnocení") na základě kritérií uvedených v čl. 9. Pokud nebude žádosti přiřazeno ubytování na základě uvedených preferencí, bude žadatel vyrozuměn o dalších volných kapacitách e-mailem a bude si moci na základě kontaktování příslušných ubytovacích kanceláří vybrat z volných studentských ubytovacích kapacit. Neúspěšní žadatelé budou dále obesláni e-mailovou poštou s nabídkou volných ubytovacích kapacit po 15. srpnu 2006.

 2. Žadatelům, kteří vyjádří zájem o ubytování po hromadném kole hodnocení, bude vyhověno od 17. srpna 2006 v rámci volné kapacity určené pro studentské ubytování.

 3. Výsledek hromadného hodnocení elektronické žádosti bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému "Mašinka" na síti. RUK a KaM nenesou odpovědnost za nedoručení výsledku - např. v případě chybně zadané elektronické adresy nebo v případě přeplněné e-mailové schránky žadatele.


Čl. 6 Vyřizování námitek

 1. Proti výsledku hodnocení žádosti lze počínaje dnem následujícím po dni sdělení výsledku (čl. 5 odst. 3) ve lhůtě 8 kalendářních dnů podat elektronickou formou námitku.

 2. Námitku žadatel podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému. Případné přílohy doručí žadatel spolu s průvodkou (vytištěnou žadatelem ze systému):

    a. 

  osobně (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době), nebo

    b. 

  doporučeným dopisem (výhradní adresa pro zaslání je: Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1).

  Přílohy je třeba doručit ve stejné lhůtě jako je lhůta pro podání elektronické námitky, přičemž rozhodující je datum doručení příloh.

 3. Výsledek řízení o námitkách bude namítajícímu sdělen do 21 kalendářních dnů ode dne doručení námitky prostřednictvím systému "Mašinka" a též zasláním emailové zprávy.

 4. Námitce se vždy vyhoví v případě pochybení při vyhodnocení žádosti, dále lze námitce vyhovět v závažných zdravotních nebo sociálních případech náležitě doložených, popř. je-li k dispozici volná kapacita.

 5. Vyřízení námitek prorektorem je konečné.


Čl. 7 Smlouva, rezervace a záloha


 1. V případě kladného vyřízení žádosti o ubytování v kolejích UK bude žadateli zaslán písemně návrh Smlouvy o ubytování podepsaný za KaM. Písemným zasláním se v tomto případě rozumí PDF soubor obsahující návrh smlouvy s podpisem za KaM zaslaný na emailovou adresu žadatele s tím, že KaM na webu zároveň zveřejní způsob, kterým se bude moci žadatel osobně přesvědčit o tom, že byla vypracována písemná podoba tohoto návrhu smlouvy podepsaná KaM. Pokud žadatel smlouvu neobdrží do 7. srpna 2006 (v případě námitek nebo ubytování přiděleného po 15. srpnu 2006 do 7 kalendářních dnů ode dne přidělení ubytování), je povinen kontaktovat příslušnou ubytovací kancelář, která mu smlouvu opět zašle.

 2. Na základě kladného vyřízení žádosti vzniká žadateli tzv. rezervace ubytování. Platnost rezervace je podmíněna zaplacením zúčtovatelné zálohy ve výši 1 800,- Kč do 15. srpna 2006 včetně. Pokud záloha nebude uhrazena do 15. srpna 2006, rezervace se stává neplatnou, není-li dále stanoveno jinak. Zúčtování zálohy upravuje ŘVŠK a Smlouva o ubytování.

 3. V případě kladně vyřízené námitky musí žadatel uhradit zálohu do 26. srpna 2006. V případě kladně vyřízených požadavků na ubytování v termínech po 15. srpnu 2006 vzniká žadateli povinnost uhrazení zálohy do 14 kalendářních dnů od provedení rezervace. V případě neuhrazení zálohy, je kapacita nabídnuta dalším žadatelům.

 4. Zahraniční studenti (kromě studentů ze SR), a dále zahraniční uchazeči nově přijatí ke studiu do prvního ročníku (včetně uchazečů ze SR) mohou zúčtovatelnou zálohu složit případně až při nástupu k ubytování v příslušné ubytovací kanceláři za podmínky, že zašlou nejpozději do 15. srpna 2006 do příslušné ubytovací kanceláře písemnou formou potvrzení rezervace s žádostí o odklad splatnosti zálohy na den nástupu na kolej (rozhodující je datum doručení). V případě rezervace vzniklé na základě kladně vyřízené námitky je nejzazší termín pro doručení potvrzení rezervace a žádosti o odklad splatnosti zálohy 26. srpen 2006 a u rezervací založených po 15. srpnu 2006 do 14 dnů od vzniku rezervace.

 5. Zálohu lze uhradit následujícími způsoby:

  v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje,

  bezhotovostním převodem na účet KaM - výhradně platbou v Kč z bankovního ústavu v ČR; v případě placení zálohy převodem je nutné vždy uvést jako variabilní symbol platby celé rodné číslo ubytovaného,

  poštovní poukázkou České pošty na účet KaM.

  V případě platby převodem nebo poukázkou je rozhodující datum připsání částky na účet KaM resp. doručení poukázky Českou poštou. Příklady pro vyplnění složenky a příkazu k úhradě budou umístěny na internetových stránkách http://www.kam.cuni.cz.

 6. Uhradil-li žadatel zálohu, má se zato, že návrh Smlouvy o ubytování přijal a dnem uhrazení zálohy smlouva nabývá účinnosti. Pokud žadatel Smlouvu o ubytování podepsal a zálohu ve stanovené lhůtě neuhradil, nebo nepostupoval v souladu s odstavcem 4, pozbývá Smlouva o ubytování účinnosti.

 7. Při nástupu k ubytování předkládá ubytovávaný jedno vyhotovení Smlouvy o ubytování ubytovací kanceláři spolu s dokladem o zaplacení zálohy.

 8. Pokud žadatel o ubytování nenastoupí na kolej do 30. září 2006, obdržel smlouvu a má zaplacenou zálohu, je ze strany KaM pokládán za ubytovaného a bude mu účtována standardní cena podle přiděleného typu ubytování od data, které je mu určeno pro zahájení ubytování v dané koleji. Toto neplatí, pokud žadatel do 30. září 2006 doloží na provozní útvar KaM referentkám studentského ubytování důvody (zdravotní, sociální či studijní), které jej opravňují k pozdějšímu nástupu na kolej.

 9. Termíny pro nástupy na kolej budou zveřejněny nejpozději 1. září 2006 na internetových stránkách KaM na adrese http://www.kam.cuni.cz. Nástupy na ubytování v kolejích budou zahájeny od 18. září 2006.


Čl. 8 Rozdělení kapacity pro ubytování


Orientační rozdělení kapacity pro ubytování je následující:

Skupina

Kapacita

Studenti studující v českém jazyce

   min. 86,0 %

Studenti studující paralelní studijní program

pro cizince v cizím jazyce

   do 5,0 %

Studenti studující na základě mezinárodních smluv

a meziuniverzitních dohod(čl. 26 odst. 1 písm. b) a c) statutu univerzity)

   do 3,0 %

Lektoři a účastníci stáží na univerzitě,

hosté univerzity

   do 3,5 %

Kapacita vyhrazená k jiným účelům, určená opatřením rektora

   do 2,5 %


Čl. 9 Kritéria posuzování žádostí v hromadném hodnocení


 1. Kritéria pro rozhodování o přidělení ubytovacích kapacit žadateli v hromadném hodnocení (čl. 5 odst. 1) jsou:

    a. 

  absolutní kritéria,

    b. 

  časová dostupnost,

    c. 

  studijní výsledky,

    d. 

  výsledky přijímacího řízení,

    e. 

  stav závazků vůči KaM.

 2. Pořadí vyřizování žádostí při hodnocení je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvěstěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 4 a 6, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 3 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří budou studovat v r. 2006/2007 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 6 pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 pro ostatní žadatele.

  Celkové kritérium je dále dáno podle odstavce 7. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování.

 3. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P - kritérium je nutné doložit potvrzením do 30. června 2006,

    b. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě že jej držitel průkazu ZTP/P uvede na žádosti a budou spolu ubytováni na stejné koleji - kritérium je nutné doložit potvrzením do 30. června 2006,

    c. 

  je oboustranným sirotkem - kritérium je nutné doložit potvrzením do 30. června 2006,

    d. 

  je studentem DS v prezenční formě studia,

    e. 

  je sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, § 4 a následující (student pobírající dávky sociální péče - dorovnání do životního minima) - kritérium je nutné doložit potvrzením do 30. června 2006,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 4 odst. 14 (max. 4% kapacity pro ubytování studentů v českém jazyce) - kritérium potvrzuje fakulta formou seznamu; v žádosti je nutné uvést požadavek na zvýhodnění,

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování - kritérium potvrzuje fakulta elektronicky; v žádosti je nutné uvést požadavek na zvýhodnění,

    h. 

  v minulém akademickém roce (2005/2006) bydlel na koleji UK na základě jedné smlouvy nepřerušovaně od 15. října 2005 či dříve s koncem ubytování nejdříve 31. července 2006, přičemž toto zvýhodnění platí pouze v případě, že žadatel v žádosti výslovně uvede požadavek na toto zvýhodnění a v první preferenční skupině v žádosti uvede typy ubytování výhradně z té koleje, na které bydlel v roce 2005/2006,

    i. 

  je studentem DS v kombinované formě studia.

  U podmínek, kde je vyznačeno, nebo k tomu bude žadatel systémem vyzván, doloží žadatel platnost příslušným potvrzením, které doručí v daném termínu na RUK (čl. 4 odst. 8). Žadatel splňující podmínky podle písmene a), b) či c), obdrží 50 000 bodů, v případě splnění podmínky písmene d) obdrží 20 000 bodů, v případě splnění podmínky podle písmene e), f) či g) obdrží 10 000 bodů, v případě splnění podmínky písmene h) obdrží 5 000 bodů a v případě splnění podmínky písmene i) obdrží 1 000 bodů. Celkový počet bodů za absolutní kritérium je určeno jako maximum z bodů přidělených podle jednotlivých písmen.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem příslušné ubytovací oblasti. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID platných v červnu 2006. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů vyšších ročníků (vyjma studentů DS) vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů.

 6. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - studentů přijatých do prvního ročníku vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů. Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 7. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2001 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem, nebo žadatel k 30. červnu 2006 dluží KaM více než 4 000,- Kč, body přidělené za kritéria podle odstavců 3 až 6 se anulují s tím, že žadateli nebude vyhověno.


Čl. 10 Podmínky pro optimalizaci kapacit


 1. V případě provozní potřeby z důvodu optimalizace kapacit je ubytovaný povinen se na výzvu ubytovací kanceláře přestěhovat ze stávajícího pokoje v rámci jedné koleje. Na základě provozních možností budou ubytovanému, který je přestěhováván, nabídnuty adekvátní varianty pro přestěhování v rámci stejné koleje.

 2. Pokud se ubytovaný přestěhovává na výzvu ubytovací kanceláře, bude mu poskytnuta jednorázová sleva ve výši 150,- Kč. Cena za ubytování bude dále účtována takto:

    a. 

  v případě stejného typu lůžka nebo lůžka s vyšší cenou, na které je přestěhováván, bude ubytovanému ponechána původní cena za ubytování,

    b. 

  v případě přestěhování na lůžko s nižší cenou za ubytování bude ubytovanému účtována tato nižší cena.

 3. Výzvu k přestěhování obdrží ubytovaný elektronickou poštou a bude zveřejněna na vývěsní desce dané koleje. Pokud ubytovaný nebude na danou výzvu reagovat do 7 dnů od data zveřejnění na vývěsní desce, obdrží druhou výzvu ve stejné formě (pokud to místní podmínky umožní, bude navíc zanecháno oznámení v kolejní poštovní schránce ubytovaného). Pokud ubytovaný nebude reagovat do 7 dnů od vyvěšení druhé výzvy, bude mu stávající cena navýšena o částku ve výši 50% ze standardní ceny platné pro daný pokoj neupravené koeficientem zohledňujícím délku ubytování.

 4. Přestěhování z důvodů optimalizace kapacit je možné provést jen jedenkrát za akademický rok u jednoho ubytovaného. Další přestěhování je možné pouze s výslovným souhlasem přestěhovávaného a po poskytnutí další jednorázové slevy z ubytování ve výši 300,- Kč.

 5. V případě havárie či rozsáhlejší rekonstrukce může být přistoupeno k hromadnému přestěhování ubytovaných i na jinou kolej. Pokud jde o přestěhování z důvodu rekonstrukce, musí být oznámení zveřejněno na vývěsní desce koleje minimálně měsíc předem a ubytovanému bude poskytnuta jednorázová sleva na ubytování ve výši 500,- Kč.


Čl. 11 Harmonogram podávání a vyřizování žádostí o ubytování v ak. r. 2006/2007


Termíny uvedené v harmonogramu platí pro všechny žadatele uvedené v čl. 2 písm. a) stejně:

Úkon

Student

RUK/KaM

Zahájení podávání elektronických žádostí

  2. 6.

Ukončení podávání žádostí pro žadatele, kteří požadují zvýhodnění dle čl. 3

  30. 6.

Kontrola potvrzení pro skupinu žadatelů dle čl. 3

  30. 6. - 7. 7.

Ukončení podávání žádostí pro ostatní žadatele

  10. 7.

Oznámení výsledků hodnocení, zahájení rozesílání ubytovacích smluv

  20. 7.

Příjímání plateb záloh pro žadatele z hromadného hodnocení

  21. 7. - 15. 8.

Elektronické podávání námitek

  21. 7. - 28. 7.

Výsledky řízení o námitkách

  11. 8.

Příjímání plateb záloh pro žadatele z námitek

  12. 8. - 26. 8.

Nabídnutí volných kapacit všem skupinám žadatelů

  17. 8.

Začátek možnosti žádat o ubytování na ubytovacích kancelářích

  17. 8.

Zahájení ubytování (termíny nástupů na jednotlivé koleje od 1.9. na webu)

  18. 9.

Ukončení nástupů na kolej

  30. 9.


Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v jedné ubytovací oblasti současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné, se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Výsledky hodnocení žádostí budou uvedeny v systému "Mašinka". Dne 24. července 2006 budu na webu zveřejněny základní statistické údaje o podávání a hodnocení žádostí.

 3. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 4. O kolej Houšťka nelze žádat.

 5. O kolej Vokovice při Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále "FTVS") není možné žádat prostřednictvím systému "Mašinka" ani prostřednictvím KaM. Podrobnosti k podávání žádostí a jejich vyřizování stanoví a zveřejní FTVS.

 6. Pro účely zvýhodnění podle čl. 9 odst. 3 písm. h), za předpokladu uvedení výhradně koleje Otava v první preferenční skupině v žádosti, se ubytování na koleji Vltava v akademickém roce 2005/2006 pokládá za ubytování na koleji Otava.

 7. Pro účely čl. 10 těchto zásad se považují koleje Otava a Vltava za jednu kolej.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám