Univerzita Karlova udělila tři pamětní medaile za zásluhy o rozvoj lékařských věd

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 25. 4. 2013 - Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., a doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. dnes na zasedání Vědecké rady UK slavnostně  převzali z rukou rektora Václava Hampla  pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze za zásluhy o rozvoj lékařských věd. Medaile jim byly uděleny na návrh 1. LF UK.


Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (*1938) obdržel zlatou pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru hygiena a epidemiologie.


Absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze (dnešní 3. LF UK). V letech 1986-90 působil na Ústavu tropického zdravotnictví Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, kde bylo jeho úkolem vybudovat oddělení hygieny tropů. Od roku 1990 působí na 1. lékařské fakultě, do roku 2008 ve funkci přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor hygiena.


Prof. Bencko je členem řady významných profesních společností jak v ČR, tak v zahraničí: např. Lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti pro hygienu a komunitní medicínu ČSL JEP ad. Byl zakládajícím členem Central and Eastern European Chapter of International Society for Enviromental Epidemiology a Society for Enviromental Geochemistry and Health, dále je členem New York Academy of Science aj.  Od roku 1971 je dočasným poradcem Světové zdravotnické organizace, od r. 2001 je zástupcem ČR ve stálém výboru European Medical Research Councils, European Science Foundation se sídlem ve Štrasburku. Je autorem nebo spoluautorem přes 200 odborných publikací.Prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc. (*1943) obdržel stříbrnou pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru biochemie.


Absolvoval Lékařskou fakultu všeobecného lékařství UK. Od r. 1961 působí v Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.


Je členem řdy významných profesních společností jak v ČR, tak i v zahraničí, např. Českého národního komitétu pro biochemii, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii či Federace evropských biochemických společností a dále např. členem European society for Pigment Cell Ressearch. Od roku 2003 je členem The Quintox Group britsko-nizozemsko-českého sdružení vědců zabývajících se využitím toxicity chinonů pro terapii maligního melanomu. Prof. Borovanský je také členem řady redakčních rad renomovaných časopisů, např. Pigment Cell Research ad. Je autorem kolem 71 odborných publikací v českých i mezinárodních lékařských časopisech.Doc. MUDr. Ivan Matouš – Malbohan, CSc. (*1943) obdržel stříbrnou pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru lékařská chemie a biochemie.


Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Absolvoval mj. studijní pobyt na Neurologickém od. Massachusetts General Hospital v Bostonu. Během svého působení na Imunologickém odd. FVL UK složil atestaci z neurologie. Později se začal zajímat o nádorově-vývojovou medicínu, zejména onkofetální antigeny, které jako jeden z prvních v republice zaváděl do praktického klinického využití jak u onkologických onemocnění, tak při vyhledávání závažných vrozených vad. Od roku 1995 je doc. Matouš-Malbohan členem Evropské pracovní skupiny pro nádorové markery (EGTM) a Mezinárodní společnosti pro nádorově-vývojovou medicínu (ISOBM). Je také členem řady národních vědeckých společností a organizací, jako např. Společnost klinické biochemie, Biochemická společnost myoskeletální medicíny apod. Je autorem více než 200 publikací v českých a mezinárodních vědeckých časopisech.Pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze se udělují členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám