Opatření rektora č. 4/2015

Název:

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

K provedení:

-

Účinnost:

15. února 2015

[zrušeno OR č. 45/2018]


Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

Čl. 1 - Základní ustanovení

Poradní sbor rektora Univerzity Karlovy se zřizuje k projednávání aktuálních otázek a problémů dnešního světa (dále jen „Sbor“ a „Univerzita“).


Čl. 2 - Složení Sboru


 1. Členy Sboru jmenuje rektor po projednání v kolegiu rektora.

 2. Podmínkou členství je souhlas navrhované osoby.


Čl. 3 - Činnost Sboru, tajemník

 1. Mezi hlavní úkoly Sboru patří:

    a. 

  zpracovávání podkladů a hledání, respektive formulování stanovisek k aktuálním tématům a problémům dnešního světa;

    b. 

  organizování diskuzních fór, panelů, seminářů a dalších akcí, na nichž by odborníci z UK i z mimouniverzitního prostředí diskutovali o současném stavu poznání a výzkumu anatomie resilienčních procesů majících primární vztah k vývoji civilizací a závažným společenským fenoménům naší doby;

 2. Sbor zasedá podle potřeby. Zasedání Sboru svolává rektor, případně jím pověřený člen Sboru;

 3. Rektor může požádat o stanovisko poradní sbor jako celek i jednotlivé členy sboru dle jejich odborného zaměření;

 4. Tajemník Sboru zodpovídá za administrativní a organizační zabezpečení Sboru;

 5. Tajemník má právo účastnit se jednání Sboru.


Čl. 4 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2015.

V Praze dne 9. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 9. listopad 2018 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám