Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. března 2013

Přítomni členové předsednictva:

Miroslav Důra, Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Josef Staša, Josef Šlerka


Přítomni hosté:

Václav Hampl, J. M. pan rektor,

Josef Kubíček, kvestor UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • změny vnitřních předpisů FTVS,

  • změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF,

  • pozvánka na Společné jednání předsedů AS VŠ k novele vysokoškolského zákona,

  • návrh Organizačního řádu ÚJOP,

  • oznámení MUDr. Jiřího Beneše (1.LF), že se vzdává členství v AS UK,

  • návrhy dílčích změn Statutu UK a

  • oznámení Jany Maškové (1.LF), že povolání za členku AS UK přijímá a vzdává se práva na odmítnutí povolání.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace z vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o průběhu jednání Rady vlády pro výzkum vývoj a inovace se dne 1. března 2013, na kterém byl projednáván návrh rozpočtu na vědu v roce 2014 a byla schválena nová Metodika hodnocení výsledku výzkumu a vývoje.

  Dále pan rektor předsednictvo seznámil s průběhem jednání reprezentací vysokých škol o připravované novele vysokoškolského zákona v Lichtenštejnském paláci.

  Pan rektor dále předsednictvo stručně seznámil s obsahem materiálů předkládaných senátu k projednání.

  Pan kvestor předsednictvo seznámil s obsahem předkládaných záměrů právních úkonů.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání senátu 15.března 2013:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 8. února 2013

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  4. Rozpočet UK na rok 2013

  5. Rozpis dotace a příspěvků na UK na rok 2013

  6. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku

  7. Vnitřní předpisy fakult

  8. Právní úkony

  9. Vlastní hodnotící zpráva - Internacionalizace

  10. Informace z Rady vysokých škol

  11. Informace z pracovních komisí

  12. Různé

 4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na změnu Časového plánu zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2012/2013 a pověřilo sekretariát senátu, aby zjistilo vhodnost změnu termínu dubnového zasedání z 19. dubna 2013 na 24. dubna 2013.

 5. Příští zasedání předsednictva se bude konat 15. března 2013 v 9:00 hod. na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám