Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 20. ledna 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři vybrané studenty. Oceněny byly dizertační práce o znakové řeči ve středověku, ischemické chorobě srdeční a nanokrystalech.


Bolzanova cena se uděluje studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.


V kategorii společensko-vědní včetně teologických oborů obdržela cenu Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., z Katolické teologické fakulty UK za dizertační práci Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku. Práce vykresluje dějiny znakové řeči na evropském kontinentě od 10. do 15. století a ukazuje, jak se znaková řeč používala v řádovém centru i českých klášterech. Její práce je cenným přínosem a obohacením poznatků a informací uvedeného období a rozšiřuje teritorium dalšího bádání v oblasti historie pro budoucí generace studentů.


V kategorii přírodovědné obdržel cenu RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK za dizertační práci Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain. Práce se zabývala studiem fundamentálních optických vlastností křemíkových nanokrystalů, navržením a přípravou fotonických krystalů se zvýšenou extrakcí světla a studiem možnosti zvýšeného optického zisku křemíkových nanokrystalů jejich zabudováním do dvoudimenzionálního fotonického krystalu. Získané poznatky v oceněné práci by měly přispět k optimalizaci fotonických vlastností křemíkových nanokrystalů.V kategorii lékařské obdržel cenu MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., z 3. LF UK za dizertační práci Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Publikace přináší důležitá data prokazující úzký vztah mezi ischemickou mitrální regurgitací a koronární revaskularizací myokardu. Je významná tím, že umožní do budoucna poskytnout užitečné informace pro správná rozhodnutí a užití nových postupů klinické léčby u pacientů s ischemickou chorobou srdeční tak, aby vedla ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Práce je doložena prioritními daty založenými na nálezech v populaci.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila několik desítek přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám