Zápis ze zasedání ekonomické komise ze dne 19. listopadu 2014

Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)


Omluveni: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF Plzeň), prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP), MUDr. Jana Mašková (1. LF), Mgr. Ladislava Říhová (HTF), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), Mgr. Michal Tuláček (PF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Danka Humlová (2. LF, tajemnice AS UK)Program:

1. Návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování některých projektů OP VaVpI ve výzvě 3.4

2. Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov

3. Dodatek č. 4 – BIOCEV

4. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

5. Smlouva o budoucí smlouvě – Veleslavín

6. Různé1. Návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování některých projektů OP VaVpI ve výzvě 3.4


Ing. Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy ekonomické komise AS UK o návrhu na použití mimořádného příspěvku pro UK a sdělila, že půjčkou vyhověli všem fakultám, které o ni zažádaly. Finanční půjčka bude vrácena do 30. listopadu 2015.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále zeptal, kdo bude v projektu platit neuznatelné náklady. Ing. Oliveriusová odpověděla, že neuznatelné náklady jdou plně za fakultou. Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda komise, doplnil, že v případě PřF se jedná o nákup především přístrojů, a tak fakulta dopředu nepředpokládá neuznatelné náklady. Zároveň sdělil, že tento návrh vnímá jako jako urychlení pro první část prací na OP VaVpI 3.4.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na použití mimořádného příspěvku pro UK na předfinancování některých projektů OP VaVpI a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.


2. Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov

Ing. Oliveriusová informovala členy ekonomické komise AS UK o materiálu. Sdělila, že se jedná o dohodu mezi příslušnými fakultami a UK. Předpokládaná maximální částka je 20 mil. Kč. 50% celkové částky bude financovat Univerzita Karlova a zbylých 50% bude dle dohody rozděleno mezi příslušné fakulty. Podíly fakult mohou být v budoucnu revokovány. Navrhla, aby v usnesení ekonomické komise AS


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala materiál Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov a bere na vědomí možnost čerpání financí z mimořádného příspěvku pro UK a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. Počet hlasů: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.


3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení Věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 302/5 a 302/6 v k.ú. Veleslavíin, obec Praha ve prospěch Dopravního podniku, hl. m. Prahy, a.s.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložené právní jednání a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.


4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s., jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu ,,Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci - BIOCEV“


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala "Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo" a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 7, proti 0, zdržel se 2.


5. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložený návrh opatření rektora a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Počet hlasů: Pro 7, proti 0, zdržel se 2.


6.  Různé

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda AS UK, vznesl dotaz, aby se procedurálně vyjasnilo, jestli nevyjádření se v emailové konferenci znamená souhlas či nesouhlas. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) odpověděl, že nevyjádření bere jako fakt, že neměl možnost materiály prostudovat a v hlasování se zdržuje. Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) odpověděl, že souhlasí, aby nevyjádření znamenalo zdržení se a pokud by bylo nutné odsouhlasení, aby k tomu byl emailově urgován. Ph.D. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda AS UK, nakonec shrnul, že jen odpověď na email znamená explicitně vyjádření souhlasu-nesouhlasu.Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UKZápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 19. listopadu 2014_pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám