Rektor UK ocenil nejlepší univerzitní absolventy a sportovce

Rector of Charles University Václav Hampl awarded best graduates of CU

Praha, 30. ledna 2014

Rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl dnes na Vědecké radě UK ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Profesor Hampl zároveň udělil Mimořádnou cenu rektora. Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v jeho průběhu dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Zleva: Mgr. Pavel Roubík, Bc. Jana Marková, Bc. Jiří Černý, Mgr. Marie Pechancová, Bc. Radek Urban, Mgr. Jan Hermann, Radka Cihlářová, rektor UK profesor Václav Hampl, Tereza Cihlářová, Radovan Hudák, Kateřina Brabcová, Martin Říha, Tomáš Hrůza (převzal cenu za Bc. Jaroslava Radoně), PhDr. Marek Rusnák, M.A., Bc. Jana Hortová, Mgr. Jana Filipová, MUDr. Michal Eid, Bc. Simona Baumrtová
Zleva: Mgr. Pavel Roubík, Bc. Jana Marková, Bc. Jiří Černý, Mgr. Marie Pechancová, Bc. Radek Urban, Mgr. Jan Hermann, Radka Cihlářová, rektor UK profesor Václav Hampl, Tereza Cihlářová, Radovan Hudák, Kateřina Brabcová, Martin Říha, Tomáš Hrůza (převzal cenu za Bc. Jaroslava Radoně), PhDr. Marek Rusnák, M.A., Bc. Jana Hortová, Mgr. Jana Filipová, MUDr. Michal Eid, Bc. Simona Baumrtová


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdržel Bc. Radek Urban z 3. lékařské fakulty. Při svém studiu současně pracoval na pozici záchranáře u Zdravotnické záchranné služby Ústí nad Labem. Velmi záslužnou prací jsou též jeho školení první pomoci pro studenty základních a středních škol či pracovníky v sociálních službách nebo jeho výpomoc na letních táborech určených dětem s různým typem zdravotního postižení.


Tutéž cenu získal MUDr. Michal Eid z 2. lékařské fakulty UK. Po celou dobu studia působil na Transplantační jednotce FN v Motole. Zde se snažil zapojit mezi ostatní personál a věnovat se pacientům a jejich příbuzným jako člen týmu psychosociální péče.  Oceněna byla jeho snaha proniknout do problematiky dětské hemato-onkologie. Během let jeho působení se ověřilo, že je schopen odolávat tlaku a stresu a dobře komunikovat s pacienty všech věkových kategorií.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů získala Bc. Jana Hortová, jež absolvovala studijní program ekonomické teorie na Fakultě sociální věd. Studium absolvovala se studijním průměrem 1,8 a státní zkoušku absolvovala s pochvalou děkana za vynikající bakalářskou práci. Výsledky její bakalářské práce jsou natolik zajímavé, že by mohly být publikovány i ve vědeckých časopisech.


Cenu získala i Mgr. Marie Pechancová, absolventka Právnické fakulty. Studium absolvovala s prospěchem 1,2, během studia se zapojila do několika oborových soutěží, aktivně pracovala jako členka Akademického klubu PF, vedla studentský spolek Prager Deutscher Klub a publikovala v odborných publikacích.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržela Bc. Jana Marková z Přírodovědecké fakulty. Celkový studijní průměr za tři roky činil 1,8, přičemž většinu kvalifikovaných zkoušek absolvovala na výbornou. Bakalářskou práci rovněž absolvovala na výbornou a stejně tak uspěla i u státní zkoušky. V její práci je vysoce ceněna schopnost, jak v průběhu psaní dokázala rozšířit své bádání nad zamýšlený rámec, navíc se při terénním výzkumu musela vypořádat se svým zdravotním handicapem.


Stejnou cenu získal i Mgr. Jan Hermann z Přírodovědecké fakulty, který studoval obor chemie a patřil k absolutně nejlepším studentům v oboru nejen ve svém ročníku, ale za celou dobu existence oboru. Všechny zkoušky včetně závěrečné absolvoval s výsledkem výborný. V rámci své diplomové práce vypracoval vlastní výpočetní kód a vyvinul novou metodu, která byla úspěšně testována a poznatky byly publikovány v jednom z nejprestižnějších fyzikálně chemických časopisů Journal of Chemical Physics.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdržel Bc. Jiří Černý, absolvent studijního oboru teologické nauky na Katolické teologické fakultě UK. Téma jeho bakalářské práce „Spiritualita manželství“ nebylo snadné ke zpracování. J. Černý přistoupil k tématu vysoce tvůrčím způsobem, takže výsledkem je nejen dobře dokumentované, ale také hluboce promyšlené dílo.


Stejnou cenu obdržel i Mgr. Pavel Roubík, absolvent studijního programu teologie na Evangelické teologické fakultě UK. Jeho diplomová práce „Sekularizace v České republice jako teologický problém“ výrazně přesahuje předpokládanou úroveň magisterských prací.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia obdržela Mgr. Jana Filipová, jež absolvovala obor učitelství biologie a chemie pro střední školy. Její diplomová práce odráží zájem o aplikaci moderních laboratorních přístrojů a postupů v biologii do výuky na středních školách. Pro účely diplomové práce také vytvořila soubor výukových materiálů.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonané během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.


Mimořádná cena rektora byla udělena Radovanu Hudákovi a Tereze Cihlářové z 2. lékařské fakulty UK, Bc. Jaroslavu Radoňovi, Martinu Říhovi a Bc. Simoně Baumrtové z FTVS, Radce Cihlářové a Kateřině Brabcové z 3. lékařské fakulty a také PhDr. Marku Rusnákovi, M.A., z Fakulty sociálních věd. Radovan Hudák cenu obdržel za spoluautorství odborných lékařských publikací Memorix anatomie a Memorix histologie. Ocenění za mimořádné sportovní výsledky a výbornou propagaci FTVS získali: Jaroslav Radoň (rychlostní kanoistika), Martin Říha (vodní slalom) a Simona Baumrtová (plavání), trojice Radka Cihlářová, Tereza Cihlářová a Kateřina Brabcová byla oceněna za skvělé výkony ve sportovním aerobiku. Marek Rusnák pak patří mezi nejaktivněji publikující doktorské studenty, během dvou let zveřejnil již 7 impaktovaných článků.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 12. listopad 2014 16:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám