BIOCEV se začne ve Vestci stavět do měsíce, dodavatelem stavby je sdružení zlínských firem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 28. srpna 2013 - Podpisem smlouvy mezi představiteli Univerzity Karlovy, Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, a zástupci příslušných firem dnes skončilo zadávací řízení na generálního dodavatele stavby Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – BIOCEV. S nejnižší nabídkovou cenou 722 052 897 Kč se vítězem řízení stalo sdružení dvou zlínských firem – Zlínstav a.s. a POZIMOS, a.s. Projekt BIOCEV je z velké části financován z prostředků evropských fondů, konkrétně z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace.


 


Stavba nového biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV začne do měsíce od podepsání smlouvy s dodavatelem a měla by být dokončena na jaře 2015, kdy se do Vestce postupně začnou stěhovat pracovníci. V novém výzkumném centru excelence se spojí přední vědecké kapacity šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy, doplněné o další nadějné vědce jak z ciziny, tak z České republiky – celkově by mělo v centru pracovat zhruba 600 lidí. Vědecké týmy se budou společně věnovat nejen základnímu výzkumu, ale i přenášení jeho poznatků do aplikačních výstupů. Půjde např. o vývoj nových léčiv a léčebných postupů, nových biologicky aktivních látek či tkáňových náhrad. Cílem projektu je realizace vědeckého centra excelence v těchto pěti programech: Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Součástí projektu je rovněž rozvoj vzdělávání studentů, především v doktorských studijních programech a intenzivní transfer výsledků výzkumu do praxe. „Univerzita Karlova chce centrum Biocev využít při přípravě nových doktorských studijních programů“, uvedl prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.          

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodavatele stavby byla 1, 328 mld. Kč. „Jediným kritériem pro získání kontraktu byla nejnižší nabídková cena. Případné vícepráce a s nimi související vícenáklady jsou řešeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale máme je mimořádně ošetřeny i ve smlouvě s dodavatelem,“ komentuje výsledek řízení za příjemce dotace z evropských fondů profesor Václav Hořejší a dodává: „V nedávné době byl Zlínstav úspěšný například v tendru na výstavbu nového Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, které se již staví. Položení základního kamene centra BIOCEV, spojené se slavnostním ceremoniálem, plánujeme na začátek října tohoto roku.“  


Do náročného výběrového řízení, které trvalo necelých šestnáct měsíců, se přihlásilo 15 zájemců. Všichni postoupili do druhého kola užšího výběrového řízení, ve kterém podalo nabídku 13 uchazečů. Celková podlahová plocha budov centra BIOCEV dosahuje téměř 26 tisíc m2. V centru budou laboratoře pro 54 výzkumných skupin, moderní servisní laboratoře a výukové a vzdělávací prostory pro studenty. Charakter výzkumných programů klade vysoké nároky na čisté, sterilní prostředí, a dále na chladící, topné a odpařovací technologické systémy. Centrum bude vybaveno i řadou výkonnostně mimořádných přístrojů.

Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 - 2013. Výzkumná část projektu byla zahájena ve stávajících pražských laboratořích Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR již v loňském roce spuštěním prvního výzkumného programu „Funkční genomika“. V průběhu letních měsíců 2013 byly zahájeny zbývající čtyři výzkumné programy projektu – „Buněčná biologie a virologie“, „Strukturní biologie a proteinové inženýrství“, „Biomateriály a tkáňové inženýrství“a „Vývoj terapeutických a diagnostických postupů“.

 

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Petra Roubíčková

PR a marketing manažerka BIOCEV

tel: +420 774 727 981  
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám