Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty významným světovým právníkům

Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty významným světovým právníkům

Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 17. října 2012 – Německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy a uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik profesor Robert Badinter převzali ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa Univerzity Karlovy.


České právní myšlení se muselo po roce 1989 vypořádat s obtížnými úkoly. Vyrovnávání se s důsledky komunistického režimu bylo totiž problémem nejen společenským, nýbrž i právněfilosofickým. Málokterý z význačných zahraničních badatelů ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu českého ústavního soudnictví jako německý právní filosof a konstitucionalista profesor Robert Alexy.


Robert Alexy vystudoval a habilitoval se na slavné univerzitě v Göttingenu a od roku 1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Alexyho myšlenky ovlivnily řadu českých právních teoretiků. Mezi nejvýznamnější díla profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992. V prvním z nich pod vlivem sociálního filosofa Jürgena Habermase formuloval pravidla ideálního právního diskursu. Ve svém nejvlivnějším díle, v Teorii základních práv, vybudoval promyšlenou koncepci vzájemného vyvažování a poměřování základních práv a svobod, které považuje za právní principy. Význam otázek nastolených či zkoumaných profesorem Robertem Alexym je nadčasový.


Prof. Robert Alexy spolupracuje dlouhodobě s katedrou teorie práva a právních učení PF UK. V nedávné době participoval například na řešení projektu s názvem „Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě“. Projekt byl završen mezinárodní konferenci, která se pod stejným názvem konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v loňském roce.


Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oceňuje přínos profesora Dr.Dr.h.c.mult. Roberta Alexyho v oblasti teorie práva a právní argumentace, kterou významně ovlivnil soudobou právní vědu a praxi Ústavního soudu České republiky a navrhla prof. Alexymu udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze za jeho zásluhy o rozvoj právního státu, konstitucionalismu a lidských práv ve světě i v České republice.


Profesor Robert Badinter je vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik. Patří v mezinárodním měřítku mezi výjimečné osobnosti, které se zasloužily o posílení lidských práv a spravedlnosti ve světě. Je autorem řady významných publikací, zejména z oblasti trestního práva a ústavního práva.


Profesor Robert Badinter byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu a Amiens, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon – Sorbonne). Významnou stopu v dějinách zanechal i jako předseda Conseil d´Etat (francouzské Ústavní rady) a ministr spravedlnosti. Zasloužil se především o zrušení trestu smrti ve Francii. Mezinárodní proslulost získal zvláště po roce 1991, kdy byl jmenován členem arbitrážní komise mírové konference o bývalé Jugoslávii, složené z pěti předsedů ústavních soudů evropských států.


Robert Badinter je i velkým přítelem České republiky. S nedávno zesnulým Dr. Otakarem Motejlem, bývalým ministrem spravedlnosti a veřejným ochráncem práv, byl zakladatelem a spolupředsedou česko-francouzské Asociace Masaryk, která zprostředkovávala právnické kontakty mezi českou a francouzskou právnickou obcí a pořádala přednášky významných francouzských právníků (včetně prof. Badintera) od roku 1990 také na Právnické fakultě UK. Dne 23. 4. 2009 vystoupil s přednáškou na téma „Evropský právní prostor“ též ve Vlasteneckém sále Karolina s velmi příznivým ohlasem. Stejně tak byla přijata i jeho poslední přednáška, kterou měl dne 28. 4. 2011 na Právnické fakultě UK.


Vědecká rada Právnické fakulty UK v Praze schválila návrh na udělení čestného titulu doctor honoris causa University Karlovy v Praze profesoru Robertu Badinterovi za jeho přínos pro ochranu lidských práv a česko-francouzskou akademickou spolupráci v oboru právo.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze


tel: +420 224 491 248


e-mail:

Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám