Ministerstvo školství finančně podpoří rozvojové plány Univerzity Karlovy. Projekty významně zvýší kvalitu studia a výzkumu

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 23. září 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří 11 rozvojových projektů Univerzity Karlovy. Dotace bude poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.


Univerzita Karlova díky dotaci získá celkem 15 163 m2 zrekonstruované plochy pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Rekonstruované prostory rozšíří stávající, které již nestačí současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak i požadavky na technické zázemí. Záměrem univerzity je realizací projektů zvýšit kvalitu studia i výzkumu na všech jejich úrovních a zajistit maximální propojení výsledků své činnosti s podniky aplikační sféry.


Celkové způsobilé výdaje projektů dosahují přibližně 942,4 milionu korun, z nichž investiční výdaje činí 904,2 milionu a neinvestiční 38,2 milionu korun. Projekty budou z 68 % podpořeny programem OP VaVpI, přičemž 85 % bude financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 544,7 milionu korun a 15 % bude hrazeno prostřednictvím národních veřejných zdrojů ve výši 96,1 milionu korun. Dofinancování 32% ve výši 301,6 milionu korun bude financováno ze Státního rozpočtu ČR. Realizace projektů bude probíhat od září 2014 a budou ukončeny 31. prosince 2015.


Z finančních prostředků budou podpořeny tyto rozvojové projekty:


Centrum pokročilého preklinického zobrazování

Cílem projektu 1. LF UK je vznik centra, které bude díky pořízení čtyř špičkových zobrazovacích technologií disponovat unikátní kombinací preklinických zobrazovacích metod. Přístroje budou sdruženy do Centra pokročilého preklinického zobrazování a umístěny do připravených prostor ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze na adrese U Nemocnice 5, Praha 2.


Rozvoj technologického zázemí doktorských programů

Smyslem projektu je podpořit rozvoj přístrojového a didaktického vybavení pracovišť 1. LF UK, která jsou vzájemně personálně, programově a metodicky propojena v klíčových výzkumných programech rozvoje vědy na Univerzitě Karlově a která dlouhodobě zajišťují nebo na základě podpory navrhovaného projektu zajistí vysoce specializované praktické kurzy pro pregraduální a postgraduální studenty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti. Na pracoviště dotčených součástí projektu budou pořízeny přístroje a technologie, které jim umožní další rozvoj aktuálních doktorských studijních programů.


Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK

Realizací projektu vznikne interdisciplinární pracoviště s názvem Vývojový inkubátor funkčních analýz, které umožní efektivně integrovat a systematizovat práci na technologiích s vysokou analytickou kapacitou a celkově posílit výzkumné zázemí 2. LF UK. Současné týmy participující na projektu budou dále vybaveny technikou, která optimálně doplní jejich expertízu.


VIA LUCIS

Cílem projektu ETF je vybudování Centra digitalizace - technologické základny pro digitalizaci knihovních tisků využitelné všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy i externími zájemci. Dále pak zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ETF UK) a také zkvalitnění výuky spojené s výzkumem na ETF UK prostřednictvím využití této infrastruktury.


Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK

Projekt zajistí revitalizaci a zvýšení kvality infrastrukturního zázemí pro výuku a výzkum na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Realizace tohoto cíle povede k posílení inovačního potenciálu fakulty a zvýšení jejího přínosu pro transfer technologií a znalostí. Hlavního cíle bude dosaženo realizací série dílčích investičních akcí v budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), což umožní synergické posílení infrastrukturní základny FF UK.


Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK

Hlavním cílem projektu je posílení kapacity fakultní knihovny - Střediska vědeckých informací - spravovat, digitalizovat a dále rozvíjet její knihovní fond, včetně zvýšení dostupnosti elektronických zdrojů pro akademickou obec FSV UK. Na tento záměr navazuje snaha posílit fakultní informační systémy, provozované Centrem informatiky a výpočetní techniky FSV UK, včetně vytvoření nového zálohovacího centra dislokovaného mimo hlavní fakultní budovu na Smetanově nábřeží.


Inovace výzkumu na UK FTVS

Cílem je zlepšení podmínek pro výzkumnou a pedagogickou činnost na UK FTVS Praha. Sídlem fakulty a místem realizace projektu je areál Veleslavín, José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, kde budou pro účely výuky a výzkumu provedeny stavební úpravy v bloku A, C a E tak, aby byly prostory kapacitně, technicky i stavebně způsobilé a vhodné pro umístění a provozování v rámci projektu pořizovaného přístrojového a strojového vybavení.


Střecha pro informatiku

Cílem je oprava střešního pláště objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) na Malostranském náměstí č. p. 25 v Praze, kde se nachází informatická sekce fakulty, a na druhé straně stavba půdní vestavby s cílem navýšit prostorové kapacity. Vzniknou tak moderně vybavená pracoviště pro doktorandy všech oborů informatiky, které jsou na fakultě vyučovány. Toto rozšíření umožní zkvalitnění výuky  a také zvýšení objemu vědeckých výstupů.


Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku

Smyslem projektu MFF UK je zlepšení studijních podmínek pro studenty fyzikálních oborů, poskytnutí nejmodernějších přístrojů pro zpracování výzkumných úkolů v rámci studentských a vědeckovýzkumných prací a s tím související dlouhodobý růst potenciálu pro transfer technologií do podniků v celé ČR.


Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra

Projekt sdružuje úsilí všech pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy o zkvalitnění výuky a podmínek pro výzkum. Projekt přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě.


Rozvoj PřF UK

Cílem je zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj výzkumně orientované Přírodovědecké fakulty UK v Praze prostřednictvím upgradu a doplnění klíčové instrumentace, což umožní zvýšení kvality výukové a výzkumné činnosti. Rozsáhlý konvolut přístrojů pořizovaných v rámci související investiční akce bude využit pro všechny čtyři sekce fakulty a výrazným způsobem posune její výzkumné a výukové kapacity na korespondující úroveň.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám