Opatření rektora UK č. 21/2006

Název:

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2006/2007

K provedení:

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

3. října 2006


Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK

 1. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“, „stipendium“) se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Sociální záležitosti/Stipendia/Všeobecné informace“ (http://www.cuni.cz/UK-1569.html ). Žádost se doprovází písemnostmi podle bodu 3, které se doručují na adresu „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci, resp. dnem doručení písemností.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení – číslo účtu studenta; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Žádost v aplikaci následně student doprovodí písemností podle bodu 4, nebo prohlášením, že tyto písemnosti již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v tomtéž akademickém roce. Nedodá-li student písemnosti do 30 dnů, obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání písemností ve lhůtě 15 dnů.

 4. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, vyplácí studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního předpisu1). Nárok na stipendium prokazuje student originálem nebo ověřenou kopií písemného oznámení o přiznání přídavku na dítě úřadem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje; rozhodné příjmy a rozhodná období, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 5. Platnost písemnosti se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem nebo písemně.

 6. Žádost se vždy podává na období do konce běžného akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce běžného akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4. Za překážku vyplácení stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.

 7. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 16. října 2006.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2006/2007 takto:

  Lhůta:první výplata na konci měsíce:

  15.11.2006prosinec 2006

  10.1.2007únor 2007

  10.2.2007březen 2007

  10.3.2007duben 2007

  10.4.2007květen 2007

  10.5.2007červen 2007

  10.6.2007září 2007

 9. Studenti, kteří si žádost o přiznání stipendia podají ve lhůtě do 15.11.2006 a jejichž žádosti bude vyhověno, obdrží v akademickém roce 2006/2007 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4.

 10. Studenti, kteří si žádost o přiznání stipendia podají po 15.11.2006 a ve lhůtě do 10.6.2007 a jejichž žádosti bude vyhověno, obdrží v akademickém roce 2006/2007 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4.

 11. Ustanovení bodů 9 a 10 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 12. Stipendium je vypláceno měsíčně, zpětně za předcházející kalendářní měsíc, s výjimkou

  • měsíců října a listopadu 2006, kdy vypláceno není,

  • měsíce prosince 2006, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2006 dohromady,

  • měsíce leden 2007, kdy vypláceno není,

  • měsíce srpen 2007, kdy vypláceno není,

  • měsíce září 2007, kdy je vypláceno za září,

  přičemž první výplata stipendia danému studentovi je případně navýšena podle bodu 10.

 13. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 14. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů2) v akademickém roce 2006/07 vypláceno ve výši 1.620 Kč za kalendářní měsíc.

_____

1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platné znění a nařízení vlády č. 122/2006 Sb.


V Praze dne 2. října 2006Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 21/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám