Opatření rektora UK č. 26/2006

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FSV a MFF

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

22. listopad 2006


Část I.


Čl. 1


 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád") stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na

    a. 

  Fakultě sociálních věd (část II./A.) a

    b. 

  Matematicko-fyzikální fakultě (část II./B.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./B. samostatně.


Čl. 2 1. Toto opatření nabývá účinnosti 22. listopadu 2006.

 2. Příslušná část (II./A. až II./B) tohoto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis příslušné fakulty podle čl. 4 odst. 5 řádu.

V Praze dne 21. listopadu 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Část II. - příloha

Část II./A.

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD


Čl. 1/FSV

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále jen "fakulta").


Čl. 2/FSV

Stanovení podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu za celý předcházející akademický rok. Náhradní termín výplaty je v prosinci. Stipendium je vypláceno za vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce.

 2. Stanovení výše stipendia

    a. 

  Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze těm studentům bakalářského a magisterského studia, kteří nemají překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity. Stipendium může být vyplaceno:

  1. studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě bakalářský studijní program 1. nebo 2. rokem a získal v něm alespoň 45 kreditů anebo studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě bakalářský studijní program 3. rokem a získal v něm alespoň 45 kreditů.

  2. studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím akademickém roce studoval na fakultě magisterský studijní program 1. nebo 2. rokem a získal v něm alespoň 30 kreditů.

    b. 

  Každému studentovi, který splňuje podmínky v odstavci 2 písm. a), se vypočte prospěchový vážený průměr známek za předchozí akademický rok, v němž studoval stejný studijní obor, a to ze všech zkoušek, včetně opravných termínů, a všech klasifikovaných zápočtů. Pokud student studuje ve více studijních programech/oborech a některé studijní povinnosti se mu mezi obory uznávají, může za daný úsek studia uplatnit získané výsledky pouze jednou. Váhou každé známky v průměru je počet kreditů, který lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. Získal-li student v předcházejícím akademickém roce více než 60 kreditů, stanoví se mu odpočet ve výši 0,01 za každý kredit nad tuto hranici. Studijní výsledek studenta (označený V) se vypočte jako vážený průměr zmenšený o odpočet.

    c. 

  Celkové množství prostředků určených na prospěchová stipendia v daném roce se označí S. Částka, která je stanovena jako maximální prospěchové stipendium, se označí MAX, částka, která je určena jako minimální stipendium se označí MIN (tyto částky musí být v rozmezí určeném stipendijním řádem UK). O velikosti parametrů MIN a MAX rozhoduje pro daný akademický rok po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

    d. 

  Studenti splňující podmínky podle odstavce 2 budou rozděleni do pěti skupin podle institutů, počet studentů v každé skupině se označí I1 až I5. V rámci každého institutu budou studenti rozděleni do dvou podskupin, podle toho, na základě kterého písmene v odstavci 2 písm. a) mají možnost získat stipendium. Pokud student studuje více studijních programů, posuzuje se několikrát. Prostředky S budou rozděleny pro studenty jednotlivých institutů poměrně podle počtů studentů I1 až I5. V rámci institutů budou prostředky rozděleny na dvě části podle počtu studentů v jednotlivých podskupinách podle odstavce 2 písm. a). Prostředky přidělené jednotlivým podskupinám se označí S1 až S10.

    e. 

  V každé podskupině budou prostředky rozděleny následovně:

    f. 

  Student (fyzická osoba) může na fakultě pobírat současně stipendium pouze jednou.

  1. Studenty v dané podskupině seřadíme podle studijního výsledku V vzestupně.

  2. Stipendium získá takový počet studentů, který odpovídá 10 % minimálního rozhodného počtu studentů v podskupině zaokrouhleným nahoru. Minimálním rozhodným počtem studentů je fyzický počet studentů, kteří v rozhodný den (31. října běžného roku) splňují podmínky v čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity a zároveň nejsou zapsáni v prvním ročníku studia svého studijního oboru. Částka pro jednotlivou podskupinu se mezi studenty rozdělí úměrně podle V tak, aby poslední student, resp. poslední studenti se stejným výsledkem, dostal, resp. dostali, MIN. Konkrétní částky se zaokrouhlují dolů na celé padesátikoruny.

  3. O přiznání prospěchového stipendia studentovi magisterského studijního programu, který v předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti individuálně děkan.

    g. 

  Student (fyzická osoba) může na fakultě pobírat současně stipendium pouze jednou.


Čl. 3/FSV

Účelová stipendium

(K čl. 5 odst. 2, písm. a), c) a d) stipendijního řádu univerzity)


 1. Podmínky pro přiznání, výši stipendia za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové výsledky přispívající k prohloubení znalostí (písm. a) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

    a. 

  Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze za

  1. individuální výsledky, které došly ocenění na národní nebo mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny),

  2. týmové výsledky, které došly ocenění na mezinárodní úrovni (studentské soutěže a ceny).

    b. 

  Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí obsahovat vyjádření tajemnice fakulty a příslušného proděkana.

    c. 

  Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je stanoven Stipendijním řádem UK.

 2. Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (písm. c) Stipendijního řádku univerzity) a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto:

    a. 

  Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze

  1. na podporu studia v zahraničí, které se realizuje v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních o dohod a mezinárodních programů (ERASMUS, SOKRATES ad.), pokud je toto studium akceptovanou součástí daného oboru,

  2. na podporu konání praxe na území České republiky, je-li tato praxe součástí akreditovaného studijního programu.

    b. 

  Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. Žádost s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování pobytu musí dále obsahovat doložený rozpis nákladů a doklady o všech dalších finančních zdrojích, které student na studium v zahraničí získal. Žádost musí obsahovat vyjádření garanta příslušného studijního programu, potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a vyjádření tajemnice fakulty a příslušného proděkana.

    c. 

  Stipendium je možné přiznat v maximální výši poloviny nákladů na studium v zahraničí hrazených studentem po odečtení všech dalších finančních zdrojů (přičemž tím nesmí být dotčeno ustanovení odstavce 2 písm. d).

    d. 

  Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je stanoven Stipendijním řádem UK.

 3. Podmínky pro přiznání a výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (písm. d) Stipendijního řádu univerzity) stanoví tato pravidla takto:

    a. 

  Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze

  1. za prokazatelně původní a jedinečný přínos ke zkvalitnění pedagogické či vědecko-výzkumné činnosti fakulty s doloženým publikačním výstupem, popřípadě za prokazatelný přínos k rozvoji užívání informačních technologií nebo

  2. za reprezentaci fakulty v mezinárodním vědecko-výzkumném týmu.

    b. 

  Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí být obsahovat vyjádření ředitele příslušného institutu, tajemnice fakulty a příslušného proděkana.

    c. 

  Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je 30 000 Kč podle odst. i), 15 000 Kč podle odst. ii).

 4. Podrobnosti organizace podávání a projednávání žádostí o účelová stipendia podle odstavců 1, 2 a 3 může upravit vydáním opatření děkan.


Čl. 4/FSV

Doktorandské stipendium

(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu univerzity)


 1. Ve druhém roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 7 500 Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 2. Ve třetím roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 8 500 Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 3. Pokud studium bylo akreditováno jako čtyřleté, přiznává se studentům ve čtvrtém roce doktorského studia v prezenční formě stipendium ve výši 9000 Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.

 4. Studentovi, kterému bylo povoleno prodloužení prezenční formy studia dle čl 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu univerzity, se ve čtvrtém roce prezenční formy studia přiznává stipendium 7 500 Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.


Čl. 5/FSV

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Stipendia vyplácená podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) Stipendijního řádu univerzity jsou vyplácena prostřednictvím děkanátu fakulty, a to bezhotovostním převodem na účet studenta.

 2. Žádosti o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím studijního oddělení děkanátu, resp. oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.Část II./B.


 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ


Čl. 1/MFF

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen "fakulta").


Čl. 2/MFF

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)


 1. Minimální počet studentů, kterým se přizná stipendium za vynikající studijní výsledky se stanoví takto:

    a. 

  Rozhodným dnem pro stanovení počtu studentů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je 31. říjen daného roku.

    b. 

  Minimálním rozhodným počtem studentů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je fyzický počet studentů, kterým v rozhodný den může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze a zároveň jsou zapsáni v jiném než prvním ročníku bakalářského studia.

    c. 

  Celkový počet studentů, kterým je přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky musí být alespoň 10 procent z minimálního rozhodného počtu studentů.

 2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:

    a. 

  Studentovi může být podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky.

    b. 

  Student je zapsán do příslušného studijního programu na fakultě (bakalářského, navazujícího magisterského nebo nenavazujícího magisterského studia) poprvé.

    c. 

  Stipendium za vynikající studijní výsledky se nepřizná studentům překračujícím standardní dobu studia.

    d. 

  Student může na fakultě současně pobírat nejvýše jedno stipendium za vynikající studijní výsledky.

    e. 

  Student získal v předchozím úseku studia alespoň 60 kreditů.

    f. 

  Studentovi se vypočte prospěchový vážený průměr známek ze všech dílčích zkoušek, všech opravných termínů a všech klasifikovaných zápočtů z předchozího úseku studia. Jestliže studentovi nebyl udělen klasifikovaný zápočet nebo neabsolvoval zapsanou zkoušku, započítává se mu tento zápočet nebo zkouška známkou 4. Váhou každé známky je počet kreditů, které lze získat úspěšným absolvováním předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. Při přepočítávání bodů na kredity se bere 1,5 kreditu místo 1 bodu.

    g. 

  Studentovi se stanoví odpočet ve výši 0,005 za každý kredit z předmětů úspěšně zakončených zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem.

    h. 

  Studentovi se vypočte jeho studijní výsledek jako rozdíl prospěchového váženého průměru a odpočtu.

    i. 

  Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti, kterým lze přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky podle písm. h), rozděleni do skupin takto:

  1. 2. ročník bakalářského studia a 2. ročník nenavazujícího magisterského studia,

  2. 3. ročník bakalářského studia a 3. ročník nenavazujícího magisterského studia,

  3. 1. ročník navazujícího magisterského studia a 4. ročník nenavazujícího magisterského studia,

  4. 2. ročník navazujícího magisterského studia a 5. ročník nenavazujícího magisterského studia.

    j. 

  Ve skupinách podle písm. i) jsou studenti dále rozděleni do podskupin fyzika, informatika a matematika podle studijního programu, ve kterém studují. Studenti studijního programu učitelství pro střední školy s kombinací aprobačních předmětů matematika-fyzika jsou zařazeni do podskupiny fyzika, ostatní kombinace jsou zařazeny do podskupiny matematika. Studenti studijního programu učitelství pro základní školy jsou pro tento účel zařazeni do studijního programu fyzika.

    k. 

  V podskupinách podle písm. j) se stanoví pořadí vzestupně podle studijního výsledku. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přizná prvním studentům v uvedeném pořadí, jejichž počet je roven "P" procentům z celkového počtu studentů dané podskupiny, zaokrouhleným nahoru. Stanovení procenta "P" viz písm. n).

    l. 

  Stipendium za vynikající studijní výsledky se dále přizná každému studentovi se stejným studijním výsledkem, jako má student s nejvyšším studijním výsledkem v příslušné podskupině mezi studenty, kterým se přizná stipendium za vynikající studijní výsledky podle písm. k).

    m. 

  V případech hodných zvláštního zřetele děkan může přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který nesplňuje podmínky popsané v písm. a)-l).

    n. 

  Procento "P" stanoví děkan tak, aby "P" bylo rovno nejméně 10 procentům, byla splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. c) a aby nedošlo ke sporu s dalšími ustanoveními Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze.

 3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přizná i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Podmínky pro přiznání stipendia jsou následující:

    a. 

  Stipendium za vynikající studijní výsledky se nepřizná studentům, kteří překročili standardní dobu bakalářského studia.

    b. 

  Absolventovi bakalářského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze je přiznáno stipendium podle odst. 2 písm. a)-m) s tím, že za předchozí úsek studia je v tomto případě považován 3. ročník bakalářského studia.

    c. 

  Nejde-li o absolventa bakalářského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, student předloží ve lhůtě stanovené vyhláškou děkana písemné doklady o průběhu a výsledcích předchozího bakalářského studia. O udělení stipendia v tomto případě rozhodne děkan. Základním rozhodovacím kriteriem budou přitom výsledky v předmětech analogických studiu na fakultě a množství kreditů získaných v těchto předmětech.


Čl. 3/MFF

Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele

(K čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity)


Podmínky pro přiznání účelového stipendia podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity jsou následující:

 1. Zvláštní formou účelového stipendia je stipendium na studentské fakultní granty (dále jen "SFG").

    a. 

  O přiznání stipendia na SFG se může ucházet kterýkoli student nebo skupina studentů prezenčního studia na fakultě. Návrh SFG může formulovat uchazeč. Může se také přihlásit k řešení SFG, který vypíše některé pracoviště fakulty. Pracoviště v návaznosti na svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost mohou vypisovat návrhy SFG, které zveřejní obvyklým způsobem do 15. října.

    b. 

  Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:

  1. konkrétní vymezení SFG,

  2. současný stav řešení příslušné problematiky,

  3. cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,

  4. informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení daného SFG podílet,

  5. vyjádření pracoviště, na kterém, nebo v součinnosti s kterým bude SFG vypracován. Ve svém vyjádření pracoviště uvede jméno učitele, který SFG zaštítí.

    c. 

  Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních povinností předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádření pracoviště tuto souvislost specifikovat.

    d. 

  Písemné žádosti o přiznání stipendia se podávají děkanovi vždy k 15. listopadu.

    e. 

  O přiznání stipendií, jejich počtu a výši rozhoduje děkan na návrh rady pro přiznání SFG (dále jen "stipendijní rada"). Stipendijní radu, včetně jejího předsedy, jmenuje děkan. Jejími členy jsou zpravidla zástupci všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě a alespoň jeden zástupce studentů jmenovaný s platností na jeden akademický rok na základě návrhu studentské komory Akademického senátu fakulty.

    f. 

  V případě přiznání stipendia bude vždy polovina přiznané částky vyplacena v nejbližším výplatním termínu a druhá polovina po kladném uzavření SFG děkanem na návrh stipendijní rady. Pokud bude stipendium přiznáno skupině studentů, rozdělí se vyplácená část zálohy rovnoměrně mezi stipendisty, zbývající část se vyplatí v poměru schváleném stipendijní radou.

    g. 

  Stipendista je povinen vypracovat a nejpozději do 14 dnů po datu ukončení SFG předložit děkanovi písemnou zprávu, ve které uvede průběh řešení SFG, dosažené výsledky a jejich eventuální využití. Pokud na SFG pracovala skupina studentů, uvede v této zprávě, jakým dílem každý student skupiny přispěl k řešení SFG.

    h. 

  Stipendijní rada zasedá vždy k 1. prosinci. Na tomto svém zasedání vybere z předložených žádostí SFG, které navrhne děkanovi na přiznání stipendia s uvedením výše stipendia a termínu ukončení SFG. Stipendia se nepřiznávají na projekty předepsané studijním plánem.

    i. 

  Na zasedání uvedeném pod písm. h) dále stipendijní rada připraví návrhy na vyhodnocení ukončených SFG na základě zprávy předložené studentem, kterému bylo stipendium přiznáno. V případě potřeby může předseda svolat k tomuto účelu stipendijní radu i v jiném termínu. V závislosti na charakteru a úspěšnosti ukončených SFG může stipendijní rada navrhnout přidělení kreditů z odpovídajících volitelných předmětů. U mimořádně kvalitně zpracovaných SFG s velkým přínosem (např. těch, jejichž výsledky byly přijaty k publikaci v renomovaném časopise) může stipendijní rada navrhnout děkanovi zvýšení stipendia.

 2. Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze může být přiznáno studentovi v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; jeho výši stanoví děkan.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 26/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám