Zápis ze zasedání ediční komise dne 24. června 2014

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), Juraj Juhás (PF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Marie Paráková (Ústřední knihovna UK), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT), Bc. Michal Tuláček (PF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Omluveni: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Bc. Anna Matys (FF), Bc. Peter Korcsok (MFF), RNDr. Eugen Kvasňák, Ph.D. (3. LF)

Hosté: prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (RUK), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK), Ing. Pavlína Dvořáková (OVV UK), Mgr. Václav Hájek (OVV UK), PhDr. Hana Urychová (IPSC), Michaela Hrabinská (IPSC), Danka Humlová (tajemnice AS UK)


Program:

1. Informace o veletrhu vysokých škol Gaudeamus

2. Logo, společný vizuál Univerzity Karlovy

3. Repozitáře Univerzity Karlovy


1. Informace o veletrhu vysokých škol Gaudeamus


Prorektor Kovář seznámil komisi se soupisem kompetencí činností pro veletrh Gaudeamus (materiál připravila Pavlína Dvořáková z OVV). Nyní máme připravený k rozeslání dopis pro děkanky a děkany fakult se základními informacemi o veletrhu Gaudeamus. Výběr dvou zástupců, kteří budou představovat na veletrhu svou fakultu, bude probíhat přes akademické senátory UK. Plánujeme oslovit i předsedy akademických senátů fakult. 


Pavlína Dvořáková představila samotnou koncepci představení Univerzity pro veletrh Gaudeamus. Materiál z minulého roku nevyhovuje po grafické stránce, plánujeme proto nový grafický návrh, obsahová stránka se bude měnit minimálně.


Cyril Brom: Proběhla již na fakultách schůzka proděkanů pro vnější vztahy/pro studium? Zároveň navrhuje vytvoření harmonogramu pro jednotlivé fakulty, aby bylo jasné, jaký bude nastávající program a zároveň i pravidelné informace. Kovář: Ne, proděkani pro vnější vztahy/pro studium nynější koncept ještě neviděli. Pro samotné proděkany a pro prezentaci jednotlivých fakult se ale nic významně měnit nebude. V budoucnu budeme proděkany informovat. Dvořáková: Pravidelně komunikujeme s koordinátory, které máme na fakultách.


Urychová: Jsme ve fázi před výběrovým řízením na grafický návrh. Budou se dělat dvě výběrová řízení, jedno na expozici a druhé na zázemí. Kříž: Na kolik se počítá s tím, že by do návrhu vnesly fakulty svůj nápad? Jak k fakultám půjde informace o tom, jaké materiály si připravit, jak bude vypadat jejich „stánek“ nebo společné oblečení?


Urychová: Informační materiály jsou ve dvou typech. Jednak jsou to materiály zpracované centrálně, připravili jsme sadu 12 letáků (o možnosti studia v zahraničí, o sociálních záležitostech). Také je vytvořena brožurka s kompletní studijní nabídkou všech fakult a byla vydána publikace UK. Fakulty mají samozřejmě své vlastní materiály, které připravují podrobně pro své studijní obory.


Významný je problém při vytváření brožurky s kompletní studijní nabídkou, protože podmínky přijímacího řízení se schvalují v září, na některých fakultách až v říjnu a na sestavení brožurky je málo času.


Štípek: Existuje vyhodnocení, jaký má vliv účast Univerzity Karlovy na veletrhu Gaudeamus? Jestli se pro studium daného oboru rozhodl uchazeč návštěvou veletrhu Gaudeamus? Brom: Využijme, jestli si fakulty dělají vlastní vyhodnocení, a oslovme je.


Urychová: Již nyní si tato vyhodnocení připravujeme, a to například anketou během Dnů otevřených dveří na fakultách nebo během Orientačního týdne (letos se bude konat 22. - 26. 9. 2014) nebo Informačního dne (letos 2. 11. 2014).


Dolejší: Uvažujete o připravení „pytlíku“ nebo papírové tašky s logem UK, kam by si uchazeči a návštěvníci dávali materiály a letáky nasbírané v průběhu celého veletrhu, řekněme něco neokázalého, ale užitečného? Bylo by užitečné zpřístupnit údaje a informace o školení koordinátorů ohledně Gaudeamu.


Ediční komise AS UK apeluje na to, aby se před Gaudeamem provedlo proškolení prezentujících a sestavil se harmonogram přípravy a základní manuál pro prezentující.


2. Logo, společný vizuál Univerzity Karlovy


Ve věci loga a vizuálního stylu toho bude rektorát po fakultách vyžadovat co nejméně. Jednotlivá fakultní loga by měla mít kruhový tvar a měla by mít vzhled odpovídající univerzitnímu logu; a to buď logo fakulty, nebo logo Univerzity a přípis jména fakulty k tomu. Hájek: Logu MFF byla udělena výjimka minulým rektorem Hamplem. Zkratkám bychom se rádi vyhnuli, zejména u zkratek mimopražských fakult, protože zahraniční verze neodpovídají českých.


J. Kříž: Do konce května měly fakulty do svého statutu inkorporovat svůj znak. Co se stane, pokud tak ještě neučinily?


Kovář: To bude téma na léto. Fakultám by vytvořený materiál měl přijít na začátku srpna. Hraničním termínem je předložení senátu na říjnové zasedání AS UK.


Kříž: Doporučuje výslovně dolpnit, zda budou moci být fakultní loga libovolně barevná, nebo budou muset být monochromatická (můžou si zvolit jednu barvu, ale ne kombinovat více barev).


Kříž: Počítá se s jednotným logotypem v rámci použitých log fakult, jak bylo ukázáno na distribuovaném papíře?Toropila: Komplikace pokud povolíme používat univerzitní loga jako fakultní. Vzbuzuje to „nedodělaný efekt“ a také je matoucí, komu znak patří, například při představení všech sedmnácti fakultních log dohromady, kdy některé fakulty budou mít své vlastní logo a některé logo univerzitní. Bylo by dobré počítat s použitím univerzitního loga pro prezentaci fakult jen jako přechodné řešení.


3. Repozitáře Univerzity Karlovy


Royt: Nyní se řeší technická forma, tedy jestli implementovat repozitáře do stávajícího systému nebo vytvořit systém vlastní; a dělení repozitáře. V jakém režimu bude repozitář fungovat? Plný open Access nebo omezený režim? Na Masarykově Univerzitě (MU) v Brně mají třístupňový režim: repozitář kvalifikačních prací, diplomových prací a repozitář s možností omezeného režimu (např. z důvodu přípravy patentů) či pozastavení. MU nabízela, jestli se nechceme připojit k nim, ale rektor si to nepřeje.


Otázka udržitelnosti a vkládání materiálů do repozitáře: jestli zvolit variantu s možností vkládání autory (diskuze o formátu textů) nebo vkládání pověřenými pracovníky na základě jednotných souborů.


Na zasedání senátu AS UK v říjnu 2014 bude z kolegia rektora informace o stavu vývoje repozitářů.


Feberová: UK má v současnosti repozitář Digitool firmy Ex Libris, tento systém bude v blízké budoucnosti u Ex Libris nahrazen systémem Rosetta. Rozeta  již má implementovánu funkci pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních dokumentů (LTP), ale nemá zobrazovací vrstvu. Pro zobrazení dokumentů slouží v řadě produktů Ex Libris discovery systém Primo.


Na Právnické fakultě existuje pilotní projekt nakladatelství Čeněk formou půjčovny se vzdáleným přístupem v knihovně, která je online přístupná, a to v jeden okamžik pro čtyři studenty.


Zapsala: Danka Humlová


. pdf verze zápisu


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám