Opatření rektora UK č. 26b/2006

Název:

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na ETF

K provedení:

Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

6. prosinec 2006


Část I.


Čl. 1Čl. 2V Praze dne 5. prosince 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 26b/2006 ve formátu .doc

Část II. - příloha

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

NA EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě (dále jen "předpis") stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "stipendijní řád" a "univerzita") pravidla pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě (dále jen "fakulta") v akademickém roce 2006/2007.


Stipendium za vynikající studijní výsledky

(K čl. 4 stipendijního řádu)

 

Čl. 2

Podmínky přiznání stipendia v akademickém roce 2006/2007


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen "stipendium") je přiznáváno studentům zpětně za studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia (čl. 4 odst. 1 stipendijního řádu univerzity).

 2. Stipendium je přiznáváno vždy deseti procentům studentů každého studijního oboru každého studijního programu uskutečňovaného na fakultě a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu a kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; stipendium se přiznává i studentům, kteří v hodnoceném období překročili standardní dobu studia o méně než 1 rok.

 3. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 2 je fyzický počet studentů zapsaných na fakultě ke studiu k 31. říjnu bez započítání studentů prvního úseku a studentů, u nichž nastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu.

 4. Stipendium se nepřiznává studentovi, který byl v hodnoceném úseku zapsán do téhož ročníku podruhé.

 5. V případě individuálních studijních plánů se studijní výsledky posuzují individuálně, přiměřeně podle kritérií odpovídajícího úseku studia příslušného studijního oboru. O aplikaci kritérií a přiznání stipendia rozhoduje děkan.

 6. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium přiznáno pouze jednou.

 7. Pro stanovení numerického průměru převodem z písmenné klasifikační stupnice (čl. 10a odst. 1 Pravidel pro organizaci studia fakulty) se stanoví tento klíč: A = 1; B = 1,5; C = 2; D = 2,5; E = 3; F = 4.

 8. Základem vyhodnocení studijních výsledků je pro každý ročník průměr známek ze všech složených zkoušek v akademickém roce 2005/06 s tím, že pro studenty zapsané v

    a. 

  bakalářském studijním programu 6141R nebo 7502R platí, že podmínkou pro přiznání stipendia je složení alespoň dvou zkoušek v přecházejícím úseku studia,

    b. 

  magisterském studijním programu 6141T platí, že podmínkou pro přiznání stipendia za čtvrtý ročník studia je složení alespoň dvou "druhých souborných zkoušek" dle studijního plánu,

    c. 

  libovolném studijním programu platí, že podmínkou pro přiznání stipendia je splnění všech studijních povinností, jež jsou pro přiznání stipendia relevantní, v řádném termínu.

 9. Při shodném průměru je rozhodující počet složených zkoušek v předchozím ročníku studia. Stipendium je vždy přiznáno všem studentům daného studijního oboru a ročníku, kteří dosáhli stejného průměru, složili stejný počet zkoušek v předchozím úseku studia a dále splnili podmínky podle odstavce 8, nebo podle odstavce 10.

 10. Pokud po aplikaci podmínek podle odstavce 8 nebude splněna podmínka deseti procent podle odstavce 2, stanoví děkan postup zmírňující podmínky v odstavci 8 tak, aby podmínka podle odstavce 2 byla splněna.Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám