Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. srpna 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK


1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva konaného dne 16. července 2014.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo a projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo zadávací dokumentaci výběrového řízení pro Dodávku preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence /luminiscence / radioizotopová detekce) z 1. lékařské fakulty. Materiál byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučuje předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu.


4. Předsednictvo AS UK projednalo zadávací dokumentaci výběrového řízení pro Dodávku preklinického zobrazovacího systému MPI z 1. lékařské fakulty. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která s technickou připomínkou vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučuje předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK po zohlednění technické připomínky vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu.


5. Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako jednatelem a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové“. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která vyjádřila kladné stanovisko. K předloženému návrhu proběhla obsáhlá diskuze týkající se termínu dokončení výstavby. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


6. Předsednictvo AS UK vyzývá senátorky a senátory AS UK k zasílání podnětů pro změnu Volebního a jednacího řádu AS UK do 15. září 2014 na adresu tajemnice legislativní komise Terezy Svobodové (tereza.svobodova@ruk.cuni.cz). Předsednictvo AS UK zaslané připomínky sumarizuje a předá Legislativní komisi AS UK, která připomínky projedná na svém zasedání.


7. Předsednictvo AS UK děkuje pracovní skupině AS UK pro tvorbu nových webových stránek a vnitřní komunikaci za spolupráci na vytvoření nových webových stránek AS UK, které budou k dnešnímu dni 6. srpna 2014 spuštěné do zkušebního provozu. MUDr. Josef Fontana informoval předsednictvo AS UK o stavu přípravy vnitřní elektronické komunikace senátu. Senátorky a senátoři AS UK budou v nejbližší době dotázáni, zda jsou ochotni participovat na budoucí nové komunikaci mezi členy AS UK.


8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 10. září 2014 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám