Opatření rektora UK č. 19/2006

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

K provedení:

Čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

první den akademického roku 2006/2007 (část 12. červenec 2006)
Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

Část I.


Čl. 1


 1. Tímto opatřením na základě čl. 19 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „řád“) stanoví požadavky studijních programů podle čl. 19 odst. 1 řádu na

    a. 

  Fakultě sociálních věd (část II./A.),

    b. 

  1. lékařské fakultě (část II./B.),

    c. 

  Fakultě tělesné výchovy a sportu (část II./C.),

    d. 

  Husitské teologické fakultě (část II./D.),

    e. 

  Lékařské fakultě v Hradci Králové (část II./E.),

    f. 

  Filozofické fakultě (část II./F.),

    g. 

  Matematicko-fyzikální fakultě (část II./G.) a

    h. 

  Lékařské fakultě v Plzni (část II./H.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./H. samostatně.

 3. Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech (čl. 19 odst. 2 řádu) se tímto opatřením nestanoví; předpokládá se jejich úprava opatřením děkana příslušné fakulty.Čl. 2


 1. Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007, s výjimkou čl. 16 v každé části (II./A. až II./H), které nabývají účinnosti 12. července 2006.

 2. Příslušná část (II./A. až II./H) tohoto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis příslušné fakulty podle čl. 19 odst. 1 řádu.V Praze dne 11. července 2006Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 19/2006 ve formátu .doc


Část II. - příloha


Ke stažení ve formátu doc.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám