Opatření rektora UK č. 24/2006

Název:

Zavedení a používání průkazů externích uživatelů služeb na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 3 k opatření rektora č. 13/2003

K provedení:

---

Účinnost:

10. říjen 2006

[zrušeno OR č. 37/2016]


Zavedení a používání průkazů externích uživatelů služeb na Univerzitě Karlově v Praze

V návaznosti na opatření č. 13/2003 stanovuji následující zásady a pravidla pro vydávání průkazů Univerzity Karlovy osobám, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce, osobám, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zahraničním krátkodobým hostům, studentům jiných vysokých škol ubytovaným v kolejích UK, hostům ubytovaným v kolejích UK, externím strávníkům menz UK, externím čtenářům knihoven UK a dalším osobám, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen "externí uživatelé").

 1. Průkazy UK vydávané externím uživatelům mají podobu čipové karty a vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově. Průkaz externího uživatele má červenou podkladovou barvu. Průkazy jsou dvou typů:

    a. 

  opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem (dále "personalizované průkazy"),

    b. 

  opatřené čárovým kódem, názvem fakulty nebo další součásti UK, na niž je použití tohoto průkazu omezeno, a případně identifikací služby, k jejímuž využití je průkaz určen (dále "nepersonalizované průkazy").

 2. Personalizovaný průkaz je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na průkazu. Nepersonalizovaný průkaz je přenosný a může jej využívat libovolná osoba, které byl fakultou nebo další součástí UK průkaz zapůjčen.

 3. Kromě průkazů podle bodu 1 může být jako průkaz externího uživatele uznán i průkaz studenta nebo průkaz zaměstnance jiné vysoké školy v ČR, pokud je osazen bezkontaktním čipem technicky kompatibilním s čipem, kterým jsou osazeny průkazy uvedené v bodě 1, a pokud byl tento průkaz na UK zaregistrován jako průkaz externího uživatele způsobem podle bodu 8.

 4. Platnost průkazů podle bodu 1 je omezena na dobu devíti let ode dne vydání uvedeného na průkazu. Platnost průkazů podle bodu 3 je omezena na dobu pěti let ode dne jejich registrace.

 5. Vydání personalizovaného průkazu podle bodu 1 písm. a) je vázáno na poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním v Informačním systému UK. K tomuto poskytnutí může dojít buď ve výdejním centru podle bodu 7, anebo na fakultě nebo další součásti UK, která takto získané údaje poskytne výdejnímu centru postupem podle bodu 12.

 6. Nepersonalizované průkazy podle bodu 1 písm. b) budou dodány Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) dané fakultě nebo další součásti UK, která o ně požádá formou objednávky. Další oběh těchto průkazů a vedení jejich evidence bude v režii fakulty nebo další součásti UK, jíž byly průkazy dodány. V případě, že držitel tohoto průkazu oznámí fakultě nebo další součásti UK ztrátu či odcizení průkazu, oznámí fakulta, resp. další součást UK tuto skutečnost ÚVT UK, který provede zneplatnění průkazu v centrální evidenci průkazů.

 7. Výdej průkazů podle bodu 1 písm. a) bude probíhat ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni.

 8. Registrace průkazů studentů a průkazů zaměstnanců jiných vysokých škol v ČR bude probíhat ve výdejních centrech podle bodu 7 a případně na dalších místech, pokud o to fakulta nebo další součást UK požádá a dohodne se s ÚVT UK na podmínkách a způsobu provádění registrace.

 9. Cena za první vydání personalizovaného průkazu činí 180 Kč. Cena za dodávku nepersonalizovaného průkazu činí 160 Kč. K oběma typům průkazu bude bezplatně vydáno pouzdro.

 10. Cenu za první vydání personalizovaného průkazu uhradí buď držitel průkazu při jeho vydání ve výdejním centru průkazů, anebo fakulta nebo další součást UK, která požádala o vydání průkazu pro danou osobu a skutečnost, že osoba nemá za průkaz zaplatit ve výdejním centru, vyznačila v údajích poskytnutých postupem dle bodu 12. Cenu za průkazy, o jejichž vydání takto požádala fakulta nebo další součást UK, bude ÚVT UK čtvrtletně fakturovat dané součásti UK, vždy na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude jmenný seznam osob, jimž byl v daném období na žádost dané fakulty nebo součásti UK vydán průkaz externího uživatele bez úhrady jeho ceny ve výdejním centru.

 11. Cenu za průkazy dodané fakultě nebo další součásti UK podle bodu 6 bude ÚVT UK fakturovat této součásti UK po dodání průkazů.

 12. Fakulta nebo další součást UK může výdejnímu centru poskytnout osobní údaje osob, u nichž má zájem o vydání průkazů, a to ve formátu a způsobem stanoveným ÚVT UK. Tyto údaje budou povinně obsahovat jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a občanství osoby, identifikaci fakulty a údaj, zda má osoba při prvním výdeji průkazu zaplatit cenu dle bodu 9. V případě, že fakulta tyto údaje výdejnímu centru poskytne, nebude již jejich poskytnutí požadováno po žadateli o průkaz ve výdejním centru.

 13. K průkazům externích uživatelů podle bodu 1 i podle bodu 3 mohou být bezplatně vydávány kupony stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost externího uživatele ke konkrétní fakultě, pokud o to fakulta projeví zájem a zajistí výdej těchto kuponů. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Potřebné kupony dodá fakultě ÚVT UK, jiné kupony než takto dodané k průkazům vydávat nelze. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 14. Platnost všech dosavadních karet vydávaných externím uživatelům v rámci UK a plnících funkci průkazu končí 30. června 2007; tyto karty nelze již po 1. lednu 2007 nově vydávat. Případné výjimky z tohoto mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s ÚVT UK nelze zajistit jiné řešení.

 15. Náhrada nákladů při opakovaném vydání personalizovaného průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

  průkaz: 250 Kč

  kupón: 20 Kč

  pouzdro: 10 Kč

  Náhradu zaplatí externí uživatel ve výdejním centru průkazu, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 16. Personalizované průkazy externích uživatelů vracejí jejich držitelé po skončení platnosti do výdejních center průkazů nebo fakultě nebo další součásti UK, na níž tyto průkazy využívali.

 17. Nepersonalizované průkazy vracejí jejich držitelé po skončení platnosti nebo po pominutí účelu, pro které jim byl průkaz zapůjčen, fakultě nebo další součásti UK, která jim tento průkaz zapůjčila.


Výdejními centry podle bodu 7 se rozumí výdejny průkazů

Praha, Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13,

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3.

Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/prukazy/.


V Praze dne 10. října 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 24/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám