Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. listopadu 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. listopadu 2012, 17:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jan Royt, Josef Staša, Jakub Jeřábek (přítomen od bodu 6)


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Návrh změny Statutu PřF

  • Návrh kandidáta Mgr. Zdeňka Presla pro volby členů AS UK z řad akademických pracovníků zařazených na dalších součástech UK

  • Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 3.LF

  • Dvoje vyhotovení Změny Pravidel pro organizaci studia na FF

  • Oznámení o termínu konání voleb do AS UK

  • Oznámení o počtu akademických pracovníků zařazených na pracovišti Ústřední knihovny

  • Návrh kandidáta Mgr. Daniela Toropila pro volby členů AS UK z řad akademických pracovníků zařazených na dalších součástech UK

  • Upravené znění Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

  • Upravené znění Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na LF P

  • Návrh změn vnitřních předpisů UK (Statutu, Přílohy č. 10 Statutu, Zásad používání a ochrany znaku a Stipendijního řádu)

  • Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UK na FHS

  • Odpověď ředitele KaM na stížnost bc. Ondřeje Procházky

  • Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FF

  • Pozvánka na vánoční koncert PF

  • Žádost prof. Jiřího Štípka o jmenování za člena ediční a studijní komise

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo prof. Jiřího Štípka členem ediční a studijní komise.

 3. Předsednictvo AS UK schválilo zápisy ze svého zasedání dne 9. a 19. října 2012.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo, per rollam odsouhlaseno dne 21. listopadu 2012, a předložilo vedení univerzity návrh, aby přihlášky do Programu rozvoje vědních oblastí na UK a v budoucnosti další podobně citlivé dokumenty byly členům senátu zpřístupňovány v elektronické podobě na dedikovaném počítači zvlášť k tomuto účelu zřízeném na sekretariátu senátu.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo, per rollam odsouhlaseno 21. listopadu 2012, úpravu lhůt pro projednávání návrhů vnitřních předpisů UK.

 6. Předsednictvo AS UK schválilo, per rollam odsouhlasené 22. listopadu 2012, jmenování ing. Daniely Vlkové členkou dílčí volení komise pro volbu členů AS UK z řad akademických pracovníků zařazených na dalších součástech.

 7. Předsednictvo AS UK vyjádřilo nesouhlas se zveřejněním odkazu na repozitář podkladů a dokumentů ediční komise, a doporučilo však, aby byl odkaz na repozitář zveřejňován v zápisech z ediční komise (pro 5, proti 0, zdrželi se 0).

 8. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval, že vzhledem ke zmatkům se schvalováním státního rozpočtu na rok 2013 nelze připravit návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2013.

  Dále pan rektor informoval o předkládaných na příští zasedání senátu: Právní úkony, Vlastní hodnotící zpráva (internacionalizace), Příprava zadávací dokumentace za zhotovení stavby BIOCEV.

  Pan rektor dále informoval o přípravě novely zákona o vysokých školách. Vedení univerzity připravilo návrh pozice k výchozímu dokumentu ministerstva školství novely vysokoškolského zákona.

 9. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání pléna senátu 7. prosince 2012

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 19. října 2012

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

  4. Právní úkony

  5. Vnitřní předpisy fakult

  6. Vlastní hodnotící zpráva – internacionalizace

  7. Stav přípravy novely vysokoškolského zákona

  8. Informace z pracovních komisí

  9. Informace z Rady vysokých škol

  10. Různé

 10. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 7. prosince 2012 v 9:00.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám