Setkání s rektorem UK u příležitosti oslav 667. výročí jejího založení

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 7. dubna 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes představil novinky, které nejstarší českou univerzitu čekají v následujícím období. Právě dnešního dne si Univerzita Karlova připomene 667. výročí svého založení, budou předány Ceny Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska oceňující významné tvůrčí počiny a prezentaci UK. Kromě toho bude otevřena ojedinělá výstava mapující historii nejstarší české univerzity a bude připomenuto 600. výročí od upálení někdejšího rektora Mistra Jana Husa.


Oslavy 667. výročí založení Univerzity Karlovy

Rektor Tomáš Zima v den oslav založení univerzity předal na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina Ceny Bedřicha Hrozného a Miloslava Petruska. Ceny Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin byly za rok 2014 uděleny dvě. Jednu obdrželi prof. Aleksi Šedo z 1. lékařské fakulty společně s prof. Rolfem Mentleinem z Univerzity v Kielu a kol.  za odbornou publikaci „Glioma Cell Biology“, druhou převzala doc. Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty UK za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět“.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy získala Mgr. Alexandra Hroncová z Přírodovědecké fakulty UK za dlouhodobý přínos a prezentaci Přírodovědecké fakulty prostřednictvím portálu Přírodovědci.cz.


Obnovená stálá expozice Univerzity Karlovy      

Oslavy výročí založení Univerzity Karlovy jsou v letošním roce ojedinělé tím, že bude zpřístupněna obnovená stálá expozice Univerzity Karlovy, kde bude k vidění mnoho historických artefaktů mapujících bohatou historii této vzdělávací instituce od jejích počátků po současnost, například odlitky bust Karla IV., Václava IV. či Arnošta z Pardubic, fragmenty z tzv. Rotlevova domu (dnešního Karolina) či model Betlémské kaple. Na výstavě bude též možné spatřit listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK současná. Návštěvníci tak budou moci kromě historických materiálů zhlédnout též audiovizuální záznamy přibližující roli univerzity v moderních dějinách.


Pravdu neupálíš, pocta bývalému rektorovi UK

Rektor Tomáš Zima zároveň informoval o výročí, které si Univerzita Karlova v tomto roce připomíná a kterým je 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa, tj. osobnosti, jež je významně spjata s několika místy: Husincem, Kostnicí, Betlémskou kaplí a velmi podstatně také s Univerzitou Karlovou – Mistr Jan Hus byl rektorem této univerzity a jeho bronzová socha od Karla Lidického je umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina. Seznam akcí najdete v materiálech, které jste obdrželi na dnešní tiskové konferenci, a budou zveřejněny na webových stránkách UK. Více informací je k dispozici na www.hus.cuni.cz.


Aktuální dění na Univerzitě Karlově

Rektor UK Tomáš Zima zároveň informoval o aktuálním dění na univerzitě. Dne 28. února 2015 bylo ukončeno přijímání přihlášek ke studiu na fakultách UK. K uvedenému datu bylo přijato celkem 59 700 přihlášek do bakalářského, magisterského navazujícího a magisterského studia. Ve srovnání s uplynulými roky je počet bez ohledu na demografický vývoj srovnatelný, univerzita nezaznamenala žádný výrazný pokles. Největší zájem je o studium na lékařských fakultách – oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, všeobecná sestra a fyzioterapie, na Farmaceutické fakultě, na Právnické fakultě, Fakultě humanitních studií, Fakultě tělesné výchovy a sportu, Filozofické fakultě (především obor psychologie) a Fakultě sociálních věd.


Mezinárodní rada UK

Na Univerzitě Karlově vznikla Mezinárodní rada Univerzity Karlovy v Praze, která je poradním orgánem rektora pro posuzování hlavních směrů vědecké a pedagogické činnosti UK, výzkumných programů, jejich hodnocení a systému financování UK. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku. Úkolem Rady bude zvýšit mezinárodní prestiž Univerzity Karlovy a napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně viditelné „research university". Proto budou do rady jmenovány význačné vědecké a pedagogické osobnosti, působící ve špičkových zahraničních institucích.


Jejími členy jsou:

· Prof. Aaron Ciechanover, Israel Institute of Technology

· Marie Elizabeth Ducreux, Centre de Recherches Historiques EHESS

· Dr. Marie Esteban, CEREMADE, Université Paris-Dauphine

· Prof. Rolf-Dieter Heuer, CERN

· Dr. Joseph Jankovic, M.D., Baylor College of Medicine in Houston

· Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, Heidelberg University

· Dr. Peter Kuhn, Ph.D., University of Southern California

· Prof. Brigit Laffan, PhD., Europen University Institute, Florence

· Prof. Gary W. Marks, Amsterdam University, Univerity of North Carolina

· Prof. David Morley, Goldsmitch College, University of London

· Prof. Jozef Mathias Ritzen, Ph.D., Maastricht University

· Prof. Dr. Karl Schwarz, Vienna University

· JUDr. Peter Tomka, Ph.D., International Court of Justice

† Dr. Dalibor Veselý, Ph.D., Cambridge University, Pennsylvania University


Dne 11. dubna 2015 se uskuteční další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů. Akce je určena široké veřejnosti i bývalým studentům univerzity a proběhne od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách Karolina. Více informací na www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu.cuni.cz.


Hlavním záměrem Den celoživotního vzdělávání je:


1) Zpřístupnit informace o programech celoživotního vzdělávání, které veřejnosti nabízejí jednotlivé fakulty a další součásti univerzity.


2) Umožnit absolventům UK být v kontaktu s alma mater a seznámit se s možnostmi dalšího vzdělávání i se společenskými událostmi, které se plánují.


3) Nabídnout veřejnosti možnost navštívit národní kulturní památku Karolinum – historické prostory včetně nové otevřeného muzea UK.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám