Postup pro lékařské obory

Písemná žádost

vzor písemné žádosti

Přiložené doklady

  • úředně ověřená kopie diplomu nebo adekvátního dokladu vydaného zahraniční vysokou školou

  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement) včetně hodinových dotací všech absolvovaných předmětů)

  • doklad o složení a obsahu komplexní závěrečně zkoušky, pokud není tato informace součástí dodatku k diplomu

  • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině)

  • případně rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno

  • plná moc, pokud je žadatel/ka zastoupen/a zmocněncem (vzor plné moci)

  • vysoké školy mohou požadovat i doplňující informace např. o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo doklad o náplni vysokoškolského studia nebo sylaby

Univerzita Karlova může kontaktovat zahraniční vysokou školu, kde žadatel absolvoval vysokoškolské studium, za účelem ověření informací o studiu žadatele, resp. pravosti dokumentů dodaných spolu s žádostí.


Zahájení a průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané prostřednictvím rektorátu Univerzity Karlovy (dále jen UK). V případě kdy žadatel podá žádost na některou z lékařských fakult UK, dojde k výraznému prodloužení doby vyřízení žádosti.V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem ve studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice. Žádost posuzují všechny lékařské fakulty UK podle jednotného klíče. Postrádá smysl podávat žádost znovu na jinou lékařskou fakultu UK, pokud je žádost již jednou rektorem zamítnuta.


V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není součástí vysokoškolského systému dané země, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. V takovém případě rektor žádost rozhodnutím zamítne.


Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor UK vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním Univerzity Karlovy.


S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho diplomu. Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání neopravňuje žadatele k užívání akademického titulu MUDr., ani MDDr., které jsou udělovány dle §46 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách


Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce.


Lhůty pro vyřízení stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dní.


Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora UK - (rektorátu UK).


Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech nejdéle do 30 dnů , odvolání postoupí MŠMT.


Legalizace dokladů

Je-li vyžadována úředně ověřená kopie nebo úřední překlad, lze rozdělit postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů do tří skupin podle existujících mezinárodních smluv


l. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o právní pomoci - doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření - požaduje se úředně ověřená kopie diplomu a jeho úřední překlad do českého jazyka.


2. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin /Haagská úmluva/. Je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostilly, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán.


3. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být ověřeny


            a) ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala


            b) dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky


Požadavky na ověření pravosti předložených dokladů

V tabulce je uveden soupis států a požadovaná ověření vysokoškolských diplomů


Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru, adresa: Hradčanské náměstí č.5, 125 10 Praha 1, tel. 224 182 153. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Zahraničních zastupitelství v ČR, lze vyhledat na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Důležité kontakty

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh č. 5, 116 36 Praha 1,


mapa areálu, kde nás najdete (pro zvětšení klikněte)

Mapa kde nás najdete


Osobní konzultace k této problematice v úředních hodinách (pondělí a středa 10:00 - 12:00 a 13:00-16:00), v jiných dnech pouze po předchozí domluvě.Své dotazy týkající se uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:Mgr. Johana Černá tel. 224 491 627

e-mail:


Ing. Iva Stehlíková, tel. 224 491 262

e-mail:


Mgr. Tereza Vinšová tel. 224 491 442

e-mail:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1Poslední změna: 8. červenec 2019 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám