Nakladatelství Univerzity Karlovy představí výběr z nově vydaných publikací

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 9. prosince 2013 - Univerzitní Nakladatelství Karolinum zve ve středu 11. prosince 2013 v 15 hodin na přátelské setkání s autory vybraných nových titulů, vydaných na podzim tohoto roku.


V reprezentačních prostorách v přízemí historické budovy Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) budou představeny následující publikace a autoři:

Prof. Jan Royt - Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. Publikace nastiňuje historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, nejpodstatnější část práce je pak věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra Třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a kruhu. Závěrečnou kapitolu tvoří detailní a kritický přehled názorů historiků umění na tvorbu tohoto středověkého umělce.


Prof. Jan Royt je uznávaný historik umění, jehož hlavním zaměřením je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Na Univerzitě Karlově pedagogicky působí na Filozofické fakultě a Katolické teologické fakultě.


Prof. Karel Malý - Práva městská Království českého

Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Kolína z roku 1579. Čtenáři se dostává do rukou zákoník, který představoval svou povahou po obsahové i jazykové stránce unikát evropské úrovně a platil vedle zemských zřízení za jeden z nejdůležitějších předpisů práva platného v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až do osvícenských reforem v druhé polovině 18. století, resp. u některých pasáží až do přijetí Všeobecného občanského zákoníku rakouského roku 1811.


Prof. Karel Malý – emeritní rektor UK (1994-1999), právník v oboru právních dějin, specializuje se hlavně na české a československé právní dějiny, především pak na dobu předbělohorskou.


Prof. Jan Křen -  Konfliktní společenství (publikaci představí prof. Jiří Pešek)

Kniha je přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Zachycuje soužití obou až překvapivě blízkých a vlastně příbuzných komunit, přičemž se nesoustředí pouze na dění v českých zemích, ale rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké.


Prof. Jan Křen – významný český historik, jeden z prvních signatářů Charty 77, dvacet let nuceně pracující jako dělník v hydrologickém podniku, po revoluci v roce 1989 jeden zakladatelů a první ředitel Institutu mezinárodních studií na nově vzniklé Fakultě sociálních věd UK, iniciátor založení Česko-německé komise historiků, dlouhodobě se věnuje problematice česko-německých vztahů v novodobé historii.


Prof. Jiří Pešek – český historik, působící na FSV UK a FHS UK, člen Česko-německé komise historiků. 


Prof. Jan Kuklík a doc. Jan Němeček - Od národního státu ke státu národností?

Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který měl být významnou reformou menšinové politiky a měl se týkat nejen německé menšiny, ale i všech ostatních menšin a jejich právního postavení. Hlavním účelem připravovaného právního předpisu mělo být uvolnění mezinárodního tlaku na Československo v souvislosti s Hitlerovou politikou po anšlusu Rakouska. Kniha analyzuje jak přípravu statutu, tak zejména mezinárodněpolitickou rovinu. 


Prof. Jan Kuklík – právník, právní historik, děkan Právnické fakulty UK od února 2014. Zaměřuje se na dějiny angloamerického práva, na právní dějiny Československé republiky, historii československého odboje za 2. sv. války a dějiny komunistického Československa.


Doc. Jan Němeček – historik, vysokoškolský pedagog. Specializuje se na československé dějiny první poloviny 20. století s důrazem na období 2. sv. války, na dějiny československé zahraniční politiky 1918-1945).


Prof. Olivier Chaline  - Bílá hora (knihu představí doc. Martin Nejedlý)

Monografie francouzského historika Oliviera Chalina umožňuje českému čtenáři podívat se na klíčovou událost našich dějin z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý. Čerpá přitom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.


Olivier Chaline – francouzský historik, přední specialista na středoevropské dějiny, působící jako profesor na Université Paris-IV. – Sorbonne.


Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů. Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám