Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. března 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. března 2012, 17:30


Přítomni členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

Mgr. Miroslav Jašurek, delegát UK v SK RVŠ


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Protest Martina Kozáka proti některým závěrům rezoluce Akademické obce UK z 19. ledna 2012

  • Vyhlášení rektorského volna na 29. února 2012

  • Návrh na jmenování členů studijní komise

  • Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FHS a Pravidel pro organizaci studia na FHS

  • Výzva společnosti pro vzdělávání a mládež na odstoupení ministra školství Josefa Dobeše

  • Návrh na jmenování členů ediční komise

  • Zápis ze zasedání legislativní komise AS UK ze dne 13. března 2012

  • Podnět na zařazení stanoviska AS UK k působení prof. Ivana Wilhelma

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo Bc. Pavlínu Kroupovou, Mgr. Marka Radeckého a RNDr. Viktora Žárského členy studijní komise senátu.

  Předsenictvo jmenovalo na návrh mgr. Romana Šolce, předsedy studijní komise, Mgr. Vojtěcha Tomáška a MUDr. Kryštofa Slabého extramulárními členy studijní komise.

  Předsednictvo jmenovalo Doc. Ing. Tomáše Cahlíka, CSc., Ing. Petra Pavlíka, Ph.D., Mgr. Jiřího Tourka, členy ekonomické komise.

  Předsednictvo jmenovalo na návrh Juraja Juháse, předsedy ediční komise, RNDr. Štěpána Bojara, Bc. Jakuba Michálka, MUDr. Jitku Feberovou extramulárními členy ediční komise.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomi informace vedení UK.

  J. M. pan rektor stručně informoval o návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou mají být do režimu státní pokladny zařazeny také vysoké školy. Reprezentace vysokých škol nejsou připomínkovými místy, avšak ministr financí reprezentace o návrhu informoval a nabídl jednání s reprezentacemi o návrhu.

  Dále pan rektor informoval o střednědobém výhledu financování vysokých škol, podle kterého mají prostředky vysokých škol řádu několika let poklesnout o jednu třetinu. Pan rektor dále informoval o návrhu snižování prostředků v příštím roce a vyjádřil obavu, že na pokles prostředků z veřejných zdrojů nebude stačit ani rezerva, které byla na UK v minulosti vytvořena. Dále pan rektor informoval o návrhu rozpočtu financování vědy na období 2012 až 2013. V návrhu rozpočtu se opět objevila nesprávná interpretace novely zákona o financování vědy, kterou by byly výrazně penalizovány instituce, které v minulosti získaly výzkumné záměry.

  Pan rektor dále informoval o systému Programu rozvoje vědních oblastí na UK.

  Stručně pan rektor informoval o udělení akreditace právnické fakultě Západočeské univerzity a seznámil předsednictvo se stanoviskem České konference rektorů k tomuto kroku ministerstva školství.

  Na závěr svého vystoupení pan rektor zhodnotil průběh týdne neklidu a koordinaci oficiálních jednání a protestů.

  Pan kancléř informoval o průběhu jednání zástupců ministerstva se členy oponentní skupiny z řad reprezentací vysokých škol. Zástupci České konference rektorů byli vyzvání, aby předložili seznam rizik, která se nacházejí v návrzích věcných záměrů.

  V rozpravě se diskutovalo o případné reakci senátu na začlenění vysokých škol pod státní pokladnu, a o programu jednání zástupců ministerstva školství s oponentní skupinou tvořenou zástupci reprezentací vysokých škol, které bylo plánováno na 20. března 2012, a reakcí členů oponentní skupiny na riziko spojené s možným zneužitím jednání k vypořádání připomínek legislativní rady vlády.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo program řádného zasedání AS UK 30. března 2012:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 10. února 2012

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  4. Rozpočet UK na rok 2012

  5. Rozpis dotace a příspěvků na UK na rok 2012

  6. Smlouvy

  7. Vnitřní předpisy fakult

  8. Dění okolo MŠMT

  9. Informace z pracovních komisí

  10. Informace z Rady vysokých škol

  11. Různé

 5. Předsednictvo AS UK stanovilo termín dalšího zasedání AS UK na 8. června 2012.

 6. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 30. března 2012 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám