Pamětní medaili Univerzity Karlovy obdrželi profesoři Mazánek a Mareš

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 30. května 2013 – Ve čtvrtek 30. května udělil na Vědecké radě UK rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl zlaté pamětní medaile profesoru Jiřímu Mazánkovi při příležitosti jeho životního jubilea a profesoru Jiřímu Marešovi za jeho zásluhy v oborech pedagogiky, psychologie a medicíny.


Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., jehož práce a vědecká činnost jsou uznávány nejen u nás, ale i v zahraničí, patří mezi významné osobnosti univerzity, které jak svým působením v oblasti vědecké, tak i pedagogické přispívá k jejímu rozvoji a dobrému jménu.


Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. promoval v roce 1965 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v oboru stomatologie, poté ještě v roce 1976 absolvoval na téže fakultě i studium terapeutického směru. V roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, doktorskou disertační práci obhájil v roce 1988. Docentem pro obor stomatologie byl jmenován v roce 1988 a v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor stomatologie.


Po promoci nastoupil na stomatologické odd. Nemocnice Nymburk. V roce 1968 nastoupil prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. na dříve Stomatologickou kliniku FVL UK dnes Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK, a působí na ní dodnes, v letech 1998 až 2012 byl přednostou tohoto pracoviště. V letech 1970 – 1971 pracoval na Klinice plastické chirurgie 3. LF UK a FN KV. Krátkodobě pobýval na 3 měsíčním studijním pobytu na Klinice maxilofaciální chirurgie Univerzitní nemocnice ve Vídni, dále pak na studijních pobytech v Lomoges (Francie), Liverpool (Velká Británie), Denver (USA) a Moskvě (Rusko). V současnosti vede subkatedru stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie IPVZ.


Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. je členem řady významných profesních společností jak v České republice tak i v zahraničí, např. České lékařské společnosti J.E.Purkyně, České lékařské akademie, Francouzské společnosti maxilofaciální chirurgie, Mezinárodní psolečnosti maxilofaciální chirurgie. Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. byl do roku 2012 dlouholetým členem Vědecké rady 1. LF UK, od roku je členem Vědecké rady UK.


Vědecká, přednášková a publikační činnost prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc. je obsáhlá, je autorem řady významných odborných publikací (Nádory orofaciální oblasti, Traumatologie orofaciální oblasti, Stomatologické repetitorium) a odborných příspěvků v časopisech (Česká stomatologie, Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery, Aesthetic Plastic Surgery) a člen redakční rady časopisu Choroby hlavy a krku, zahrnujících i problematiku stomatochirurgie a nádorů v orofaciální oblasti.  Je také autorem několika učebnic.


Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. je držitelem Ceny českého literárního fondu, Medaile Za rozvoj 1. LF UK (1998), Pamětní medaile Pavla Jozefa Šafárika a Pamětního listu za dlouholetou spolupráci a aktivity ve prospěch LF UPJŠ v Košicích (2003), Ceny ministra zdravotnictví ČR za vědu a výzkum (2008). V roce 2008 mu byla rektorem UK udělena při příležitosti jeho životního jubilea stříbrná medaile UK.


Pamětní medaili Univerzity Karlovy v Praze obdržel společně s profesorem Mazánkem i profesor Jiří Mareš.


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínu.


Zabývá se v pedagogické psychologii komunikací a interakcí, styly učení u žáků a studentů, sociálním klimatem školní třídy, učitelovým pojetím výuky a žákovým pojetím učiva. V medicínské oblasti se zabývá komunikací mezi lékařem a pacientem, pacientovým subjektivním pojetím zdraví a nemoci, strachem a bolestí u dětských pacientů, zvládáním zátěžových situací u zdravotnických pracovníků a dětských pacientů, kvality života dětí a dospívajících.


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je členem Českomoravské psychologické společnosti, Asociácie školskej psychológie SR a ČR (2. místopředseda), Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České asociace pedagogického výzkumu, Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E. Purkyně (člen výboru).


Zároveň působí jako člen zahraničních vědeckých společností: International School Psychology Association, International Association for the Study of Pain.


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je též členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, Akreditační komise vlády ČR, člen komise MŠMT ČR pro udělování cen vynikajícím studentům a absolventům, člen poradního sboru Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR v Praze.


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je součástí vědeckých rad Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Pedagogické fakulty UK v Praze, Fakulty sociálních studií MU v Brně, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislavě.


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je členem oborové rady hygieny a preventivního lékařství, oborové rady sociální farmacie FaF UK v Hradci Králové, oborové rady oborové rady pedagogiky PedF MU Brno. Působí v redakční radě časopisů Pedagogika, Školský psychológ a Ošetřovatelství.


Je autorem a spoluautorem několika významných odborných publikací (Styly učení u žáků a studentů, Dítě a bolest, Učitelovo pojetí, Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Komunikace ve škole, Pedagogický slovník).


Pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze se udělují členům akademické obce univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.


Medaili, původně jako zavěšenou medaili akademických hodnostářů Univerzity Karlovy, vytvořil v roce 1959 Jiří Prádler. Na lícu medaile je zobrazen motiv pečeti pražské univerzitní obce ze 14. století, na rubu v gotickém čyřobloučí český lev se slovenským štítkem na prsou a se symboly lékařské, přírodovědecké, právnické a filozofické fakulty při okraji. V souvislosti s ústavou z roku 1960 byla na medaili změněna podoba státního znaku. Tato medaile byla posléze udělována jako pamětní medaile Univerzity Karlovy v podobě zlaté, stříbrné a bronzové s tím, že po roce 1990 se používá medaile podle původního návrhu. Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy se po roce 1990 uděluje především vynikajícím akademickým osobnostem Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a přínos pro vědu a blaho celé společnosti. Rovněž ji obdržela řada dalších, domácích i zahraničních, vynikajících osobností, např. spisovatelé Ivan Klíma a Jiří Stránský, prof,. Wolfgang Iser, prof. Yehuda Bauer.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám