Rektor Univerzity Karlovy udělil profesoru Yosefu Gruenbaumovi titul doctor honoris causa v oboru lékařských věd

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 20. října 2014 – Prof. Yosef Gruenbaum, Ph. D., předseda izraelského institutu The Alexander Silberman Institute of Life Science při Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě, obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa lékařských věd. Titul mu byl udělen za dlouhodobou přínosnou spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.


Profesor Gruenbaum je přednostou Ústavu o živé přírodě na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. K jeho nejdůležitějším vědeckým výsledkům patří důkaz, že DNA metylace představuje zásadní mechanizmus represe genů, který hraje klíčovou úlohu během vývoje buňky, epigenetickém přeprogramování buňky a biologii kmenových buněk. V elegantních experimentech prokázal, že uspořádání DNA metylačních márkerů je zkopírováno z jedné buněčné generace do generace následující, a poskytnul definitivní průkaz, že vše se děje skrze základní mechanizmus založený na symetrii sekvence vláken DNA dvoušroubovice.


Zároveň se prof. Gruenbaum zásadním způsobem podílel na určení trojrozměrné organizace chromozomů v buňkách Drosofily. Významné jsou též výsledky, v nichž ukázal na důležitou úlohu laminů a proteinů vyvazujících laminy v organizaci chromatinu a regulaci genů. Rovněž navrhl a zásadní měrou se podílel na ustavení široce přijímaného modelu regulace genové exprese u skupiny lidských onemocnění, tzv. laminopatií. Navrhl nový model a vysvětlil, jak je komplex proteinů se SUN doménou spolu s proteiny s KASH doménou v buňce uspořádán. Tento důležitý výsledek vedl k objasnění mechanizmů regulujících řadu buněčných funkcí v interfázi a meióze. Popsané průkopnické objevy prof. Gruenbauma představují jednoznačně významné příspěvky pro biologii a medicínu.


Profesor Gruenbaum intenzivně spolupracuje již 15 let s Ústavem buněčné biologie a patologie 1. LF UK a s vědci ostatních vědeckých pracovišť v ČR, včetně AV ČR. Zve české vědce na pracovní setkání a kongresy, které sám organizuje. Udržuje kontakt s vědci v České republice a pravidelně se účastní sympozií a workshopů organizovaných v České republice.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám