Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. března 2014

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, Martin Holý, Josef Fontana, Zuzana Červinková, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Hedviky Čepelové. Za Fakultu humanitních studií UK nastoupil do AS náhradník pan Mikuláš Ferjenčík.


3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí výsledky doplňovacích voleb na KTF. V doplňovacích volbách byl zvolen pan PhDr. Milan Pech, Ph.D.


4. Předsednictvo AS UK rozhodlo o uskutečnění focení členů AS UK pro účely prezentace AS UK na webu UK na zasedání dne 21. 3. 2014.


5. Předsednictvo AS UK se usneslo na konání výjezdního zasedání PRASUK do Hradce Králové ve dnech 12. a 13. června 2014.


6. Předsednictvo AS UK projednalo možnou změnu prezentace AS UK na webových stránkách univerzity a vnitřní komunikace mezi členy senátu. Budou tím pověřeni členové AS UK.


7. Předsednictvo AS UK projednalo změnu v občerstvení během zasedání pléna AS UK.


8. Předsednictvo AS UK schválilo využití skenovacího hlasovacího zařízení na plénu AS UK.


9. Předsednictvo AS UK prostřednictvím sekretariátu AS zajistilo jednodenní ubytování pro členy AS UK, zástupce z fakult UK v Plzni a Hradci Králové, v době konání březnového a červnového zasedání AS UK.


10. Předsednictvo AS UK schválilo Bc. Miroslava Tenkla, Bc. Markétu Havelkovou, Mgr. Marka Radeckiho, Bc. Veroniku Trtkovou a Mgr. Hedviku Čepelovou jako extramurální členy sociální komise AS UK.


11. Předsednictvo AS UK schválilo MUDr. Jitku Feberovou, Mgr. Jana Kříže, Adama Jaroše, Juraje Juháse, RNDr. Eugena Kvasňáka, Ph.D. a Mgr. Jakuba Michálka jako extramurální členy ediční komise AS UK.


12. Předsednictvo AS UK schválilo Mgr. Jan Havlíka, Mgr. Hedviku Čepelovou a Bc. Tomáše Macháčka jako extramurální členy studijní komise AS UK.


13. Předsednictvo AS UK projednalo podnět pana MUDr. Suchardy k doplnění Hlavní volební komise a pozvalo pana Mgr. Daniela Ferance, Ph.D. na další zasedání PRASUK dne 21. 3. 2014 v 9:00 hod.


14. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace pana rektora k návrhu Změny Vnitřního mzdového předpisu, ke vzniku nových komisí J. M. pana rektora k dislokačním otázkám a otázkám IT.


15. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání pléna senátu dne 21. března 2014:


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 7. února 2014

3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK

4. Návrh na jmenování členů Vědecké rady CERGE

5. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ

6. Delegace náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ

7. Nominace zástupce studentů do kolegia rektora

8. Nominace dvou zástupců do Komise rektora věnované otázce IT

9. Nominace zástupce do Komise rektora pro dislokace a investice

10. Nominace pozorovatele do Komise pro humanitní obory v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK

11. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

12. Vnitřní předpis UK

13. Rozpočet UK na rok 2014

14. Rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2014

15. Vnitřní předpisy fakult

16. Právní jednání

17. Informace z pracovních komisí

18. Informace z Rady vysokých škol

19. Různé


16.  Různé


17.  Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 21. března 2014 od 9:00 na sekretariátu senátu.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám