Pamětní medaili Univerzity Karlovy obdržel profesor Hynie

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 28. března 2013 – Ve čtvrtek 28. března byla na vědecké radě UK udělena zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Sixtovi Hyniemu, DrSc. při příležitosti jeho významného životního jubilea. Medaili převzal z rukou rektora UK profesora Václava Hampla za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru farmakologie a propagaci české vědy v zahraničí.„Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., jehož práce a vědecká činnost jsou uznávány nejen u nás, ale i v zahraničí, patří mezi významné osobnosti univerzity, které svým působením v oblasti vědecké i pedagogické přispívá nepochybně k jejímu rozvoji a dobrému jménu,“ odůvodnil návrh na udělení medaile profesor Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK.Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. promoval v roce 1958 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, v roce 1963 obhájil a získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd, v r. 1968 habilitoval v oboru farmakologie, v roce 1976 byl jmenován docentem, v roce 1978 získal vědeckou hodnost doktora lékařských věd a v roce 1985 byl jmenován profesorem pro obor farmakologie.V letech 1958 – 1961 působil prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. na Farmakologickém ústavu 1. LF UK jako asistent, od roku 1961 – 1968 jako odborný asistent, v letech 1968 – 1985 jako docent a od r. 1985 jako profesor. Od r. 1990 – 1997 byl přednostou Farmakologického ústavu 1. LF UK, nyní pracuje jako profesor v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.Je členem řady významných profesních společností, kde zastával nebo zastává významné funkce, například byl po tři období první místopředseda ČLS JEP a nyní je čestným místopředsedou. Je nositelem zlaté plakety Jana Evangelisty Purkyně. Do roku 1998 byl předsedou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, nyní je její čestný člen. V současnosti zastává významnou funkci předsedy Oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie společně uskutečňovaným 1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a Fyziologickým ústavem AV ČR, v.v.i.Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. je čestným členem řady zahraničních i domácích vědeckých společností a členem řady redakčních rad renomovaných časopisů, např. Adv. cyclic Nucleotide Res. (USA), Arch Pharmacodyn Research (Italy), Physiol Res, Čs Fyziologie, Acta Medica, a Neuroendocr Lett.Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. pracoval na prestižních zahraničních pracovištích, např. v letech 1964 – 1965 v National Health  Institute, NIH, Bethesda, MD, USA, v laboratoři dr. B. B. Brodieho, kde se podílel na objevu lipolytického účinku teofylinu. V letech 1969 – 1970 působil v Massuchesetts General Hospital Boston, MA, USA, kde spolu s G. W. G. Sharpem objevil persistentní účinek cholerového toxinu (Nature 229,266-269,1971)­, což vedlo k pozdějšímu objevu G regulačních proteinů. Tyto dva objevy jsou citovány v učebnicích. V roce 1978 pracoval na Karolinska Institutet, Stockholm u prof. B. Uvnase spolu s B. Fredholmem, kde studoval vliv ethanolu a prostaglandinů na hladinu cAMP v lidských lymfocytech. V roce 1987 ve FIDIA, Washington DC, USA pracoval 6 měsíců u Prof. E. Costy na výzkumu inositolfosfátů. Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. absolvoval dlouhou řadu krátkodobých zvacích přednáškových pobytů (NDR, MLR, USA, Indie aj.). Dokladem jeho vědecké práce je i rozsáhlá publikační činnost a přednášková aktivita. Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc. publikoval kolem 400 originálních prací a sdělení v mezinárodních i domácích časopisech a 2 monografie. Byl řešitelem několika státních úkolů, řešitelem a spoluřešitelem řady grantů (GAČR, IGA MZ, GAUK, FRVŠ, výzkumné záměry) oceněných, např. cenou ministra MZČR.Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. byl mnoho let dlouholetým členem Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK a členem Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze, členem řady komisí 1. LF UK a MZd ČR. Za svou práci byl mnohokrát oceněn, např. jubilejní medailí UK, Skarnitzlovou cenou, cenou Farmakologické společnosti, federální cenou Lékařské společnosti JEP, Hálkovou cenou a řadou dalších.Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. se velmi aktivně věnuje pre- i postgraduální pedagogické činnosti ve farmakologii a lékařské biochemii a patobiochemii. Je autorem přes 20 učebních textů farmakologie (učebnice a skripta), z nichž nejznámější jsou: Farmakologie v kostce (Triton, dvě vydání), 2 díly Obecné farmakologie, 7 dílů Speciální farmakologie, 8 dílů Speciální farmakologie a je autorem několika kapitol v učebnicích a monografiích.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám