• Aktuality

Aktuality

9. září 2020

Překlady do českého znakového jazyka naleznete v poznámkách a za jednotlivými odstavci. 1


Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat. 2Informační web "O koronaviru" mj. od odborníků Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR


Důležité kontakty


Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–pátek 9–16 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.


Odkazy na státní instituce a informace o COVID - 19

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví

Koronavirus - informace MV

Hasičský záchranný sbor

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

PŘEHLED: kde jsou vízové služby obnoveny a kde zůstávají pozastavenyKontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy


Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


FAQ - Často kladené dotazy (7. 5. 2020)

„Potřebuji vyřídit průkaz/heslo/přístup do systému. Kam se mám obrátit?

Obracet se můžete na Ústav výpočetní techniky UK prostřednictví formuláře na poradna.cuni.cz. 5


Jak dlouho bude zrušení výuky trvat?

To bohužel nelze v současné době říci, jelikož se situace neustále vyvíjí. Výuka však není zrušena, nadále probíhá distanční formou. 6


Vláda v usnesení č. 491 ze dne 30. 4. 2020 umožňuje od 11. 5. 2020 osobní přítomnost studentů vysokých škol při studiu za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině.


Toto omezení počtu studentů se netýká klinické a praktické výuky a praxe.


Sledujte prosím webové stránky svých fakult, kde se dozvíte podrobnosti.


I nadále platí, že při vstupu do budovy vysoké školy student podepisuje Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.


Jsou otevřeny knihovny?

Přístupnost knihoven se liší podle jednotlivých fakult. Individuálně bude možné navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem převzetí či odevzdání studijní literatury. 8


Mohu přijít na konzultaci s vyučujícím?

Obecně se doporučuje konzultovat formou e-mailu či po telefonu. 9


Od 11. 5. 2020 se můžete účastnit konzultací v maximálním počtu 15 studentů ve skupině.


Konají se promoce?

V původních termínech ne. Všechny promoce, včetně zlatých, proběhnou v náhradním termínu, který bude včas oznámen. Pokud potřebujete svůj tištěný diplom nyní, můžete ho obdržet na studijním oddělení své fakulty. 11


Konají se přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Ostatní vyhlášené termíny (květen, červen) se nicméně také mohou změnit.


Fakulty mohou využít možnosti konat přijímací zkoušky tzv. distanční formou, tedy že uchazeč nebude muset být osobně přítomen v budově vysoké školy nebo na jiném místě, kde se zkoušky obvykle konají.


Přijímací zkoušky se mohou uskutečnit v prezenční formě, tedy za fyzické účasti uchazeče, nejdříve 15 dní po zrušení zákazu osobní účasti studentů na výuce a zkouškách.


Změny v podmínkách přijímacího řízení se mohou týkat nejen termínů a formy přijímacích zkoušek, ale také samotného obsahu (např. nahrazení písemného testu prospěchem ze střední školy).


O všech změnách budou fakulty vždy včas informovat (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech jednotlivých fakult).


V návaznosti na posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky se mohou skládat, i když v tuto dobu ještě uchazeči nebudou mít maturitu. Tu pak mohou absolvovat před zápisem do studia na UK. Všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější.


Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují. 12


Konají se přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Tyto kurzy jsou pozastaveny. Pro více informací se můžete obrátit na referenta pro přijímací řízení dané fakulty. 13


Konají se kurzy v rámci celoživotního vzdělávání či Univerzity třetího věku?

Tyto kurzy jsou pozastaveny. Pro více informací se můžete obrátit na kontaktní osobu konkrétního programu. 14


Konají se kurzy v rámci ÚJOP?

Neprobíhá přímá výuka. Od 11. 3. do 13. 3. 2020 jsou pro studenty vyhlášeny prázdniny. Počínaje pondělkem 16. 3. 2020 bude výuka pokračovat bezkontaktním způsobem. 15


Chystám se do zahraničí, ale ne do rizikové oblasti. Jak mám postupovat?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, a pokud opravdu vycestujete, doporučujeme registraci do systému Drozd.


Bude se termín zkoušek posouvat?

Běžné kontroly studia předmětu (tedy zkoušky, zápočty, klasifikované zápočty atd.) je již nyní možné konat na UK distančně – záleží ale na rozhodnutí děkana a také pak na rozhodnutí garantů příslušného studijního programu a předmětu.


Na všech fakultách bude zkouškové období upraveno tak, aby trvalo alespoň po celý měsíc červenec a v září pak minimálně do 18. 9. Univerzitní harmonogram konkretizuje svým opatřením děkan.


Termíny odevzdávání závěrečných prací si mohou fakulty upravit (změnit či odložit) samostatně opatřením děkana.


Státní závěrečné zkoušky, jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací je od 11. 5. 2020 možné konat distančním i prezenčním způsobem. Podrobnější informace ke způsobu konání státních závěrečných zkoušek a jejich částí, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací naleznete na webových stránkách svých fakult.


Uvolňování mimořádných opatření neznamená, že se nemohou konat i nadále distanční kontroly studia předmětů i státní závěrečné zkoušky, a to zejména s ohledem na studenty nacházející se v zahraničí. Ty zákon o zvláštních pravidlech umožňuje po celou dobu omezení přítomnosti studentů. O způsobu konání rozhoduje děkan po dohodě s garantem studijního programu.


Období pro konání státních závěrečných zkoušek (například dvoutýdenní rozmezí) je nutné zveřejnit alespoň 1 měsíc předem, přesný termín pak nejméně 15 dní předem.


Doporučujeme sledovat webové stránky fakult. 17


Bude se posouvat celý semestr?

Prozatím neuvažujeme o prodloužení tohoto akademického roku. V tomto ohledu byl také upraven harmonogram akademického roku 2019/20 (dostupný zde). Fakultám je zde poskytnuta možnost upravit termín zkouškového období a analogicky i možnost prodloužit výuku. Konec současného akademického roku však zůstává neměnný, tedy 30. září 2020.


Velmi rádi bychom tento akademický rok ukončili a nový akademický rok začali v co nejstandardnějším režimu.


Kdy se studenti popřípadě dozví nový termín zkoušek?

Období pro konání státních závěrečných zkoušek bude nutné zveřejnit alespoň jeden měsíc předem, přesné termíny alespoň 15 dní předem. Období pro konání státních závěrečných zkoušek může být i delší než dva týdny. 18


Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? 

Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

  • na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)

  • na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

  • e-mailem s elektronickým podpisem

  • datovou schránkou

  • poštou

Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde.


Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium). 19Poznámky

1

Překlady do ČZJ níže:

2

Průběžné informace https://youtu.be/V12lt35xzcI

5

Průkaz a heslo https://youtu.be/D6VJdMwAzVo

6

Zrušení výuky https://youtu.be/Tn7lG7uXcyY

12

Přijímací zkoušky https://youtu.be/9tvj3XgMzrw

13

Přípravný kurz https://youtu.be/Dc8Ed7WQcEA

17

Termín zkoušek - https://youtu.be/T5h2-n-OVWc

18

Nový termín zkoušek - https://youtu.be/hUuyl1mrZJ8

19

Podání odvolání - https://youtu.be/YNQz93m_99g

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám