Grantová agentura Univerzity Karlovy oslavila 20 let a představí nejúspěšnější projekty mladých vědců

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVAPraha 22. listopadu 2013 – Grantová agentura Univerzity Karlovy si v letošním roce připomíná 20 let od svého založení. U této příležitosti pořádá 27. listopadu 2013 konferenci, na které budou představeny nejúspěšnější vědecké projekty za uplynulá dvě desetiletí, jejichž řešiteli byli studenti doktorských programů Univerzity Karlovy. Grantová agentura UK každoročně podpoří přes 700 projektů, na které poskytne celkové finanční prostředky až ve výši 150 mil. Kč.


Na konferenci budou představeny výzkumné projekty, jež byly realizovány díky podpoře Grantové agentury UK a dosáhly nejlepšího hodnocení a významných vědeckých výsledků. Jejich řešiteli byli studenti doktorských programů UK s věkovým průměrem 29 let. Hovořit se bude například o unikátním latinsko-německo-českém slovníku z 15. století, fraktalitě finančních trhů či o aplikaci norem mezinárodního trestního práva v rámci národních soudních procesů s nacistickými zločinci v 60. letech 20. století.


Grantová agentura Univerzity Karlovy vznikla v roce 1993 a od svého počátku si klade za cíl podporovat výzkumnou práci studentů. Každoročně rozděluje zhruba 150 mil. Kč, přičemž před dvaceti lety činil rozpočet pro vědecké projekty pouhých 15 mil. korun. Od počátku si GA UK stanovila čtyři priority, na základě kterých byly jednotlivé projekty hodnoceny: kvalita, podpora mladých a začínajících vědců, spolupráce více pracovišť na jednom projektu a zapojení doktorandů.


„Důvod, proč jsem se rozhodl iniciovat založení vnitřní univerzitní agentury na podporu mladých badatelů, spočíval v tom, že se podobně rozhodla i Akademie věd ČR. Ta měla s financováním výzkumu dobré zkušenosti a nám šlo o co nejefektivnější rozdělování prostředků na vědeckou práci. Druhým důvodem byla snaha pomoci mladým vědeckým pracovníkům v získání prostředků na výzkum, neboť byli jako začínající autoři v celostátní soutěži znevýhodněni malým počtem publikací či citací“, uvedl prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c., emeritní rektor UK a profesor katedry právních dějin na PF UK, který se na začátku 90. let velmi významným způsobem podílel na založení GA UK.


Grantová agentura rozděluje finance mezi více než tři stovky nových projektů ročně. Většina projektů je řešena dva až tři roky, každoročně je tedy podpořeno přes 700 projektů. Průměrná výše finančních příspěvků v začátcích činila od 100 do 500 tis. Kč, maximální výše na jeden projekt činila do r. 2013 360 tis. Kč a od r. 2014 činí 300 tis. Kč na jeden projekt. Žádost o grant mohou podat jak studenti doktorských, tak i magisterských studijních programů Univerzity Karlovy.


Konference se koná 27. listopadu 2013 od 13 do 17 hod. v Modré posluchárně č. 140 (Celetná 20, Praha 1).
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám