Opatření rektora č. 7/2015

Název:

Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

K provedení:

čl. 19 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

16. února 2015

[zrušeno OR č. 66/2017]


Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanovuje výjimky z pravidel studia určených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (dále jen „studijní a zkušební řád“) pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu uzavřených podle ustanovení § 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a článku 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „dohoda o meziuniverzitním studiu“) v oblasti studia.

 2. Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem aplikovatelné bez nutnosti další úpravy v dohodě o meziuniverzitním studiu jsou uvedeny v článku 2 tohoto opatření.

 3. Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem, u kterých je odpovídající úprava povinnou náležitostí dohody o meziuniverzitním studiu, jsou uvedeny v článku 3 tohoto opatření.

 4. Základní náležitosti dohody o meziuniverzitním studiu v oblasti studia jsou uvedeny v článku 4 tohoto opatření.


Čl. 2 - Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem aplikovatelné bez nutnosti další úpravy v dohodě o meziuniverzitním studiu


 1. Níže uvedená pravidla studia určená studijním a zkušebním řádem se pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree neaplikují:


    a. 

  povinnost vysoké školy uskutečňovat doktorský studijní program jak prezenční formou studia, tak i distanční nebo kombinovanou formou studia (čl. 2 odst. 12 studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  povinnost skládat imatrikulační slib (čl. 4 odst. 2 věta třetí a čl. 9 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

    c. 

  podíl počtu kreditů za absolvované volitelné předměty pro účely aktuální průběžné kontroly studia (čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu),

    d. 

  stanovení minimálního počtu kreditů nutného pro zápis do dalšího úseku studia (čl. 4 odst. 11 studijního a zkušebního řádu),

    e. 

  povolení absolvování úseků studia podle individuálního studijního plánu (čl. 4 odst. 12 studijního a zkušebního řádu),

    f. 

  přestup mezi formami studia (čl. 4 odst. 14 a čl. 9 odst. 2 studijního a zkušebního řádu),

    g. 

  opakovaný zápisu předmětu (čl. 6 odst. 7 a čl. 9 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

    h. 

  lhůta pro vykonání státní zkoušky (čl. 7 odst. 10 studijního a zkušebního řádu),

    i. 

  možnost studia v doktorském studijním programu v prezenční formě studia po uplynutí standardní doby studia (čl. 9 odst. 1 věta třetí studijního a zkušebního řádu),

    j. 

  možnost ustavení více oponentů disertační práce (čl. 10 odst. 8 věta třetí studijního a zkušebního řádu).

 2. Níže uvedená pravidla studia určená studijním a zkušebním řádem se pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree neaplikují s tím, že příslušná úprava je obsažena zejména v dohodě o meziuniverzitním studiu, předpisech partnerských vysokých škol, nebo jiných předpisech:


    a. 

  stanovení lhůty pro zápis do studia (čl. 4 odst. 1 věta třetí a čl. 9 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  povinnost zveřejnit termíny zápisů do studia na úřední desce fakulty (čl. 4 odst. 5 věta první, část za středníkem studijního a zkušebního řádu),

    c. 

  uznání splnění kontroly studia předmětu absolvovaného v rámci jiného studia (čl. 6 odst. 19 a čl. 9 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

    d. 

  lhůty pro zveřejnění termínů konání státní zkoušky a následky nedostavení se k termínu státní zkoušky nebo její části (čl. 7 odst. 9 věta druhá, třetí a čtvrtá studijního a zkušebního řádu),

    e. 

  lhůty pro zveřejnění termínu konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 10 odst. 7 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

    f. 

  povinnost komise určit, zda je nutné disertační práci v případě její klasifikace „neprospěl/a“ přepracovat nebo doplnit, a nejbližší termín pro opakování obhajoby disertační práce (čl. 10 odst. 8 věta čtvrtá studijního a zkušebního řádu). Čl. 3 - Výjimky z pravidel studia určených studijním a zkušebním řádem, u kterých je odpovídající úprava povinnou náležitostí dohody o meziuniverzitním studiu

Níže uvedená pravidla studia určená studijním a zkušebním řádem se pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree neaplikují za předpokladu, že odpovídající úprava je obsažena v dohodě o meziuniverzitním studiu. V opačném případě níže uvedená pravidla studia zůstávají v platnosti:


  a. 

členění a harmonogram akademického roku, organizace studia (čl. 3 odst. 1 věta druhá a odst. 2 a 3 studijního a zkušebního řádu),

  b. 

úseky studia (čl. 4 odst. 5 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

  c. 

zápis do úseků studia a následky nesplnění této povinnosti (čl. 4 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

  d. 

počet kreditů potřebný pro zápis do dalšího úseku studia a následky jeho nezískání (čl. 4 odst. 9 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

  e. 

maximální doba studia (čl. 4 odst. 13 a čl. 9 odst. 1 věta první, druhá a čtvrtá studijního a zkušebního řádu),

  f. 

přerušení studia (čl. 5 a čl. 9 odst. 3 a 6 studijního a zkušebního řádu),

  g. 

počet opravných termínů zkoušky (čl. 6 odst. 17 a čl. 9 odst. 5 studijního a zkušebního řádu),

  h. 

složení a způsob jmenování komise pro státní zkoušku s tím, že povinnost schválení příslušnou vědeckou radou1 je zachována (čl. 7 odst. 3 věta první studijního a zkušebního řádu),

  i. 

způsob klasifikace státní zkoušky (čl. 7 odst. 4 studijního a zkušebního řádu),

  j. 

překážky pro konání státní zkoušky (čl. 7 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

  k. 

předpoklady pro konání státní zkoušky (čl. 7 odst. 7 studijního a zkušebního řádu),

  l. 

rozložení celkového počtu kreditů nutných pro možnost konání státní zkoušky (čl. 7 odst. 8 studijního a zkušebního řádu),

  m. 

možný počet termínů konání státní zkoušky (čl. 7 odst. 9 věta první studijního a zkušebního řádu),

  n. 

podmínky absolvování studia s vyznamenáním (čl. 7 odst. 11 studijního a zkušebního řádu),

  o. 

pravidla hodnocení plnění individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu a následky nesplnění povinností individuálního studijního plánu (čl. 8 odst. 4 a 5 studijního a zkušebního řádu),

  p. 

složení a způsob jmenování komise pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertační práce s tím, že povinnost schválení příslušnou vědeckou radou2 je zachována (čl. 10 odst. 3 věta první a druhá studijního a zkušebního řádu),

  q. 

způsob klasifikace státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, možný počet termínů konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 10 odst. 5 věta první studijního a zkušebního řádu),

  r. 

překážky pro konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 10 odst. 6 studijního a zkušebního řádu),

  s. 

stanovení řádného a opravného termínu konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 10 odst. 7 věta první studijního a zkušebního řádu),

  t. 

způsob ustavení oponentů komisí pro obhajobu disertační práce (čl. 10 odst. 8 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

  u. 

výčet požadavků vyplývajících ze studijního programu, jejichž nesplnění je důvodem pro ukončení studia.


Čl. 4 - Základní náležitosti dohody o meziuniverzitním studiu v oblasti studia

 1. Dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje v oblasti studia zejména problematiku organizace studia, pravidel studia a kreditního systému, studijního plánu včetně studijních povinností a kontroly jejich plnění, státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a disertační práce, individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu, ukončení studia a práv a povinností studenta.

 2. V problematice organizace studia dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  členění a harmonogram akademického roku,

    b. 

  členění studia na úseky a jejich charakteristiku, členění úseků studia na období výuky, zkoušek, prázdnin a období pro zápisy předmětů.

 3. V problematice pravidel a průběhu studia, kreditního systému, studijního plánu, studijních povinností a kontroly jejich plnění dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  podmínky, okolnosti, případně způsoby stanovení termínů zápisů do studia, včetně uvedení, že uchazeč se stává studentem Univerzity Karlovy dnem zápisu na jednu z partnerských vysokých škol, na které se bude studium uskutečňovat, a následky nesplnění této povinnosti,

    b. 

  povinnost vydávat průkaz studenta na všech partnerských vysokých školách, na kterých se bude studium uskutečňovat,

    c. 

  studijní plán studijního programu/studijního oboru, způsob a kritéria kontroly studia, počet kreditů přiřazený jednotlivým studijním povinnostem včetně celkového rozložení kreditů a možnosti změny studijního plánu v průběhu studia,

    d. 

  převodní tabulku klasifikace studijních povinností, počet opravných termínů, pravidlo pro jejich stanovení a okolnosti jejich konání,

    e. 

  stanovení úseků studia pro kontrolu studia, podmínky zápisu nebo postupu do dalších úseků studia a následky nesplnění této povinnosti,

    f. 

  podmínky pro absolvování studia, příp. podmínky pro absolvování studia s vyznamenáním,

    g. 

  maximální dobu studia,

    h. 

  způsob a termíny předávání informací o studentech, průběhu jejich studia a plnění studijních povinností, včetně způsobu sdílení informací prostřednictvím informačního systému,

    i. 

  přerušení studia, včetně podmínek, okolností a procesu povolení přerušení studia a maximální doby přerušení studia.

 4. V problematice státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a disertační práce dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  složení zkušební komise pro státní zkoušky, pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertační práce, a to v souladu s pravidlem, že každá partnerská vysoká škola, na které byl student zapsán do studia a absolvoval alespoň jeden úsek studia, má ve zkušební komisi svého zástupce, přičemž počet členů zkušební komise nesmí být menší než 3,

    b. 

  způsob jmenování, pověření příp. jiného ustanovení členů zkušební komise,

    c. 

  způsob ustavení a počet oponentů disertační práce a vypracování posudků,

    d. 

  způsob klasifikace státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, případně převodní tabulku klasifikace,

    e. 

  obsah a formu zápisu z konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    f. 

  překážky pro konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    g. 

  předpoklady pro konání státní zkoušky, případně jejích částí,

    h. 

  počet termínů konání státní zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce s tím, že musí být stanoven minimálně jeden opravný termín.

 5. V problematice individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje:

    a. 

  požadavky na vytvoření, formu a obsah individuálního studijního plánu,

    b. 

  počet a způsob pověření školitelů a konzultantů,

    c. 

  četnost a zásady hodnocení plnění individuálního studijního plánu, včetně závěrů hodnocení.

 6. V problematice ukončení studia dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje způsoby jiného ukončení studia:

    a. 

  zanecháním studia na základě projevu vůle studenta,

    b. 

  nesplněním požadavků studia včetně přesného popisu okolností, za kterých k nesplnění požadavků studia dochází, a souvisejícího procesu,

    c. 

  vyloučením ze studia na základě spáchání disciplinárního přestupku studentem, včetně přesné definice disciplinárního přestupku.

 7. V problematice práv a povinností studentů dohoda o meziuniverzitním studiu upravuje práva o povinnosti studenta vyplývající z charakteru studia mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree.Čl. 5 - Účinnost

 1. Dohody o meziuniverzitním studiu uzavřené Univerzitou Karlovu před nabytím účinnosti tohoto opatření jsou tímto opatřením nedotčeny a budou uvedeny do souladu s tímto opatřením při první změně nebo dodatku dohody o meziuniverzitním studiu uzavřeném po dni nabytí účinnosti tohoto opatření.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 19 odst. 4 studijního a zkušebního řádu po předchozím vyjádření Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 23. ledna 2015.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. února 2015.
V Praze dne 16. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoznámky

1

§ 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

2

§ 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám