Opatření rektora č. 18/2015

Název:

Statut Rady Správy Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích

K provedení:

-

Účinnost:

26. března 2015

[zrušeno OR č. 42/2018]


Statut Rady Správy Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích

Čl. 1 - Základní ustanovení

Rada Správy Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích (dále jen „Rada“, „UK“ a „Areál v Jinonicích“) je poradním orgánem rektora pro otázky správy, provozu a rozvoje Areálu v Jinonicích1.


Čl. 2 - Složení Rady

 1. Členy Rady jmenuje a odvolává rektor tak, aby v Radě byly zastoupeny fakulty a další součásti UK, které jsou dislokovány v Areálu v Jinonicích. Při jmenování a odvolávání členů Rady rektor přihlíží k návrhům děkanů a ředitelů těchto fakult a dalších součástí a ke stanovenému podílu jednotlivých fakult a dalších součástí na nákladech na správu a provoz Areálu v Jinonicích.

 2. Předsedou Rady je děkan Fakulty humanitních studií, místopředsedou Rady je děkan Fakulty sociálních věd. Členem Rady je vždy děkan Filozofické fakulty a ředitel Správy budov a zařízení UK.


Čl. 3 - Činnost Rady

 1. Mezi hlavní úkoly Rady patří:

    a. 

  projednávání zásadních otázek týkajících se správy a provozu Areálu v Jinonicích,

    b. 

  projednávání otázek souvisejících se zabezpečením výuky v Areálu v Jinonicích,

    c. 

  projednávání návrhů v oblasti koncepce rozvoje Areálu v Jinonicích, včetně návrhů investičních akcí s realizací plánovanou do aktuálně předpokládaného termínu přesídlení Fakulty humanitních studií z Areálu v Jinonicích do objektu bývalé menzy 17. listopadu v Praze-Holešovicích,2

    d. 

  vyjadřování poradních stanovisek k přípravě projektové dokumentace investičních akcí plánovaných k realizaci v Areálu v Jinonicích po aktuálně předpokládaném termínu přesídlení Fakulty humanitních studií z Areálu v Jinonicích do objektu bývalé menzy 17. listopadu v Praze-Holešovicích.3

 2. Podněty pro jednání Rady mohou předkládat rektor, členové Rady a děkani a ředitelé fakult a dalších součástí dislokovaných v Areálu v Jinonicích.

 3. Usnesení Rady, s výjimkou poradních stanovisek podle odstavce 1 písm. d), jsou pro správu, provozu a rozvoj Areálu v Jinonicích závazná; to neplatí, pokud s takovým usnesením vysloví rektor nesouhlas. Usnesení Rady však nemůže fakultu nebo další součást zavázat k finanční nebo materiální spoluúčasti bez souhlasu příslušného děkana nebo ředitele.


Čl. 4 - Tajemník Rady

 1. Tajemník Rady zodpovídá za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady.

 2. Tajemníka jmenuje Rada.

 3. Není-li tajemník zároveň členem Rady, má právo se vždy zúčastnit jednání Rady, avšak bez práva hlasovat.

 4. Tajemník vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.


Čl. 5 - Jednání Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda Rady.

 2. Členové Rady jsou na zasedání zváni vždy písemně.4 Pozvánka musí být zaslána nejpozději deset pracovních dnů před konáním zasedání.

 3. Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do pěti pracovních dnů, pokud jej o to požádá rektor nebo třetina členů Rady.

 4. Děkan fakulty nebo ředitel další součásti může být při daném jednání Rady zastoupen náhradníkem. O určeném náhradníkovi je člen Rady povinen před konáním zasedání Rady písemně5 informovat předsedu Rady a tajemníka Rady. Náhradník má právo hlasovat, nikoliv však jednání Rady řídit.

 5. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

 6. Jednání Rady je neveřejné. Jednání Rady se může účastnit rektor a dále osoby, které k jednání přizvala Rada nebo předseda Rady.

 7. Rada se může usnést na podrobnějších pravidlech o jednání Rady.

 8. Zápisy z jednání Rady se zasílají členům Rady a rektorovi.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí, které jsou dislokovány v Jinonicích, předloží nejpozději do 31. října 2015 rektorovi návrh organizačního zabezpečení další správy, provozu a rozvoje Knihovny společenských věd T. G. Masaryka.

 2. Opatření rektora č. 6/2000 se zrušuje.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. března 2015.

V Praze dne 25. března 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poznámky

1

Areál UK v Jinonicích je nyní určen zejména pro zabezpečení provozu Fakulty humanitních studií. Po plánovaném budoucím přesídlení této fakulty do objektu bývalé menzy 17. listopadu v Praze - Holešovicích bude Areál UK v Jinonicích převážně určen pro zabezpečení provozu Fakulty sociálních věd.

2

Ke dni vydání tohoto opatření je tímto aktuálně předpokládaným termínem 1. červenec 2017.

3

Ke dni vydání tohoto opatření je tímto aktuálně předpokládaným termínem 1. červenec 2017.

4

V listinné nebo elektronické podobě.

5

V listinné nebo elektronické podobě.


Poslední změna: 19. prosinec 2018 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám