Významní čeští lékaři Helena Illnerová a Josef Koutecký obdrželi Cenu Hlavního města Prahy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 18. dubna 2014 – Významná česká fyzioložka a biochemička prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a zakladatel dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. obdrželi Cenu Hlavního města Prahy. Stříbrnou medaili a finanční odměnu obdrželi oba absolventi Univerzity Karlovy z rukou primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D.


Radní Hlavního města Prahy ocenili vědecký přínos obou osobností pro rozvoj lékařství a úspěšné šíření věhlasu Prahy ve světě.  „Snad se nemýlím, řeknu-li, že jména obou dnešních laureátů jsou nepřehlédnutelná, ne snad proto, že by byla všudypřítomná, ale především proto, že se oba vědci, kteří vstupovali do odborného a profesního života počátkem 60. let, stali po pádu železné opony osobnostmi, které výrazně ovlivnily organizaci českého vědeckého života a přispěly k reprezentaci české vědy na mezinárodním fóru“, uvedl primátor Tomáš Hudeček.


Prof. Helena Illnerová je stejně jako profesor Koutecký absolventkou Univerzity Karlovy. Hned po studiích nastoupila na Akademii věd ČR, kde působí dosud, v současné době jako emeritní vědecká pracovnice. V rozmezí let 2001 až 2005 Akademii věd ČR vedla. Velmi úzce též spolupracuje s Univerzitou Karlovou. Ve své vědecké práci se věnuje především vlivu světelných podmínek na biologické hodiny živých organismů, hovoří se o ní jako o zakladatelce české chronobiologické školy.


Prof. Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Československu, více než dvacet let vedl Kliniku dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, v devadesátých letech a potom znovu v letech 2000 až 2006 zastával funkci děkana 2. lékařské fakulty UK. Mezitím byl i prorektorem Univerzity Karlovy.


Stříbrné medaile Hlavního města Prahy uděluje zastupitelstvo na návrh Komise pro čestná občanství a ceny hlavního města Prahy. Udělují se občanům, jejichž život a působení mají velmi úzký vztah k hlavnímu městu Praze a jsou spojeny s peněžitou částkou ve výši 100 tisíc Kč.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám