Letní škola slovanských studií FF UK přivítá více než 150 zájemců o češtinu z celého světa

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 17. července 2013 – Více než 150 zájemců o češtinu z několika desítek zemí světa se sjede do Prahy. Od 27. července do 22. srpna 2013 se zde zúčastní 57. ročníku Letní školy slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Během čtyř týdnů se v rámci kurzů budou seznamovat s českým jazykem, literaturou a historií.

Jazyková výuka bude rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a účastníci si budou též moci vybrat z řady volitelných doplňkových kurzů a seminářů. Přednášet budou přední odborníci specializovaní na výuku češtiny pro cizince z Univerzity Karlovy a dalších institucí.„Přednášky se budou tematicky věnovat jazykovědným otázkám, české literatuře, kultuře, historii, dějinám naší země či kulturně historickým výročím, na něž je letošní rok velmi bohatý. Většina těchto přednášek bude v češtině, některé však budou i v angličtině či němčině, aby se jich mohli zúčastnit i ti studenti, kteří nejsou zatím schopni plně porozumět českému jazyku“, uvedl Jiří Hasil, ředitel Letní školy slovanských studií.


Nedílnou součástí Letní školy slovanských studií je i velmi bohatý kulturní a společenský program. Pro účastníky jsou připraveny koncerty, promítání českých filmů, poslechové hudební pořady či návštěvy pražských muzeí a galerií. O víkendech se navíc mohou zúčastnit exkurzí a výletů, které budou mít literárně místopisný či kulturně historický charakter a účastníkům přiblíží realitu každodenního života v České republice.

V rámci Letní školy slovanských studií se uskuteční i VII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí nazvané Čeština ve světě a svět v češtině. Sympozium se koná u příležitosti 35. výročí založení Ústavu bohemistických studií Univerzity Karlovy a zúčastní se ho téměř padesát předních bohemistů z 15 zemí z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.
Kontakt:PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., jiri.hasil@ff.cuni.cz

Vlastimila Mikátová, vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 381
 

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám