Opatření rektora č. 15/2015

Název:

Změna opatření rektora č. 3/2011

K provedení:

-

Účinnost:

3. března 2015

[změněno OR č. 11/2017]


Změna Opatření rektora č. 3/2011


 1. Opatření rektora č. 3/2011, Soutěž vysoce kvalitních monografiích na Univerzitě Karlově, se mění takto:


  1. V čl. 1 se na konec odstavce 2 doplňuje věta: „Fakulty mohou nominovat pouze monografie zařazené v databázi RIV.“

  2. V čl. 1 odst. 3 se za slovo „produkce“ vkládá slovo „nejvýše“.

  3. V čl. 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

   „1. Publikace, které byly nominovány do soutěže, ale nejsou monografiemi, mohu být komisí zcela vyřazeny z hodnocení. Komise má právo donominovat monografii.“.

   Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

  4. V čl. 3 odst. 2 se slovo „jeden“ nahrazuje slovem „nula“.

  5. V čl. 3 odst. 3 se slovo „jím“ zrušuje a za slovo „monografií“ se doplňují slova „v každé z komisí“.

  6. V čl. 3 odst. 5 se slovo „součtem“ nahrazuje slovem „průměrem“ a slova „všech deseti“ se nahrazují slovem „příslušných“

  7. V čl. 3 odst. 9 se slova „jejich významná část“ nahrazují slovy „alespoň polovina z nich, včetně případných odvodů“ za kterými se vkládá čárka.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 3. března 2015.


 3. Opatření rektora č. 3/2014, Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově, ve znění platném k 3. březnu 2015 je uvedeno v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 2. března 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Příloha opatření rektora č. 15/2015

Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově


ve znění opatření rektora č. 3/2011 a č. 15/2015
Čl. 1 - Vyhlášení, způsob nominace a přijímání návrhů


 1. Hodnocení monografií se mohou zúčastnit všechny fakulty UK a další součásti UK, na které jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu UK rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále jen „fakulty“).

 2. V běžném kalendářním roce se hodnotí monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou zaznamenány v Registru informací o výsledcích (RIV). Fakulty mohou nominovat pouze monografie zařazené v databázi RIV.

 3. Fakulty vyberou ze své produkce nejvýše 20 % monografií (horní celou část), které považují za nejhodnotnější, nejméně však jednu monografii.

 4. Ke každé nominované monografii se přikládá stručné zdůvodnění její vědecké excelence podepsané děkanem fakulty (ředitelem další součásti) a dále její recenze, jsou-li dosažitelné.

 5. Má-li monografie více autorů, započítává se do limitu podle odstavce 3 podíl odpovídající části autorského týmu, která je z příslušné fakulty. U kolektivních monografií bude součástí předávacího protokolu i vyznačení podílu autorství fakultních autorů, který musí souhlasit se záznamem v RIV.

 6. Vybrané publikace včetně předávacího protokolu doručí fakulty na adresu Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu UK, kde budou k dispozici členům hodnotitelských komisí.Čl. 2 - Hodnotitelské komise


 1. Vědecká rada UK ustanoví dvě jedenáctičlenné hodnotitelské komise – jednu pro humanitní obory, druhou pro lékařské a přírodovědné obory.

 2. Členství v hodnotitelské komisi (dále jen „komise“) není slučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana nebo proděkana.

 3. Komise pro humanitní obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Ústav dějin a Archivu UK, Centrum teoretických studií a CERGE.

 4. Komise pro medicínské a přírodovědné obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Centrum pro otázky životního prostředí. Vědecká rada UK do této komise dále jmenuje jednoho odborníka, který nemá pracovněprávní vztah vůči UK.

 5. Člen komise pro humanitní obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 3. Člen komise pro lékařské a přírodovědné obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 4.

 6. Členové komisí se musí písemně zavázat k nepodjatému hodnocení prací výhradně dle jejich vědecké kvality.

 7. Činnost člena komise bude honorována.

 8. Akademický senát UK nominuje do každé komise svého pozorovatele.


Čl. 3 - Proces hodnocení a určení finančního ocenění


 1. Publikace, které byly nominovány do soutěže, ale nejsou monografiemi, mohou být komisí zcela vyřazeny z hodnocení. Komise má právo donominovat monografii.

 2. Každý člen komise přidělí hodnocené monografii celočíselný počet bodů, nejméně nula a nejvýše čtyři body.

 3. Stejným počtem bodů smí každý hodnotitel hodnotit nejvýše třetinu hodnocených monografií v každé z komisí.

 4. Člen komise nesmí hodnotit publikace nominované z fakulty, na které má uzavřenou pracovní smlouvu.

 5. Výsledné hodnocení každé monografie bude dáno průměrem bodů od příslušných hodnotitelů.

 6. Na základě součtu všech výsledných hodnocení bude stanovena finanční hodnota jednoho bodu a přidělené finanční ocenění pro každou monografii bude určeno výsledným hodnocením této monografie.

 7. Na podporu monografií hodnocených se v běžném kalendářním roce vyčleňuje částka stanovená v rozpočtu UK.

 8. Výsledky hodnocení monografií se zveřejňují do 31. května běžného kalendářního roku.

 9. Prostředky dané finančním oceněním příslušných monografií se přidělují dané fakultě s tím, že alespoň polovina z nich, včetně případných odvodů, musí být využita pro ocenění autora monografie, nebo části autorského týmu, která je z příslušné fakulty.


***


Opatření rektora č. 3/2011 nabylo účinnosti dne 28. března 2011.


Změna tohoto opatření nabývá účinnosti dne 3. března 2015.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám