Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 18. března 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora, již převzalo devět absolventů. Profesor Zima zároveň udělil Mimořádnou cenu rektora.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzal MUDr. Martin Bartoš z 1. LF UK za výborné studijní výsledky, kterých dosahoval po celou dobu svého studia. Výborně vykonal i všechny části státní rigorózní zkoušky.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Bc. Ladislav Futtera a Mgr. David Lukeš, oba z Filozofické fakulty UK, rovněž za vynikající studijní výsledky. Bakalářskou práci Ladislava Futtery navíc posuzovatelé navrhli na zvláštní ocenění; jako mimořádně kvalitní byla oceněna i diplomová práce Davida Lukeše.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů získali Bc. Jan Šimbera a Mgr. Michael Mikát, oba z Přírodovědecké fakulty UK. Oceněny byly jejich výborné studijní výsledky. Závěrečné práce obou studentů byly ohodnoceny jako velmi originální a nadprůměrně kvalitní.  


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů převzaly Bc. Tereza Dumská a Mgr. Andrea Machálková, obě z Husitské teologické fakulty UK. Tereza Dumská cenu obdržela za výborné studijní výsledky a aktivní podíl na projektech a výzkumu v oblasti pedagogicko-psychologické.  Andrea Machálková byla rovněž oceněna za své mimořádné studijní výsledky a výbornou diplomovou práci.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získali Bc. Lenka Havelková a Mgr. Ing. Petr Distler, oba z Přírodovědecké fakulty UK. Lenka Havelková byla oceněna za mimořádně kvalitní bakalářskou práci na téma problematiky rozvoje mapových dovedností, jež svým rozsahem i obsahem odpovídá diplomové práci, Petr Distler byl oceněn za výbornou diplomovou práci a učitelské aktivity.



Mimořádná cena rektora byla udělena studentům a studentkám FSV UK sdruženým v uskupení „Oživme Hollar“ za činnost, kterou významně přispívají k rozvoji a propagaci fakulty.  Cenu dále obdrželi Barbora Procházková z Lékařské fakulty UK v Plzni za úspěšnou reprezentaci v lyžování – skicrossu, Matyáš Zetek z Matematicko-fyzikální fakulty UK za úspěšnou reprezentaci ve veslování – skifu, Daniel Knotek z Evangelické teologické fakulty UK za prokázání mimořádné občanské obětavosti, když svým včasným jednáním pomohl zachránit lidský život, Bc. Tereza Jurečková a Mgr. Ondřej Klügl z Fakulty humanitních studií UK za mimořádné výsledky v oblasti sociálního podnikání (projekt Pragulic.cz).


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonané během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.


Za správnost


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz




Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám