Prof. Anthony Frederic George Dixon z University of East Anglia a prof. Peter Kurmann z Université de Fribourg obdrží titul doktor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha18. listopadu 2013 – Anthony Frederic George Dixon (*1932), emeritní profesor University of East Anglia a Dr. Peter Kurmann, Dr.h.c., profesor pro obor dějiny umění středověku na Université de Fribourg obdrží 20. listopadu 2013 ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa. Titul bude oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní dílo a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Prof. Anthony Frederic George Dixon je mezinárodně vysoce uznávaným ekologem. Ve svém oboru je považován za největšího světového odborníka v oboru ekologie hmyzích škůdců a jejich predátorů. Ve své vědecké práci se zabývá především vývojem životních strategií těchto skupin organismů a modely jejich populační dynamiky. Světoznámé jsou především jeho teorie o účinnosti predátorů při regulaci jejich kořisti (tzv. generation time ratio theory) a o tzv. termálním okénku („thermal window). Obě teorie získaly mezinárodní uznání a především teorie o účinnosti predátorů zásadně změnila nazírání odborníků na vztahy mezi hmyzími škůdci a jejich přirozenými nepřáteli.


Prof. Anthony Frederic George Dixon je autorem čtyř a editorem dalších šesti knih publikovaných v nejprestižnějších světových nakladatelstvích. Je také stálým členem několika vědeckých rad konferencí. Publikoval na téměř 300 vědeckých článků v prominentních recenzovaných časopisech. Prof. Dixon dlouhodobě spolupracuje s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Vzájemná spolupráce vyústila ve více než 30 společných publikací v odborných časopisech a několik odborných článků.Prof. Peter Kurmann je vysoce respektovaným odborníkem na dějiny umění. Jeho dílo patří k všeobecně uznávaným výsledkům bádání v této oblasti, přičemž je mimořádně oceňováno především v Evropě.


Prof. Peter Kurmann publikoval téměř 150 monografií, článků a kapitol v odborné literatuře o tématu dějin umění a architektury vrcholného a pozdního středověku ve Francii a německy mluvících zemích, a dále o teorii památkové péče. Jeho publikační činnost významně ovlivnila rozvoj oboru dějiny umění a architektury vrcholného a pozdního středověku v celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Zvláštní péči pak prof. Kurmann věnuje problematice společného evropského kulturního dědictví.


Prof. Kurman po desetiletí spolupracuje s Ústavem pro dějiny umění Filosofické fakulty UK a také s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Podílel se na celé řadě společných projektů, konferencí a publikací. Díky svým kontaktům pomohl vědcům z UK proniknout jak do frankofonního světa, tak do německy hovořící jazykové oblasti.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám