• Aktuality

Aktuality

16. prosince 2021

Autoři nejlepších učebnic získali Cenu Jaroslava Jirsy

Ve čtvrtek 16. prosince byli na zasedání Vědecké rady UK oceněni autoři nejlepších učebnic Univerzity Karlovy. Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku je pojmenována po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum a uděluje se ve třech kategoriích.Univerzita Karlova si váží kvalitní učebnice jako svébytné kreativní odborného a výukového textu, a proto každý rok oceňuje nejlepší učebnice Cenou Jaroslava Jirsy. Ocenění je pojmenováno po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum, který si byl vědom nezastupitelné úlohy tištěných učebnic pro vysokoškolskou výuku. Cena je udělována ve třech kategoriích za první vydání publikace v předchozím kalendářním roce.


  • Cenu v lékařsko-farmaceutických oborech získala kniha Fyziologie: repetitorium (Triton, 2020), jejímiž autory jsou prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. a doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.


Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Publikace vznikla jako reakce na žádost studentů lékařských i nelékařských oborů o přehledné zpracování nejdůležitějších témat v širokém oboru fyziologie.


Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen k finální přípravě před zkouškou, ale i k úvodní orientaci v tématu. Je pevnou oporou při studiu složité spleti informací jednoho ze základních oborů medicíny.Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.


Environmentální regulace, uplatňované od šedesátých let, byly v mnohém úspěšné, a nejhorší průvodní jevy rychlé industrializace se tedy podařilo zmírnit. V řadě zemí je dnes prostředí méně kontaminováno škodlivinami, vzduch čistší a voda v řekách méně zamořená. Základní trendy vývoje planetárního ekosystému jsou však naproti tomu stále negativní, ztrácí se biologická rozmanitost, ohroženy jsou mnohé ekosystémy, dokonce se mluví o počínajícím šestém planetárním vymírání. Velké obavy vzbuzuje prohlubující se krize klimatu, která se dostává na první místa politických jednání na všech úrovních, od globální po národní. Přitom je stále zřejmější, že na rozdíl od opatření zaváděných v minulosti je tentokrát zapotřebí dosáhnout zásadně hlubších změn. Jsme svědky začátku dalekosáhlé společenské proměny a k jejímu pochopení by tato kniha měla přispět. Kniha profesora Bedřicha Moldana vychází z jeho přednášek na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a přehledně představuje klíčové aspekty environmentální problematiky.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám