Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

   www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 28. února 2013 – Rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl ve čtvrtek 28. února 2013 na zasedání vědecké rady UK ocenil nejlepší absolventy univerzity každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo celkem devět absolventů. Profesor Hampl rovněž udělil Mimořádnou cenu rektora.Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu mohou obdržet absolventi: lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Cena, kterou představuje diplom a finanční částka, je předána na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů si odnesl MUDr. Hynek Bartoš z 3. lékařské fakulty. Hynek Bartoš absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství k 6. 6. 2012. Studoval s vynikajícími studijními výsledky – průměr za celé studium 1,11. Během studia uspěl i na poli vědeckém, v rámci své vědecké činnosti se stal v roce 2011 vítězem klinické sekce Studentské vědecké konference 3. LF. V současné době pracuje dr. Bartoš na interním oddělení ON Kladno.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů převzala z rukou rektora Mgr. Petra Valíčková z Fakulty sociálních věd. Petra Valíčková absolvovala navazující magisterský studijní program ekonomické teorie k 13. 9. 2012. Celé studium absolvovala s vyznamenáním a dosáhla prospěchového průměru 1,1. Studium úspěšně ukončila a jako jedna z mála obdržela jak pochvalu děkana za vynikající výkon u státní zkoušky, tak pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci pod názvem „The Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis“. V současné době Mgr. Valíčková pokračuje v doktorandském studijním programu na IES FSV.


Tutéž cenu získal také Bc. František Kalenda z Fakulty humanitních studií. František Kalenda absolvoval bakalářský studijní program humanitní studia k 6. 9. 2012. Obhájil vynikající bakalářskou práci „Obraz Byzance v západních kronikách (1095–1204)“. Bc. Kalenda je autorem dvou historických románů – Despota (2011) a Ordál (2012). Překládá z angličtiny, francouzštiny a portugalštiny. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu humanitní studia.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů dostal Mgr. Jan Fíla z Přírodovědecké fakulty. Jan Fíla absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin k 19. 9. 2012. Ke studiu přistupoval velmi zodpovědně a vykazoval vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia – studijní průměr 1,0. Kromě vlastního studia a intenzivní vědecké činnosti se velmi aktivně podílí i na popularizační činnosti směřované především na studenty středních škol. Je spoluautorem přípravných textů pro biologické olympiády a pravidelným přednášejícím na letních odborných soustředěních pro účastníky biologické a chemické olympiády na Běstvině. V současné době pokračuje v doktorandském studijním programu anatomie a fyziologie rostlin.


Společně s Mgr. Fílou získal cenu i Tomáš Macháček z Přírodovědecké fakulty. Tomáš Macháček absolvoval bakalářský studijní program biologie k 14. 6. 2012. Jeho studijní výsledky byly vynikající – 1,17. Z vlastního zájmu se angažuje ve vzdělávání středoškolských studentů a jejich přípravě na vysokoškolské studium. V současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu biologie, obor parazitologie.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů si odnesl PhDr. Jozef Gumenický z Katologické teologické fakulty. Jozef Gumenický absolvoval navazující magisterský studijní program humanitní studia k 4. 6. 2012, s celkovým prospěchem 1,30. V závěru studia předložil a obhájil diplomovou práci na téma: „Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR“. J. Gumenický si vybral pro svoji diplomovou práci zpracování kritické biografie jedné z nejvýraznějších osobností české církve přelomové doby konce komunismu a počátku demokracie, biskupa českobudějovické diecéze. Snesl řadu nových zajímavých svědectví, které budou cenným pramenem pro další historiky. Práce svou kvalitou zpracování daleko předčí běžné práce předkládané na teologické fakultě.


Stejnou cenu obdržel i Bc. Antonín Šedivý Husitské teologické fakulty. Antonín Šedivý absolvoval bakalářský studijní program teologie, studijní obor husitská teologie v kombinaci s judaistikou k 20. 9. 2012 s vyznamenáním, s celkovým průměrem 1,09. Bakalářskou práci na téma “ Azarja dei Rossi: Meór ejnajim – význam a postavení díla“ obhájil na výbornou. Vedoucí práce i oponent práci vysoce hodnotili a navrhli ji na ocenění a publikování. Jako výborný student a absolvent byl přijat na navazující magisterské studium stejného oboru.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia převzala z rukou rektora Mgr. Martina Nedomová z Přírodovědecké fakulty. Martina Nedomová absolvovala navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) k 11. 9. 2012. Během magisterského studia složila všechny zkoušky, včetně závěrečných, s celkovým průměrem 1,4. V průběhu studia se živě zajímala o problémy spojené se vzděláváním žáků SŠ, mnohé ze svých nápadů a teoretických znalostí dokázala aplikovat v průběhu pedagogických praxí.


S Mgr. Nedomovou cenu získal i Bc. Miroslav Šifta z Přírodovědecké fakulty. Miroslav Šifta absolvoval bakalářský studijní program geografie, studijní obor geografie se zaměřením na vzdělávání k 14. 6. 2012. Během studia dosáhl studijního průměru 1,46, čímž se zařadil mezi 10 procent nejlepších studentů v daném programu podle studijního průměru. V současnosti Bc. Šifta pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu geografie, obor sociální geografie a regionální rozvoj.


Mimořádnou cenu rektora obdržel MUDr. Radek Kaiser z 3. lékařské fakulty. K 14. 5. 2012 absolvoval postgraduální doktorské studium disertační prací v programu Neurovědy na téma: „Vymezení end-to side anastomózy ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám při rekonstrukci plexus brachialis a vliv lokálně aplikovaného VEGF na regeneraci periferního nervu“.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin (popřípadě činnost) vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám