Univerzita Karlova zahájila vědní programy PRVOUK

Univerzita Karlova zahájila vědní programy PRVOUK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 29. června 2012 – Univerzita Karlova vyhlásila a zahájila Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Tyto vědní víceleté programy jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na univerzitě. Programy PRVOUK tak univerzita reaguje na měnící se podmínky v institucionálním financování vědy a výzkumu v ČR.

„Ukončení institucionálního financování vědecké práce formou výzkumných záměrů a výzkumných center a současně přechod na institucionální financování podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vyžadovalo hledání nového vhodného modelu rozdělování těchto prostředků uvnitř univerzity,“ řekl k počátkům vzniku PRVOUK rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Nyní již na slavnostním shromáždění v historické budově Karolina jednotliví koordinátoři programů obdrželi potvrzení o oficiálním vyhlášení programů. Struktura podpořených programů na UK, kterých je celkem 47, pokrývá celý rozsah vědních oborů pěstovaných na UK. Důraz je kladen i na společné programy (např. Environmentální výzkum), sdružující více fakult, které příslušnou problematiku řeší z různých úhlů pohledu.

Anotace a přihlášky programů, připravené na základě kritické evaluace současného stavu oborů, hodnotily komise ustavené Vědeckou radou UK, přihlášky pak definitivně schválila Vědecká rada UK na svých jednáních 31. 5. a 28. 6. Každý program má svého koordinátora a též radu programu. Ta sdružuje odborníky z jednotlivých dílčích oborů.

Na financování programů použije UK převážnou část prostředků z Institucionální podpory, kterou získává na základě hodnocení dosažených výsledků. I proto univerzitě velmi záleží na tom, aby toto celostátní rozdělování financí na vědu probíhalo dle objektivních a transparentních kritérií.


PŘÍLOHA:

Seznam Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) vyhlášených dne 28. června 2012

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám