Univerzita Karlova udělila dva čestné doktoráty

Univerzita Karlova udělila dva čestné doktoráty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23. dubna 2012 – Přední evropský odborník na nefrologii prof. Christoph Wanner, přednosta oddělení nefrologie a vědecký ředitel oddělení klinických studií Univerzitní nemocnice Würzburg a vynikající biochemik prof. Hans-Joachim Gabius, vedoucí katedry fyziologické chemie Ludwig-Maximilians-Universität München převzali ve Velké aule Karolina čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd.

Profesor Christoph Wanner patří mezi nejvýznamnější osobnosti evropské nefrologie. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě zaměřuje na problematiku kardiovaskulárních rizikových faktorů u pacientů s chronickou renální insuficiencí, zejména na roli dyslipidémie, zánětu a hyperhydratace. Druhým tématem, kterým se profesor Wanner dlouhodobě zabývá, jsou genetické příčiny nemocí ledvin a zejména Fabryho choroba.

Vědecká práce prof. Wannera byla oceněna řadou prestižních cen. Prof. Wanner od roku 2000 úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK zejména s nefrologicko-biochemickou skupinou vedenou prof. Zimou a prof. Kalousovou, která se rovněž zabývá studiem rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Od roku 2006 je prof. Wanner hostujícím profesorem 1. LF UK a pravidelně na fakultě minimálně dvakrát ročně přednáší. Prof. Wanner také dlouhodobě spolupracoval s Klinikou nefrologie 1. LF UK na přípravě časopisu Kidney and Blood Pressure Research, jehož byl mnoho let šéfredaktorem. Tento časopis se stal v roce 2001 oficiálním časopisem české nefrologické společnosti (ČNS) a výrazně přispěl k prezentaci výsledků českého nefrologického výzkumu s výrazným zastoupením výzkumu 1. LF UK. Profesor Wanner také významně přispěl k rozhodnutí Evropské renální asociace zorganizovat její 48. kongres v roce 2011 v Praze. Vědecká rada 1. LF UK při předložení návrhu udělení čestné vědecké hodnosti doktora lékařských věd oceňuje významný přínos a celoživotní zásluhy profesora Christopha Wannera v oblasti vnitřního lékařství, zejména prevence a léčby nemocí ledvin, a podporu české vědy a vysokého školství a zlepšování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Prof. Hans-Joachim Gabius, vedoucí katedry fyziologické chemie Ludwig-Maximilians-Universität München se na University of California v San Diegu věnoval vazbě sestřihových fragmentů tRNA u kvasinkového modelu. Po návratu do ústavu Prof. Cramera obdržel v prosinci 1982 titul PhD. „suma cum laude“ za práci o tRNA. Za tuto práci dostal od Společnosti MaSe Plancka medaili Otty Hahna.

Od roku 1983 je předmětem jeho odborného zájmu detekce a charakterizace savčích lektinů se speciálním důrazem na biomedicínské užití. Během tohoto dlouhodobého výzkumného programu spolupracoval od roku 1994 s Prof. Karlem Smetanou z Karlovy univerzity. Výsledkem této spolupráce bylo 50 společných impaktovaných publikací a další budou jistě následovat. Celkově publikoval Prof. Gabius více než 600 recenzovaných článků, které byly více než 1 600 krát citovány. Jeho h-index je 70, profesor Gabius editoval 5 knih, poslední z nich The Sugar Code. Fundamentals of glycosciences v nakladatelství Whiley VCH v roce 2009.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám