Postup pro lékařské obory

Písemná žádost

vzor písemné žádosti

Přiložené doklady

  • úředně ověřená kopie diplomu nebo adekvátního dokladu vydaného zahraniční vysokou školou

  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement) včetně hodinových dotací všech absolvovaných předmětů)

  • doklad o složení a obsahu komplexní závěrečně zkoušky, pokud není tato informace součástí dodatku k diplomu

  • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině)

  • případně rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno

  • plná moc, pokud je žadatel/ka zastoupen/a zmocněncem (vzor plné moci)

  • vysoké školy mohou požadovat i doplňující informace např. o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo doklad o náplni vysokoškolského studia nebo sylaby

Univerzita Karlova může kontaktovat zahraniční vysokou školu, kde žadatel absolvoval vysokoškolské studium, za účelem ověření informací o studiu žadatele, resp. pravosti dokumentů dodaných spolu s žádostí.


Zahájení a průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané prostřednictvím rektorátu Univerzity Karlovy (dále jen UK). V případě kdy žadatel podá žádost na některou z lékařských fakult UK, dojde k výraznému prodloužení doby vyřízení žádosti.V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem ve studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice. Žádost posuzují všechny lékařské fakulty UK podle jednotného klíče. Postrádá smysl podávat žádost znovu na jinou lékařskou fakultu UK, pokud je žádost již jednou rektorem zamítnuta.


V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není součástí vysokoškolského systému dané země, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. V takovém případě rektor žádost rozhodnutím zamítne.


Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor UK vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním Univerzity Karlovy.


S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho diplomu. Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání neopravňuje žadatele k užívání akademického titulu MUDr., ani MDDr., které jsou udělovány dle §46 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách


Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce.


Lhůty pro vyřízení stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dní.


Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora UK - (rektorátu UK).


Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech nejdéle do 30 dnů , odvolání postoupí MŠMT.


Legalizace dokladů

Je-li vyžadována úředně ověřená kopie nebo úřední překlad, lze rozdělit postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů do tří skupin podle existujících mezinárodních smluv


l. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o právní pomoci - doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření - požaduje se úředně ověřená kopie diplomu a jeho úřední překlad do českého jazyka.


2. Státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin /Haagská úmluva/. Je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostilly, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán.


3. Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být ověřeny


            a) ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala


            b) dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky


Požadavky na ověření pravosti předložených dokladů

V tabulce je uveden soupis států a požadovaná ověření vysokoškolských diplomů


Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru, adresa: Hradčanské náměstí č.5, 125 10 Praha 1, tel. 224 182 153. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Zahraničních zastupitelství v ČR, lze vyhledat na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Důležité kontakty

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh č. 5, 116 36 Praha 1,

konzultace k této problematice (po předchozí domluvě)Své dotazy týkající se uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
Mgr. Veronika Rutová, tel. 224 491 442

email:


Mgr. Helena Fuxová tel. 224 491 627

e-mail:


Mgr. et Mgr. Anna Hájková, tel. 224 491 368

e-mail:


Ing. Iva Stehlíková, tel. 224 491 262

e-mail:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1Poslední změna: 7. srpen 2017 12:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám