Opatření rektora UK č. 20/2006

Název:

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2006/2007

K provedení:

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

3. října 2006


Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

 1. Žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (dále jen „žádost“, „ ubytovací stipendium“) se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Sociální záležitosti/Stipendia/Všeobecné informace“ (http://www.cuni.cz/UK-1569.html ). V případě podle bodu 3. se žádost doprovází písemnostmi, které se doručují na adresu „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci, resp. dnem doručení písemností.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení – číslo účtu studenta; ubytovací stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Při podávání žádosti student vyznačí, zda žádá o přiznání stipendia z důvodu sociální situace domácnosti studenta (dále jen „ubytovací stipendium ve zvýšené výměře“); v takovém případě žádost v aplikaci následně doprovodí písemností podle bodu 13 nebo 14, nebo prohlášením, že tyto písemnosti již doložil v žádosti o přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 3 odst. 1 písm. e) Stipendijního řádu UK (dále jen „sociální stipendium“) podané v tomtéž akademickém roce. Nedodá-li student písemnosti do 30 dnů, obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání písemností ve lhůtě 15 dnů. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že byla tímto podána pouze žádost o přiznání ubytovacího stipendia.

 4. Žádost se vždy podává na období do konce běžného akademického roku; je-li žádosti vyhověno, ubytovací stipendium se vyplácí do konce běžného akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia. Za překážku vyplácení ubytovacího stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je ubytovací stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.

 5. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 16. října 2006.

 6. Lhůty pro podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce 2006/07 takto:


  Lhůta:

  pro vyplácení počínaje za měsíc:

  tj. první výplata v měsíci:

  15.11.2006

  10.1.2007

  10.2.2007

  10.3.2007

  10.4.2007

  10.5.2007

  10.6.2007

  10.7.2007*)

  říjen 2006

  leden 2007

  únor 2007

  březen 2007

  duben 2007

  květen 2007

  červen 2007

  červenec 2007

  prosinec 2006

  únor 2007

  březen 2007

  duben 2007

  květen 2007

  červen 2007

  červenec 2007

  srpen 2007

  *) týká se pouze studentů doktorských studijních programů

 7. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře je vypláceno měsíčně, zpětně za předcházející kalendářní měsíc, s výjimkou

  • měsíců října a listopadu 2006, kdy vypláceno není,

  • měsíce prosince 2006, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2006 dohromady,

  • měsíce leden 2007, kdy vypláceno není,

  • měsíce srpen 2007, kdy je vypláceno pouze studentům doktorských studijních programů,

  • měsíce září 2007, kdy je studentům doktorských studijních programů vypláceno za srpen a září dohromady.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia (tj. nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) jsou stanoveny v akademickém roce 2006/07 takto:

  Lhůta:

  pro vyplácení počínaje za období:

  tj. první výplata:

  15.11.2006

  10.3.2007

  10.5.2007

  10.6.2007

  10.7.2007*)

  říjen až prosinec 2006

  leden až březen 2007

  duben a květen 2007

  červen 2007

  červenec 2007

  v prosinci 2006

  na konci března 2007

  na konci května 2007

  na konci června 2007

  na konci září 2007

  *) týká se pouze studentů doktorských studijních programů

 9. Ubytovací stipendium je vypláceno v termínech

  • prosinec 2006, a to za říjen, listopad a prosinec 2006,

  • konec března 2007, a to za leden, únor a březen 2007,

  • konec května 2007, a to za duben a květen 2007,

  • konec června 2007, a to za červen 2007,

  • konec září 2007, a to za září 2007, studentům doktorských studijních programů za červenec, srpen a září 2007.

 10. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium bude student informován elektronickým způsobem bezprostředně po podání žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 11. O vyřízení žádosti o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení ubytovacího stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře (v takovém případě mu dále bude vypláceno ubytovací stipendium), bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 12. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře se vyplácí na základě posouzení sociální situace společné domácnosti, do které je student z pohledu příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 482/1991 Sb., v platném znění a zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění) pro účely posouzení výše příjmů započítáván; u studenta, který dovršil 26. rok věku, na základě posouzení sociální situace jeho vlastní domácnosti. Do první kategorie budou zařazeni studenti, kde rozhodný příjem domácnosti nepřesahuje násobek životního minima stanovený právním předpisem pro přiznání přídavku na dítě ve zvýšené výměře, do druhé kategorie studenti, kde rozhodný příjem domácnosti přesahuje tento násobek životního minima a nepřesahuje násobek životního minima stanovený právním předpisem pro přiznání přídavku na dítě v základní výměře, přičemž jsou čerpány dávky sociální péče dorovnávající rozhodný příjem do životního minima nebo přídavky na dítě. Rozhodné příjmy a rozhodná období, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 13. Skutečnosti podle bodu 12 se dokládají originálem nebo ověřenou kopií příslušného potvrzení vydaného k tomu určeným úřadem České republiky, student, který dovršil 26. rok věku, je dokládá čestným prohlášením, jehož náležitosti stanoví studijní odbor rektorátu.

 14. Student, který není občanem České republiky ani nemá v ČR trvalý pobyt, svou sociální situaci doloží originálem nebo ověřenou kopií potvrzení dokládajícím tuto situaci ve vztahu právním předpisům, které se na její posuzování vztahují. Žádosti těchto studentů se posuzují individuálně; v této souvislosti může být studijním odborem rektorátu stanovena požadovaná forma doložení sociální situace pro daný stát nebo dané státy.

 15. Osobám, kteří jsou účastníky výměnných studentských programů, na jejichž základě studují na UK část studijního programu, a které v oblasti studia na základě mezinárodní nebo meziuniverzitní smlouvy požívají práv studentů, může být přiznáno a vypláceno pouze ubytovací stipendium; ustanovení tohoto opatření se na podávání a vyřizování žádostí těchto osob, jakož i na vyplácení ubytovacích stipendií, vztahují přiměřeně.

 16. Platnost písemností podle bodu 13 nebo 14 se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce běžného akademického roku, jde-li o pobírání přídavku na dítě nebo čestné prohlášení podle bodu 13 a nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného, u jiné písemnosti do konce období vyplývajícího z právního předpisu. Dojde-li k takové změně této situace, že tato potvrzení již nebudou odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem nebo písemně.

 17. Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře bude v akademickém roce 2006/07 vypláceno ve dvou kategoriích v těchto hodnotách:

  1. kategorie …. součet výše 110% sociálního stipendia a ubytovacího stipendia /měsíc

  2. kategorie …. součet výše 50% sociálního stipendia a ubytovacího stipendia /měsíc

  V případě, že student splňuje podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, vyplácí se mu stipendium pouze v hodnotě součtu výše 10% sociálního stipendia a ubytovacího stipendia (tzv. 1. kategorie-soc).

 18. Ubytovací stipendium bude v prosinci 2006 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře byl příspěvek nebo dotace na poskytování stipendií na podporu ubytování přidělená Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „dotace“) na rok 2006 vyčerpán. V dalších obdobích výplat podle bodu 9 bude vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných ubytovacích stipendií a ubytovacích stipendií ve zvýšené výměře studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část dotace na rok 2007 v daném období vyčerpána.V Praze dne 2. října 2006Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 20/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám