Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 26. března 2015

Přítomni: Mgr. David Hurný, MUDr. Josef Fontana, prof. RNDr. Petr Hodek, CSc., Jakub Horký, Bc. Peter Korcsok, Mgr. Jan Kříž, Bc. Tomáš Macháček, Dalibor Neckář, Jakub Polách, Mgr. Daniel Toropila, Mgr. Michal Tuláček, Bc. Michal Zima


Hosté: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D (ÚK UK), PaeDr. Alena Slámová, Bc. Edita Sobotková Šilerová, Mgr. Irena Cingerová, Mgr. Vít Engelthaler (všichni OSZS RUK), Mgr. Michal Maršálek (OZV RUK)


Program:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Předčasné vydávání diplomů

3.      Zabezpečení dostupnosti studijní literatury

4.      Erasmus+

5.      Různé


1. Zahájení, schválení programu

Mgr. Hurný zahájil zasedání, přivítal hosty a poprosil je, aby se krátce představili.


Předem rozeslaný program byl schválen tichým souhlasem.


2. Předčasné vydávání diplomů

Bod uvedl Jakub Polách. Problémem je, že neexistují žádné lhůty pro vydávání diplomů po předložení žádosti o předčasné vydání diplomu. To způsobuje značné potíže především pro ty, kteří potřebují diplom rychle vzhledem k tomu, že chtějí pracovat v zahraničí a budoucí zaměstnavatel po nich požaduje diplom, a to dokonce ještě přeložený, což proces ještě prodlužuje. Cílem by mělo být stanovit nějaké lhůty, případně i možnost nechat si přímo na rektorátu diplom za úplatu i přeložit.


Mgr. Cingerová vysvětlila, že diplomy nevyrábí rektorát ale studio Visual a jedná se o velice složitý proces. Do roku 2015 se vše, co je uvedené na diplomu, zadávalo ručně. Často není možné vyrobit tolik diplomů technicky, protože každý rok je zhruba 9000 absolventů. Předčasné vydávání je pouze z dobré vůle fakulty a rektorátu. Lhůta není stanovena, postupuje se podle toho, jak mají fakulty domluvené promoce, protože tyto diplomy je třeba vyrobit přednostně. Z těchto důvodů se nelze zavázat k jedné lhůtě, která by byla vždy dodržena. Matriční knihy jsou sice nově elektronické, nikoliv ručně psané, což sice vydávání zrychluje, nicméně technické možnosti jsou stále limitující.


Jakub Polách odpověděl, že by bylo dobré, kdyby měl student alespoň dopředu informaci, kdy mu bude asi diplom vydán. Do budoucna by ale bylo stejně důležité, aby byla lhůta pro vydání definována přesně. Podle Mgr. Cingerové není přesná lhůta možná. Záleží také na domluvě s fakultou, aby nenastaly problémy s promocemi.


Dr. Feberová navrhla, že změna by měla přijít z fakult, aby fakulty ihned po ukončení zadaly výrobu diplomů. Mgr. Cingerová to odmítla, protože kvůli promocím nelze, aby si fakulty zadávaly výrobu diplomů po méně než deseti kusech.


Mgr. Tuláček se zeptal, zda se od sebe diplomy jednotlivých fakult liší a zda je sazba textu manuální či pomocí počítače. Mgr. Cingerová odpověděla, že se jedná o velice složitý proces, kde je i manuální manipulace s diplomem.


Dále se diskuze týkala Studia Visual, které tiskne diplomy. Studenti se ptali, zda je to rektorátní studio či soukromník. Mgr. Cingerová odpověděla, že je to soukromník najatý rektorátem. Podle Dalibora Neckáře by měla být firma schopná odhadnout, do kdy může diplom vyrobit, podle dřívějších zkušeností. PaedDr. Slámová opět zdůraznila, že to záleží na tom, jak mají fakulty promoce, protože dříve se tisknou diplomy těch fakult, které mají promoce. Problém může tedy spočívat i v tom, že má fakulta pozdě promoce. Dalibor Neckář trval na tom, že firma to musí moci odhadnout. PaedDr. Slámová odpověděla, že je to velice individuální a záleží i na fázi akademického roku.


Mgr. Toropila se zeptal, zda zaměstnavateli nestačí jen výpis či potvrzení, které lze dostat ihned po státnicích. Jakub Polách odpověděl, že v ČR ano, ale v zahraničí je potřeba přímo diplom. Jakub Horký dodal, že u právníků jde i o tuzemsko.


Mgr. Cingerová sdělila, že problémem jsou vlastně i matriční listy. Nechtějí, aby byl na matričním listu pouze jeden člověk, protože pak by jich bylo v matrice velmi mnoho. Proto prosazují řešení, kdy sbírají jména za jeden měsíc, aby jich tam bylo více.


Mgr. Hurný se zeptal, zda by nešlo změnit ten technický proces a začít tvořit diplomy jinak, více automaticky, samozřejmě za předpokladu, že by se změnilo opatření rektora atd. PaedDr. Slámová odpověděla, že to je dotaz na vedení, protože odbor nezná například nastavení smluv s vyhotoviteli atd. Pokud by se změnila technologie, a tím i vzhled diplomů, tak by samozřejmě bylo možné to urychlit.


MUDr. Fontana se zeptal, zda by bylo možné mít i nějaké elektronické diplomy, případně dělat na vyžádání nějaké jednodušší druhy diplomů. Mgr. Cingerová odpověděla, že nikoliv, lze mít pouze jeden druh diplomů registrovaných na ministerstvu.


Jakub Polách se zeptal, zda fakulta vidí, že je student již zapsán do matriky. Mgr. Cingerová odpověděla, že zápis je spoluprací fakulty a odboru, tedy i fakulta k tomu musí učinit nějaké kroky.


Mgr. Kříž poznamenal, že i velikost diplomů je problematická pro kopírování a překládání.


Usnesení: Studijní komise doporučuje vedení UK, aby se zabývalo otázkou vydávání diplomů a příslušným opatřením rektora a zvážilo možnosti úpravy příslušných předpisů, aby bylo možné vydávat předčasně diplomy v efektivnějším časovém horizontu.

Poměr hlasů: 12-0-0


3. Zabezpečení dostupnosti studijní literatury

Dr. Feberová představila svou vizi týkající se zpřístupňování studijních materiálů studentům, na kterou by ráda získala prostředky z OP VVV.


Všechny nové publikace Nakladatelství Karolina jsou dostupné v Ebrary pro všechny studenty i z domova. Proto je nutné, aby fakulty tlačily své vyučující, aby své studijní publikace vydávaly v Nakladatelství Karolinum, díky čemuž by pak byly dostupné studentům elektronicky a zadarmo. Dále by chtěla pomocí opatření rektora přimět učitele k tomu, aby rozdělili doporučenou literaturu na „základní“ a „rozšiřující“. Systém by pak měl porovnávat, jak doporučená literatura odpovídá přístupné literatuře. To, co by bylo nedostatečné, by se digitalizovalo a zpřístupnilo studentům. Cílem by bylo, aby byla veškerá doporučená literatura digitálně přístupná (nejprve základní, poté rozšiřující).


Mgr. Hurný vyslovil obavu, že univerzita nebude chtít mluvit pedagogům do toho, kde publikují, a vyučující nemají sami motivaci publikovat u Nakladatelství Karolinum.


MUDr. Feberová upozornila, že se teď řesí otázka „zaměstnaneckého díla“. Navíc by se nejednalo o vědecké publikace, ale spíše o studijní materiály. Dále by se velice zvýšila čtenost anglicky psaných publikací takto vydaných, protože jsou skrz Ebrary dostupné v EBSCO, což znamená, že jsou čtené po celém světě.


MUDr. Fontana navrhl, že by se tento záměr mohl dát do Dlouhodobého záměru UK.


Usnesení: Studijní komise podporuje snahu o co nejširší zpřístupnění studijní literatury pro studenty a doporučuje příslušnou problematiku zařadit do Dlouhodobého záměru UK.

Poměr hlasů: 10-0-0


4. Erasmus+

Mgr. Hurný uvedl bod a upozornil, že vzhledem k tomu, že není přítomen pan prorektor, jedná se spíše o informativní a předběžný bod. Zeptal se Mgr. Maršálka, co všechno musí student absolvovat, než student vyjede a jak dlouho to trvá, dále jaká legislativa je s tím spojená. Statistiky výjezdů.


Mgr. Maršálek odpověděl, že nejprve poskytují fakulty seznam studentů partnerským univerzitám. Všechny podmínky diktuje Národní agentura, která je vázaná grantovou smlouvou s Evropskou komisí a funguje pod MŠMT. Rozdíl oproti Erasmus (bez +) lze vyjet na 12 měsíců v každé fázi studia (Bc., Mgr., dr.; u pětiletých Mgr. a lékařských je to 24 měsíců). Také lze vyjíždět na kratší dobu vícekrát. Veškeré aktivity ohledně výjezdů během jednoho akademického roku jsou od června do září, tedy 16 měsíců.


Legislativa: Jediná legislativa na UK je DZ UK, zbytek je na strategii fakult. Dle DZ má mít co největší počet studentů zkušenost ze zahraničí, tedy má vyjíždět spíše více studentů na kratší dobu. Grantová smlouva UK a Národní agentury je vázána podmínkami EU a MŠMT a uzavírá se po vyhodnocení mobility. Erasmus je financován zhruba z poloviny ze státního rozpočtu, proto může MŠMT nastavovat určité limity, například u nás nelze přidělovat prostředky absolventům.


Statistika: Počty studentů se navyšují, za poslední dva a tři roky ne tak dramaticky jako dříve. Vyjíždí asi 1300 studentů za rok, přijíždí asi 1500. Na ostatních veřejných školách je poměr opačný – na dva vyslané studenty jeden přijatý.


Finance: Čerpáme asi 94 mil. Kč, na tuto částku ale měly velký vliv zásahy ČNB, které znamenaly schodek (dotace přijdou v Kč a vyplácí v eurech). Asi 1,5 mil. eur je z dotací EU, asi stejná částka ze státního rozpočtu.


Mgr. Hurný se zeptal, zda má univerzita představu, jak se vybírají na fakultách studenti. Mgr. Maršálek odpověděl, že existuje online systém, podle kterého ví, kolik studentů se kam hlásí a jak nakonec vyjedou. Snaží se sice o maximální spolupráci s fakultními koordinátory, nicméně realizace je na fakultě. Výběrové řízení je jednokolové na fakultách, kde je jeden obor, v případě dvoukolového probíhá první kolo na úrovni institut/katedra/ústav a až druhé kolo řeší děkanát.


Mgr. Hurný vyjádřil své překvapení nad tím, že na každé fakultě probíhá výběr jinak. Zeptal se, zda nominaci dává garant studijního oboru. Mgr. Maršálek odpověděl, že komise sestaví pořadí, děkanát pak konkrétně určí, kdo vyjede (podle priorit a finančních možností fakulty).


Mgr. Kříž se ještě jednou chtěl ujistit, zda je veškeré nastavení pravidel rozhodnutím fakulty. Mgr. Maršálek to potvrdil s tím, že navíc strategie fakult se liší, někdo vysílá studenty spíše v posledních ročnících na psaní diplomky, jinde mají zase prioritu bakaláři.


MUDr. Fontana se zeptal, zda je nějaký problém, aby learning ageement potvrzoval garant oboru a ne garant programu? Mgr. Maršálek odpověděl, že z pohledu UK to není problém. To není určené shora, to si určuje sama fakulta, jestli to bude garant oboru nebo garant programu. Mgr. Hurný je jednoznačně názoru, že by to měl podepisovat garant oboru, protože garant programu nedokáže za určitých okolností posoudit, zda studijní plán odpovídá.


Mgr. Kříž se zeptal, jak je možné, že se dříve vyplácelo v korunách, ale teď se musí vyplácet v eurech? Mgr. Maršálek odpověděl, že nyní je přesně ve smlouvě určeno, kolik eur dostane od EU a kolik eur ze státního rozpočtu, takže je to nutné kvůli účetnictví.


Mgr. Kříž se dále ptal, proč musí být všechny účty jen u KB. Mgr. Maršálek odpověděl, že UK byla v tomto směru sice pionýrem, nicméně následně zavádělo podobná opatření více univerzit. UK zaplatila v roce 2006 2,5 mil. jen na poplatcích, proto je to výhodné.


Usnesení: Studijní komise AS UK získala informace o novinkách, které přišly s Erasmem+ včetně povinnosti, aby learning agreement obsahoval vyjádření odpovědné osoby. Komise doporučuje, aby touto osobou byl garant oboru a v případě jednooborových fakult garant programu.

Poměr hlasů: 9-0-0


5. Různé

V týdnu od 4. 4. bude zasedání komise a bude se řešit Dlouhodobý záměr UK. Dále se bude projednávat proběhlý GA UK a také Erudio, přijde doc. Volf. Ke konci dubna bude další zasedání, tématem bude doktorské studium, propustnost studia a hodnocení výuky.


Zapsala: Tereza Svobodová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám