UK udělí kardinálu Vlkovi k jeho životnímu jubileu slavnostní ocenění spojené s historickou medailí

UK udělí kardinálu Vlkovi k jeho životnímu jubileu slavnostní ocenění spojené s historickou medailí


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

   http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 18. května 2012

Rektor Univerzity Karlovy, Prof.  Václav Hampl, se rozhodl udělit emeritnímu arcibiskupovi pražskému J. E. Miloslavu kardinálu Vlkovi při příležitosti jeho životního jubilea slavnostní ocenění – čestné uznání jeho osobního přínosu pro kultivování a rozvoj duchovních tradic a dlouhodobé působení k překonávání historických antagonismů v českém prostředí i na poli mezinárodním. Toto uznání je vyjádřeno také udělením historické medaile Univerzity Karlovy.

Jubilantovi, který je již od roku 1999 nositelem zlaté Pamětní medaile Univerzity Karlovy, rektor vyjádřil uznání formou slavnostní listiny, v níž připomíná nejen významné události a počiny z doby působení Miloslava kardinála Vlka v pozici arcibiskupa pražského a primase českého, ale i svědectví jeho celoživotní cesty ve věrnosti tomu, co přijal již v mládí za své poslání.

V radikálních dějinných proměnách, jimiž česká společnost v druhé polovině 20. století procházela a jež měly tragické dopady na tradiční instituce, jakou jsou univerzity a církve, zachoval jubilant vzácnou věrnost hodnotám a tradicím, které již v mládí rozpoznal jako nosné a životodárné a jimž se proto rozhodl celoživotně sloužit. V jejich opatrování a rozvíjení vytrval bez ohledu na pozici či roli, kterou směl v dané době zastávat – jako kněz, jako dělník či jako vysoký představitel církve a reprezentant českých i mezinárodních grémií. Bez ohledu na přízeň či nepřízeň vnějších okolností se zasazoval o uchovávání duchovních a kulturních hodnot, o jejich rozvíjení a předávání, stejně jako o nápravu tam, kde docházelo k jejich ohrožování a ničení.

Během svého aktivního působení ve vysokých církevních úřadech působil ke smíření a prokazoval vstřícnou otevřenost v kontextu současného světa. Jako předseda České biskupské konference a předseda Rady evropských biskupských konferencí se zasloužil o řadu iniciativ a počinů, které jsou ceněny v národním, mezinárodním i ekumenickém kontextu.

Svou autoritu opakovaně neváhal uplatnit ve chvílích, kdy bylo třeba pozvednout hlas v zájmu hájení akademických svobod a hodnot, na nichž stojí evropská vzdělanost.

Rektor Univerzity Karlovy proto rozhodl ocenit působení kardinála Vlka při jeho životním jubileu zvlášť slavnostním způsobem a udělit mu poctu spojenou s udělením historické medaile.

Ke slavnostnímu předání slavnostní listiny a historické medaile Univerzity Karlovy dojde v rámci sympozia Církev v pokoncilní době, které se při příležitosti osmdesátých narozenin kardinála Vlka bude konat v sídle Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v pondělí 28. května  2012.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám