Zápis ze zasedání ekonomické komise ze dne 7. října 2014

Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)


Omluveni: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF Plzeň), MUDr. Josef Fontana (3. LF), prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), Mgr. Michal Tuláček (PF)


Hosté: Danka Humlová (2. LF, tajemnice AS UK)


Program:

1. Právní jednání

2. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK

3. Různé

1. Právní jednání

a) Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemku parc. č. 935, jehož součástí je budova č.p. 144, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s.

b) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3664/21 v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s.

c) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 764/228 a parc. č. 764/229 v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu V Zářezu 902, Praha 5

d) Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1411, 1413/1, 1524/1 a 1548, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s.

e) Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 764/112, 764/228 a 764/229, v k.ú. Jinonice, obec Praha ve prospěch PREdistribuce, a.s.

f) Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu prostor v objektu vysokoškolské koleje Vltava, uzavřené se společností JUVAclubs s.r.o.

g) Souhlasné prohlášení o vzniku práva k nemovitostem - pozemkům parc. č. 33/81 a parc. č. st. 1395 k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně

h) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor ve správě Fakulty tělesné výchovy a sportu v ul. José Martího 31, Praha 6, MUDr. Davidu Pánkovi, Ph.D.

i) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v ul. José Martího 31, Praha 6, obchodní společnosti X-dent s.r.o.

j) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem zastavěných částí pozemků na Albertově - parc. č. 1411, 1412 a 1413/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha, Českému vysokému učení technickém

k) Návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostor v areálu „Vltava“, Weilova 1144/2, Praha 10 - Hostivař, uzavřené dne 3. 5. 2013 mezi UK a Sound Trust, s.r.o.

l) Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. Plzeň pro potřeby výstavby UniMeC Lékařské fakulty v PlzniNávrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.


2. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK

a) Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy 2. lékařské fakulty

b) Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové, Filosofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu

c) Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Lékařské fakulty v Plzni

d) Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu

e) Návrh Opatření rektora na vyjmutí části nemovitého majetku v areálu Vltava, Weillova 1144, Praze - Hostivaři ve vlastnictví UK v Praze ze správy Kolejí a menz a Opatření rektora o svěření správy nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu

f) Návrh Opatření rektora na vyjmutí nemovitého majetku- nemovitostí v Perské ul. č. 3, Praha 1, ve vlastnictví UK v Praze ze správy Kolejí a menz

g) Návrh Opatření rektora o vyjmutí nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze ze správy Právnické fakulty na UK v Praze


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy opatření rektora a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.


3. Různé

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, jestli by bylo možné zasílat na zasedání ekonomické komise AS UK materiály, ve kterých by se dalo fulltextově vyhledávat?


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK žádá o zasílání podkladů v takovém formátu, aby bylo umožněno fulltextové vyhledávání.“


Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 7. října 2014_pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám