Opatření rektora UK č. 26a/2006

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

4. prosinec 2006


Část I.


Čl. 1


 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád") stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na 1. lékařské fakultě (část II.).

 2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření.


Čl. 2


 1. Toto opatření nabývá účinnosti 4. prosince 2006.

 2. Toto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis 1. lékařské fakultě fakulty podle čl. 4 odst. 5 řádu.


V Praze dne 30. listopadu 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 26a/2006 ve formátu .doc


Část II. - příloha


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "stipendijní řád" a "univerzita") upravují podrobnosti přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě (dále jen "fakulta").


Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)

 

Čl. 2

Podmínky přiznání stipendia


 1. Stipendium je přiznáváno nejméně deseti procentům studentů každého studijního programu uskutečňovaného na fakultě, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.

 2. Ukazatelem pro přiznání stipendia je prospěchový průměr dosažený v předchozím úseku studia. Děkan stanoví každoročně po projednání v akademickém senátu fakulty svým opatřením výši stipendia, přičemž může jeho výši rozlišit dle dosaženého prospěchového průměru.

 3. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 1 je fyzický počet studentů zapsaných na fakultě ke studiu k 31. říjnu bez započítání studentů prvního úseku a studentů, u nichž nastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu a s výjimkou podle čl. 4 odst. 1.


Čl. 3

Další podmínky pro přiznání stipendia


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu nelze přiznat studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.

 2. Splnil-li student podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky ve více studijních programech uskutečňovaných na fakultě, může stipendium pobírat pouze jednou. Studentovi vždy náleží stipendium vyšší.

 3. O přiznání stipendia studentům, kterým byl povolen individuální studijní plán, rozhoduje děkan.


Čl. 4

Zvláštní ustanovení o přiznávání stipendia


 1. Odlišně od čl. 2 odst. 1 věty první se postupuje v případě, že je druhým úsekem studijního programu letní semestr. Pak je stipendium přiznáváno samostatně nejméně deseti procentům studentů tohoto úseku daného studijního programu uskutečňovaného na fakultě, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.

 2. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 1 je fyzický počet studentů zapsaných na fakultě ke studiu v daném úseku daného studijního programu k 31. březnu, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu.


Čl. 5

Výplata stipendia


 1. Výplata stipendia v akademickém roce probíhá nejméně ve dvou termínech.

 2. Stipendium se vyplácí bezhotovostně. Student, kterému bylo stipendium přiznáno, je povinen sdělit fakultě údaje, které takovou výplatu umožňují. Děkan fakulty stanoví svým opatřením konkrétní podobu sdělení dle předchozí věty.

 3. Studentovi, kterému bylo přiznáno stipendium v úseku o délce jednoho semestru, náleží stipendium v rozsahu jedné poloviny stipendia přiznávaného za akademický rok.


Čl. 6

Účelové stipendium

(K čl. 5 odst. 1 písm.  d) stipendijního řádu)


 1. V případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších může děkan přiznat stipendium. Jedná-li se o stipendium za účast na vědecko-výzkumné činnosti hrazené z dotace, může tak učinit na návrh osoby odpovědné za řešení projektu na fakultě.

 2. Výši stipendia stanoví děkan s ohledem na ustanovení čl. 5 odst. 2 stipendijního řádu.


Čl. 7

Doktorandské stipendium

(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu)


Rozmezí výše doktorandského stipendia v prezenční formě studia činí:

  a. 

v druhém roce studia činí 7 000 až 10 500 Kč měsíčně

  b. 

ve třetím roce, popř. čtvrtém 8 000 až 10 500 Kč měsíčně.


Čl. 8

Překážky poskytnutí stipendia

(K čl. 9a stipendijního řádu)


Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu se s výjimkou odst. 1 písm. d) nevztahují na poskytování stipendia z jiných zdrojů podle čl. 9 stipendijního řádu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám