Opatření rektora UK č. 25/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. listopad 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008

 1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    a. 

  28. února 2007, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské nebo magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2007, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  15. května 2007 až 30. června 2007, pokud jde o kombinovanou formu bakalářských, navazujících magisterských nebo magisterských studijních programů,

    b. 

  1. června 2007 až 30. června 2007, pokud jde o prezenční formu bakalářských, navazujících magisterských nebo magisterských studijních programů,

    c. 

  1. června 2007 až 30. června 2007, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny. Za talentovou formu lze považovat jen takovou zkoušku, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou formu přijímací zkoušky nelze považovat např. test obecných studijních předpokladů.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007 pro všechny typy studijních programů.

 4. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 přílohy č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení UK) stanoví děkan fakulty. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady údaje o uchazeči ke studiu, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru). Stanoví-li tak děkan, je možné po konzultaci s ÚVT UK použít elektronickou formu přihlášky.


V Praze dne 16. října 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 25/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám