Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. září 2014

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Omluvena:

Zuzana Červinková


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 6. srpna 2014.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu. Náhradník studentského zástupce v AS UK za FSV Jakub Havlík se vzdal dne 25. srpna 2014 nominace. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání dalšího náhradníka.


3. JM pan rektor informoval předsednictvo AS UK o současném stavu projednávání novely vysokoškolského zákona a dále informoval o stavu probíhající kultivace vnitřních předpisů. MUDr. Milan Prášil, MBA, byl jmenován vedoucím CPPT, MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., byla jmenována ředitelkou ústřední knihovny, Bc. Martin Urx byl jmenován ředitelem ÚVT.


4. Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívají v umístění, zřízení a provozování plynárenských zařízení v části pozemků parc. č. 725/52,  725/54, 725/180, 725/191 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která vyjádřila kladné stanovisko. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.


5. Předsednictvo AS UK projednalo uzavření kupní smlouvy k veřejné zakázce „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – interiér“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Dřevotvar.com družstvo. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která vyjádřila kladné stanovisko. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko s tím, že kupní smlouvu lze uzavřít, až po zamítnutí podaných návrhů na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů veřejného zadavatele na ÚHOS.


Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko s uzavřením kupní smlouvy k veřejné zakázce „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – interiér“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze a MERCI, s.r.o.


6. Předsednictvo AS UK projednalo vzor kupních smluv k výběrovým řízením u projektů v rámci OP VaVpI – výzvy č. 3.4. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která vyjádřila kladné stanovisko a doporučuje zapracovat vznesené připomínky.


7. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram nominace zástupců do RVŠ.


8. Předsednictvo AS UK rozhodlo o ukončení činnosti původního webu AS UK a o přechodu na jeho novou verzi.


9. Předsednictvo AS UK jednalo o změně elektronické komunikace AS UK a pověřuje MUDr. Josefa Fontanu komunikací s členy AS UK ve věci možného zřízení přístupových účtů k nové platformě.


10. Předsednictvo AS UK projednalo účast zástupců Univerzity Karlovy na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, které se bude konat ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 v Brně, a pověřuje Martina Holého komunikací s fakultními AS v této záležitosti.


11. Předsednictvo AS UK projednalo možnost zveřejňování informací o dění v pracovních komisích AS UK v časopise Forum.


12. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 30. září 2014 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám