Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima představil novou vizi univerzity pro následující čtyři roky

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 17. února 2014 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima představil nový směr, kterým by se nejstarší česká univerzita měla po následující čtyři roky ubírat. Důraz bude kladen na rozvoj a modernizaci výukových vzdělávacích programů či výstavbu špičkových vědeckých center. Snahou bude rozšířit spolupráci mezi pražskými vysokými školami a Akademií věd ČR. Proměnou projdou i součásti Univerzity, například Koleje a menzy UK.


Univerzita Karlova se v následujících letech zaměří na zvyšování kvality a prestiže na úrovni pedagogických a vědeckých aktivit stejně jako na posilování jejího pozitivního obrazu v české společnosti a v zahraničí. Základním úkolem, který stojí před rektorem UK, je snaha o posílení financování vědecké práce a výuky.


Mezi nejdůležitějšími úkoly, které před Univerzitou Karlovou stojí, je rozvoj moderních výukových a vzdělávacích programů a s tím úzce související výstavba moderních prostor pro špičkovou vědu. V horizontu dvou let by Univerzita Karlova měla dokončit několik velkých investičních akcí:


  • Centrum Biocev, na kterém Univerzita Karlova spolupracuje s Akademií věd a jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.

  • Univerzitní medicínské centrum, ve kterém bude sídlit pět teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Plzni.

  • Dokončení univerzitního kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové MEPHARED k rozvoji pedagogické a výzkumné činnosti


V současné době Univerzita Karlova též v rámci svých rozvojových cílů v Praze například realizuje rekonstrukci menzy 17. listopadu v Troji a připravuje projekt Kampus Albertov, zároveň jedná s Akademií múzických umění o společném postupu při získání budovy na Smetanově nábřeží, jež byla v loňském roce poškozena výbuchem plynu. Obě vysoké školy plánují budovu přestavět na společný výukový prostor.


Změnou projdou i Koleje a menzy UK, kde je v rámci revitalizace kolejí plánovaná diverzifikace ubytování či proměna části na byty pro mladé kolegy. Univerzita Karlova otevře Muzeum UK a do podzimu 2014 dojde k modernizaci univerzitního knihkupectví v Celetné ulici. V neposlední řadě dojde ke zlepšení informovanosti o dění na UK nejen veřejnosti, ale také v rámci univerzity samé.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám